Matthew 9

Yisu kôm ŋgac bôliŋ daŋ ŋayham sa

(Mak 2:3-12; Luk 5:17-26)

1Goc Yisu pi waŋ gi ma gic bugictoŋ kic, ma têŋ iŋ ndê malac Kapenaom gi. 2Ma lau gameŋ dinaŋ-ŋga sêmbalaŋ ŋgac bôliŋ daŋ yêc sac daŋ ma sêtêŋ Yisu si. Iŋ gêlic bu ŋac sêkêŋ whiŋ iŋ, dec sôm têŋ ŋgac bôliŋ dau, “Aneŋ balê, atac ŋayham sa. Kwahic dec aö oc wasuc am nem sac kwi.”

3Kêdôhôŋwaga yomsu-ŋga ŋatô s êŋgô Yisu ndê yom dau, goc sêsôm têŋ dandi, “Ŋgac dê ndê yom sac sambuc! Anötö tigeŋ gitôm bu suc sac kwi.” 4Yisu kêyalê ŋac si gauc, goc ndac ŋac, “Tu sake-ŋga mac gauc gêm yom sac yêc nem ŋalôm? 5Mac akêŋ whiŋ dom bu aneŋ ŋaclai yêc bu wasôm têŋ ŋgac dau bu, ‘Aö wasuc am nem sac kwi.’ Bocdinaŋ aö wasôm têŋ iŋ bu, ‘Tisa ma êmsêlêŋ.’ 6Ma têŋ ndoc mac alic bu aneŋ yom dinaŋ ŋandô sa, goc aŋyalê bu Anötö kêŋ ŋaclai têŋ Ŋamalac ndê Atu yêc nom, bu suc ŋamalac si sac kwi whiŋ.” Goc Yisu sôm têŋ ŋgac bôliŋ bu, “Tisa ma hôc nem mbô sa, ma lhö têŋ nem andu ndi!” 7Goc ŋgac dau tisa ma kölhö têŋ ndê andu gi. 8Ma lau daêsam naŋ sêlic gêŋ dau sêhêdaê ŋandô, ma sêmpiŋ Anötö naŋ kêŋ ŋaclai bocdinaŋ têŋ ŋamalac.

Yisu kêgalêm Matyu bu êŋkuc iŋ

(Mak 2:13-17; Luk 5:27-32)

9Yisu kêsêlêŋ gi ma gêlic ŋgac daŋ ŋaê Matyu naŋ ndöc ndê mala kôc takis-ŋga. Ma iŋ sôm têŋ iŋ, “Êmkuc aö!” Goc Matyu tisa ma kêkuc iŋ.

10Tiŋambu Yisu gêŋ gêŋ ndöc Matyu ndê andu ŋalôm, ma lau daêsam sêmeŋ ma seŋ gêŋ sêndöc sêwhiŋ Yisu ti ndê ŋgacsêŋomi. Ŋac lau sêkôc takis-ŋga ti lau ŋatô naŋ lau Palêsai sêsam ŋac bu lau sac. 11Ma lau Palêsai ŋatô sêlic gêŋ dinaŋ, goc sêndac iŋ ndê ŋgacsêŋomi bocdec bu, “Tu sake-ŋga mac nem kêdôhôŋwaga gêŋ gêŋ ndöc whiŋ lau sac dindê?” 12Yisu ŋgô ŋac si yom dau ma sôm, “Lau naŋ sêlic dau bu gêmbac mba, naŋ oc sêŋsalê dokta dom, magoc lau ti gêmbac oc sêŋsalê dokta. 13Gauc nem Anötö ndê yom naŋ propet akwa daŋ to yêc bocdec bu, ‘Gêŋ atu naŋ aö atac whiŋ, naŋ bu mac tamwalô lau, hôc gêlêc domba hoŋ naŋ mac bu andic ndu ma akêŋ ti da, naŋ su.’ Andi ma akôc gauc pi yom dau e aŋyalê ŋahu ŋapep. Bu aö gameŋ bu waŋgalêm lau naŋ sêlic dau bu lau gitêŋ, naŋ sa dom. Aö gameŋ bu waŋgalêm lau sac sa, bu sênem dau kwi ma sêsôc Anötö ndê gôliŋ ŋapu.”

