Revelation of John 11

Anötö ndê propet lu

1Dinaŋ su, goc Anötö kêŋ gakoc baliŋ daŋ têŋ aö bu wanem dôhôŋ gêŋ. Ma iŋ sôm têŋ aö, “Am ndi, ma nem dôhôŋ aneŋ lôm dabuŋ, ma alta naŋ kalhac dê. Ma lau naŋ sêtoc aö sa ma sêteŋ mbec têŋ aö sêmbo dindê, naŋ sê ŋac sa. 2Tigeŋ nem dôhôŋ gameŋ yêc lôm dabuŋ ŋabatêmndö dom, bu aö gakêŋ gameŋ dinaŋ têŋ lau sambuc ti ŋac si gameŋ. Ma ŋac oc sênem gôliŋ aneŋ malac dabuŋ, ma sêŋgwiniŋ aneŋ lau gitôm ayô 42. 3Magoc aö wakêŋ ŋaclai têŋ aneŋ propet lu, dec iŋlu oc sêsôc ŋakwê yeyec ma sêsôm aneŋ yom asê gitôm bêc 1,260.”

4Propet lu dau sêlhac Pômdau, naŋ gêm gôliŋ nom sambuc, naŋ aŋgô-ŋga, sêtôm a olib lu, ma sêtôm yakaiŋ lu. 5Lau naŋ bu sêkôm iŋlu ŋa yom, naŋ oc sêmbac ndu ŋalêŋ bocdec. Ya oc sa yêc iŋlu whasuŋ ma neŋ ŋac su. 6Ma têŋ ndoc sêhoc Anötö ndê yom asê, naŋ sêkôc ŋaclai bu sêsôm u ndic dom yêc umboŋ. Ma sêkôc ŋaclai bu sênem bu kwi ti dac, ma bu sêkêŋ ŋawapac tidau-tidau têŋ lau nom-ŋga têŋ ndoc bocke naŋ iŋlu atac whiŋ naŋ.

7Têŋ iŋlu si têm sêhoc Anötö ndê yom asê-ŋga pacndê su, naŋ aö galic bu gêŋ sac daŋ pi akêŋ suŋ baliŋ sac dinaŋ meŋ, ma gic siŋ têŋ iŋlu. Ma iŋ ku iŋlu dulu ma gic iŋlu ndu. 8Ma iŋlu si ŋamlaŋ sêyêc ŋambwa sêyêc malac atu dau ŋa-malac lôm. Yêc malac atu dau lau sic iŋlu si Pômdau ndu pi a gicso dau, ma bocdinaŋ lau ŋatô sem malac dau ŋaê kwi ma sêsam bu Sodom ma Isip. 9Têŋ dinaŋ, lau akêŋ nom ŋagameŋ hoŋ, ma akêŋ lau titoŋ-titoŋ ma awha têŋtêŋ hoŋ tahê iŋlu si ŋamlaŋ gitôm bêc tö ma ŋadaŋga. Ma ŋac sêkêŋ yao bu lau daŋ sêŋsuhuŋ iŋlu dom. 10Lau sac nom-ŋga sêtisambuc bu iŋlu sêmbac ndu, ma ŋac sêkêŋ gêŋ ŋayham-ŋayham têŋ dandi ti atac ŋayham atu. Ŋahu bu muŋ-ŋga propet lu dinaŋ sêkêŋ ŋawapac têŋ ŋac.

11Aö galic bu iŋlu sêyêc boc-dinaŋ tôm bêc tö ma ŋadaŋga, goc Anötö kêŋ iŋ ndê wayahô tali-ŋga têŋ iŋlu dec sêtisa tiyham ma sêlhac. Ma lau hoŋ naŋ sêlic, naŋ sêtöc dau ŋandô. 12Ma aö gaŋgô Anötö ta yom awha atu têŋ iŋlu ma sôm bu sêpi sa sêtêŋ iŋ sêmeŋ. Goc dao daŋ kôc iŋlu sa sêpi undambê si, ma iŋlu si ŋacyo sêlic. 13Têŋ têm dinaŋ tiyhô atu gêm, ma malac atu dau ŋagameŋ ŋatô sêtisac. Gitôm sêwhê malac dau kôc ti gameŋ 10, ma gameŋ 9 sêyêc ŋayham, ma gameŋ ti-10-ŋga tisac. Ma lau 7,000 sêmbac ndu. Gêŋ dau kôm lau naŋ sêmbo tali, naŋ sêtöc dau atu, ma sêtoc Anötö undambê-ŋga ndê waê ti ŋaclai atu sa.

14Dinaŋ ti ŋawapac tilu-ŋga, ma titö-ŋga kêpiŋ bu hôc asê.

Dahuc ti-7-ŋga taŋ

15Têŋ dinaŋ aŋela ti-7-ŋga yu dahuc, ma aö gaŋgô awha daêsam sêta yom ŋaŋga yêc undambê bocdec bu, “Kwahic dec yac neŋ Pômdau lu iŋ ndê Mesaya sem gôliŋ nom ŋagameŋ sambuc. Ma gôliŋ dau oc pacndê dom.”

16Ma lau bata 24 naŋ sêndöc ŋac si pôŋ yêc Anötö aŋgô-ŋga, naŋ sêhu dau aŋgô sip nom, ma sêmpiŋ iŋ, 17ma sêsôm, “O Pômdau Anötö Ŋaclai Ŋadau, am naŋ mbo têŋ ŋamata-ŋga, ma kwahic dec mbo. Yac bu anem daŋge am bu am gêm gôliŋ nom ti am nem ŋaclai atu. 18Lau nom-ŋga atac ŋandê sa, magoc kwahic dec ŋac oc sêŋsahê am nem atac ŋandê. Ndoc meŋ su, bu am êmsahê lau naŋ sêmbac ndu su. Ma am oc kêŋ ŋagêyô ŋayham têŋ lau hoŋ naŋ sem akiŋ am, lau propet ti am nem lau dabuŋ, ma têŋ lau hoŋ naŋ sêtoc nem ŋaê sa, lau tiwaê, ma lau waêmba sêwhiŋ. Tigeŋ lau naŋ sêkôm nom tisac, naŋ am oc seŋ ŋac su.”

19Ŋac sêmpiŋ Anötö su, goc gatam yêc Anötö ndê lôm dabuŋ undambê-ŋga kac sa, ma aö galic apa Anötö ndê pwac dabuŋ-ŋga yêc lôm dabuŋ ŋalôm. Ma sickac ti wapap gic, ma aö gaŋgô ŋantiŋ atu, ma tiyhô gêm ma u gic ŋalhuc atu ma ŋaŋga gitôm ais.

Copyright information for `BUK