Revelation of John 10

Aŋela kêŋ bapia sauŋ daŋ têŋ Jon

1Têŋ dinaŋ aö galic aŋela ŋaŋga daŋ sip akêŋ undambê meŋ. Iŋ ndê ŋakwê gitôm dao, ma gasuŋ bu êp daŋ yêc iŋ ŋagôlôŋ ŋahô-ŋga. Iŋ ndê aŋgô andô ŋawasi gitôm ac, ma iŋ gahi gitôm alhö ti ya. 2Ma iŋ kôc bapia sauŋ daŋ naŋ kac sa su, yêc iŋ amba. Iŋ sip gi ma kêŋ gahi gasê-ŋga kalhac nom, ma gahi andô-ŋga kalhac gwêc. 3Ma iŋ mbwêc ŋaŋga, gitôm layon daŋ taŋ. Têŋ ndoc iŋ mbwêc, naŋ aö gaŋgô awha 7 sêta yom, naŋ ŋakêcsia gitôm wapap gic. 4Aö gaŋgô awha 7 dinaŋ su, ma bu wato ŋac si yom sip bapia, tigeŋ awha daŋ akêŋ undambê sôm têŋ aö bu, “To yom naŋ am ŋgô akêŋ awha wapap-ŋga 7, naŋ dom. Mba! Kôc dôŋ ma sêc ahuc yêc am-ŋga.”

5Goc aŋela naŋ kalhac nom ti gwêc, naŋ tôc iŋ amba andô-ŋga pi undambê. 6Iŋ bu sôm yom ma puc dôŋ ŋa Anötö ndê ŋaê, dec sôm, “Aö wasôm yom ŋandô yêc iŋ naŋ mbo tali ŋapaŋ, naŋ aŋgô-ŋga, iŋ naŋ kêŋ undambê ma nom ti gwêc, ma gêŋ hoŋ naŋ sêmbo gameŋ dinaŋ. Dahôŋ têm daŋ tiyham dom, 7bu gêŋ hoŋ naŋ Anötö kêmatiŋ tidôŋ muŋ su, ma yêc siŋ dau e meŋ têŋ kwahic dec, naŋ oc meŋ sa tiawê. Têŋ bêc naŋ aŋela ti-7-ŋga yu dahuc, naŋ gêŋ hoŋ dinaŋ oc ŋandô sa tôm iŋ hoc asê gwanaŋ su têŋ lau propet naŋ sem akiŋ iŋ.”

8Dinaŋ su, goc awha akêŋ undambê naŋ aö gaŋgô su, naŋ sôm yom têŋ aö tiyham bocdec bu, “Am sa têŋ aŋela naŋ kalhac nom ma gwêc, naŋ ndi, ma kôc bapia naŋ kac sa yêc iŋ amba, naŋ su.” 9Bocdinaŋ aö gatêŋ aŋela dau ga, ma gandac bapia sauŋ dinaŋ. Ma iŋ sôm têŋ aö, “Am kôc su, ma neŋ. Yêc whamsuŋ am oc êmsahê ŋaganda gitôm lêp. Tigeŋ bapia dau oc kôm am nem ŋatac yham dom.” 10Aö gakôc bapia sauŋ dau su yêc iŋ amba, ma gaŋ. Yêc whaŋsuŋ aö kasahê bu ŋaganda gitôm lêp, tigeŋ tiŋambu sip aö ŋatac gi ma kôm aö ŋatac yham dom. 11Goc Anötö sôm têŋ aö, “Am oc hoc yom asê tiyham gitôm propet, ma sôm yom pi lau daêsam, pi lau titoŋ-titoŋ ma lau awha têŋtêŋ, ma pi kiŋ sêwhiŋ.”

Copyright information for `BUK