Yao gêŋ daneŋ-ŋga-ŋga

(Mak 2:18-20; Luk 5:33-35)

14Ma Jon, Ŋgac Kêku Lau-ŋga ndê sêŋomi ŋatô sêtêŋ Yisu si ma sêndac iŋ bu, “Bocke dec yac ti lau Palêsai akêŋ bêc ŋatô bu aneŋ gêŋ dom tu gauc nem Anötö-ŋga, tigeŋ am nem ŋgacsêŋomi seŋ gêŋ tôm bêc hoŋ?” 15Ma Yisu sôm têŋ ŋac, “Ŋgac nem awhê-ŋga daŋ bu êŋgalêm lau sa sêmbo sêwhiŋ iŋ tu sêneŋ mwasiŋ nem awhê-ŋga, dec oc tôm dom bu sêhu gêŋ daneŋ-ŋga siŋ ma sêndöc ti ŋalôm ŋawapac têŋ ndoc ŋgac dau mbo whiŋ ŋac. Mba! Ma bocdinaŋ aneŋ ŋgacsêŋomi sêmbo sêwhiŋ aö ti atac ŋayham, ma sêhu gêŋ daneŋ-ŋga siŋ dom. Tigeŋ ndoc oc meŋ naŋ lau oc sêkôc aö su yêc ŋac, ma têŋ têm dinaŋ ŋac oc ŋalôm ŋawapac ma sêŋkuc lêŋ dahu gêŋ daneŋ-ŋga siŋ-ŋga.”

Yisu ndê yom gitôm gêŋ wakuc

(Mak 2:21-22; Luk 5:36-39)

16Ma Yisu sôm, “Yac dasi po wakuc pi ŋakwê akwa naŋ kic, naŋ dom. Bu po wakuc oc hôc ŋakwê akwa kic e tisac sambuc. 17Ma têŋ ndoc lau sêmasaŋ wain wakuc, naŋ sêkêc sip bôc ŋamlic wain-ŋga akwa dom. Mba! Ŋac bu sêkôm, goc wain wakuc oc hôc ŋamlic akwa kôc. Ma wain oc wê niŋga, ma ŋamlic dau oc tisac. Bocdinaŋ lau sêkêc wain wakuc sip bôc ŋamlic wakuc, ma lu-lu oc sêyêc ŋayham.”

Yisu kôm awhê lu ŋayham sa

(Mak 5:21-43; Luk 8:40-56)

18Yisu sôm yom dinaŋ mbo, ma ŋgac bata daŋ meŋ pôŋ haduc têŋ iŋ ma sôm, “Aneŋ atuŋwê kwahic dec mbac ndu su, magoc am bu mweŋ ma kêŋ amam sac iŋ, dec iŋ oc mbo tali tiyham.” 19Goc Yisu tisa ma iŋ ti ndê ŋgacsêŋomi sêwhiŋ ŋgac dau si.

20Sêŋsêlêŋ sêmbo, ma awhê daŋ tigasuc iŋ kalhac iŋ dômbwê ma kêmasec iŋ ndê ŋakwê ŋadali. Awhê dau hôc ŋawapac gêm dac-ŋga ŋapaŋ gitôm yala 12 su, dec 21gauc gêm yêc dau bu, “Aö bu wamasec iŋ ndê ŋakwê ŋambwa, dec oc kôm aö ŋayham sa tiyham.” 22Yisu kac dau kwi e gêlic iŋ, goc sôm, “Aneŋ bawhê, atac pa su. Am ŋayham sa tiyham tu am nem kêŋ whiŋ aö-ŋga.” Ma têŋ ndoc dau dinaŋ awhê dau ŋayham sa.

