Matthew 28

Yisu tisa

(Mak 16:1-13; Luk 24:1-12)

1Bêc Sabat-ŋga meŋ gi su, ma têŋ wake ŋabêc ŋamata-ŋga, Maria Magadala lu awhê daŋ ŋaê Maria sêti têŋ bêbêc ganduc ma sêsa si bu sêlic sêhô dau. 2Têŋ ndoc dinaŋ tiyhô gêm atu, ma Pômdau ndê aŋela daŋ sip akêŋ undambê meŋ, ma kêpi hoc naŋ ndöc sê awha ahuc, naŋ su, goc pi gi ndöc ŋahô. 3Iŋ ndê ŋawasi pô gameŋ gitôm sickac, ma iŋ ndê ŋakwê sêp sambuc. 4Têŋ ndoc lau siŋ-ŋga sêlic iŋ, naŋ sêtöc dau atu ma sêntitec. Ma ŋac tagôlô ma sêhu dau sêyêc gitôm lau batê. 5Ma aŋela dau sôm têŋ awhê lu, “Atöc daôm dom. Aö kayalê bu amlu aŋsalê Yisu naŋ sic iŋ ndu pi a gicso dau. 6Iŋ mbo lec dom. Iŋ tisa su tôm iŋ sôm gwanaŋ su. Ameŋ alic gameŋ naŋ sêkêŋ iŋ yêc naŋ. 7Goc ambu andi ŋagahô, ma asôm têŋ iŋ ndê ŋgacsêŋomi bu iŋ tisa akêŋ lau batê-ŋga su. Ma iŋ oc muŋ mac ndi mbo gameŋ Galili-ŋga. Yêc dindê mac oc alic iŋ. Kwahic dec aö gahoc yom dindec asê têŋ amlu, ma amlu aŋgô su.”

8Têŋ ndoc dinaŋ awhê lu dau sêlhö si bu sêkêŋ ŋawaê dau têŋ Yisu ndê ŋgacsêŋomi. Iŋlu si ti atac ŋayham atu, magoc ŋalôm lu-lu ma sêtöc dau. Sênti sêmbo seŋ, 9ma ŋagahô Yisu hoc dau asê têŋ iŋlu ma hê mwalêc iŋlu. Goc iŋlu sêtigasuc iŋ ma sêhu dau sêyêc nom. Ma sêkôc iŋ sip gahi ma sêmpiŋ iŋ. 10Goc Yisu sôm têŋ iŋlu, “Atöc daôm dom. Andi ma asôm têŋ aneŋ asidôwai hoŋ bu sêtêŋ Galili sêndi, ma ŋac oc sêlic aö yêc dindê.”

Lau siŋ-ŋga sêsôm Yisu tisa ŋawaê

11Têŋ ndoc naŋ awhê lu dinaŋ sêmbo seŋ, naŋ lau siŋ-ŋga ŋatô naŋ sêyob sêhô dau, naŋ sêmbu sêtêŋ Jerusalem si. Ma sêkêŋ ŋawaê têŋ dabuŋsiga atu-tu, pi gêŋ hoŋ naŋ sêlic. 12Goc lau dabuŋsiga dau sêkac lau bata sa, ma sêmasaŋ yom pi gêŋ dau. Ŋac semlhi lau siŋ-ŋga ŋa mone atu, 13ma sêsôm têŋ ŋac, “Mac asôm têŋ lau bu, ‘Têŋ ôbwêc yac ayêc bêc ayêc. Ma iŋ ndê ŋgacsêŋomi sêmeŋ, ma sem kaŋ iŋ ndê ŋamlaŋ.’ 14Ma Pailot bu ŋgô bu mac ayêc bêc, dec yac oc amasaŋ yom awhiŋ iŋ, bu mac atap matôc sa dom.” 15Bocdinaŋ lau siŋ-ŋga sêkôc mone dau sa, ma sêkôm tôm lau bata Israel-ŋga sêsôm têŋ ŋac. Ma yom dau tiapa yêc lau Israel-ŋga ŋalôm, ma lau ŋatô sêsôm e meŋ têŋ kwahic dec.

Yisu hoc dau asê têŋ ŋgacsêŋomi

16Têŋ ndoc dinaŋ ŋgacsêŋomi 11 sêsa sêtêŋ lôc naŋ yêc gameŋ Galili-ŋga si, gitôm Yisu sôm têŋ ŋac muŋ su. 17Têŋ ndoc sêlic iŋ, naŋ sêpôŋ haduc ma sêmpiŋ iŋ. Magoc ŋac si lau ŋatô atac lu-lu. 18Goc Yisu tigasuc ŋac ma sôm, “Anötö kêŋ ŋaclai têŋ aö pi gêŋ undambê ti nom-ŋga hoŋ. 19Bocdinaŋ atêŋ gameŋ hoŋ andi ma andôhôŋ lau e sêŋyalê aö ma sêkêŋ whiŋ aö. Aŋku ŋac anem Damba, Atu, ma Ŋalau Dabuŋ aŋgô. 20Ma andôhôŋ ŋac bu daŋga wambu yom hoŋ naŋ aö gac atu mac. Ma aŋyalê pi ŋandô bu aö oc wambo wawhiŋ mac ŋapaŋ, e nom ŋatêm pacndê.”

Copyright information for `BUK