23Ma tiŋambu Yisu gi e hôc asê ŋgac bata dau ndê andu, ma gêlic bu lau toŋ atu sêmbo. Ŋatô sêyu gasuc ma ŋatô sêtaŋ ti ŋanta atu. 24Goc sôm, “Alhö su, bu bawhê dau mbac ndu dom. Iŋ yêc bêc naŋ yêc.” Magoc ŋac sêmbwac iŋ. 25Dec Yisu sôm bu sêsoc ŋac sêsa sêndi, goc sôc gi kêm bawhê sip amba, ma iŋ tisa. 26Ma yom dau ŋawaê tiapa sambuc yêc gameŋ dinaŋ.

Yisu kôm ŋgac tapec lu ŋayham sa

27Dinaŋ su, goc Yisu kêsêlêŋ gi. Ma ŋgac tapec lu sêŋkuc iŋ ma sêmbwêc, “O †Dawid ndê Atu, tamwalô alu!” 28Magoc Yisu kêsêlêŋ gi sôc andu daŋ, dec ŋgac lu dinaŋ sêtêŋ iŋ si, ma iŋ ndac, “Amlu akêŋ whiŋ bu aneŋ ŋaclai yêc bu wakôm amlu ŋayham sa, me mba?” Ma iŋlu sêsôm, “Aêc, Pômdau!” 29Goc Yisu kêmasec iŋlu tandô, ma sôm bu, “Tu amlu akêŋ whiŋ aö-ŋga, dec gêŋ naŋ amlu andac, naŋ oc ŋandô sa.” 30Ma iŋlu tandô po asê. Goc Yisu gic yao iŋlu bu sêsôm gêŋ dau ŋayom asê têŋ lau daŋ dom. 31Magoc iŋlu sêsa si, ma sêkôm iŋ ndê waê sa e tiapa gêm gameŋ dinaŋ ahuc.

Yisu kôm ŋgac awha mba sôm yom asê

32Ŋac sêsa si ma lau ŋatô sêtêŋ Yisu sêmeŋ. Ŋac sêkôc ŋgac daŋ, naŋ ŋalau sac kôm iŋ awha mba. 33Yisu soc ŋalau sac sa awê gi su, goc awha mba dau sôm yom asê. Lau daêsam dinaŋ sêseŋ amba ma sêsôm bu, “Yac dalic gêŋ daŋ bocdec yêc Israel dom andô.” 34Magoc lau Palêsai sêsôm bu, “Iŋ kôc ŋaclai yêc ŋalau sac si ŋadau Sadaŋ, dec tiŋ ŋalau sac su.”

Yisu tawalô lau

35Ma Yisu kêsêlêŋ golom-golom malac atu ti sauŋ. Iŋ kêdôhôŋ lau mbo lôm wê-ŋga, ma hoc ŋawaê ŋayham pi Anötö ndê gôliŋ asê. Ma iŋ kôm lau ti gêmbac tidau-tidau hoŋ ŋayham sa.

36Magoc têŋ ndoc iŋ gêlic lau daêsam naŋ sêŋkuc iŋ, naŋ tawalô ŋac. Ŋahu bu iŋ gêlic ŋac sêtôm domba naŋ si ŋgac yob ŋac-ŋga mba, dec giam pôm sêtê ŋac saliŋ-saliŋ ŋapaŋ. 37Goc iŋ sôm têŋ iŋ ndê ŋgacsêŋomi, “Gêŋ ŋandô daêsam yêc ôm, magoc lau sêndic ŋandô sa-ŋga daêsam dom. 38Bocdinaŋ ateŋ mbec têŋ ôm ŋadau bu êŋkiŋ lau gweleŋ-ŋga sêsôc iŋ ndê ôm ma sêndic gêŋ ŋandô sa.”

Copyright information for `BUK