Revelation of John 9

Aŋela ti-5-ŋga yu dahuc

1Goc aŋela ti-5-ŋga yu ndê dahuc, ma aö galic tata daŋ peŋ yêc umboŋ sip nom gi. Ma Anötö kêŋ ki têŋ iŋ bu yob suŋ baliŋ sac naŋ sêsam bu Abis,
9:1Ŋaê ‘Abis’ (Abyss) kêkuc Yom Grik. Suŋ baliŋ dinaŋ ti ŋalau sac si gapocwalô.
naŋ ŋagatam.
2Goc iŋ gêlêc gatam dau su, ma yawasu pi akêŋ suŋ baliŋ dinaŋ meŋ. Yawasu dau atu andô, gitôm yawasu têŋ ndoc lau sêkêc pwa atu daŋ. Yawasu dau gêm ac ahuc ma kôm umboŋ ŋasec sa. 3Ma aö galic wakô sêsip akêŋ yawasu sêmeŋ. Ŋac si ŋaclai gitôm gapiŋgap bu sêkêŋ ŋandê atu têŋ lau nom-ŋga. 4Magoc Anötö gic yao ŋac bu sêkôm kwaŋ ma gêŋ batac-batac ma a tisac dom, ma sêkôm lau naŋ aŋela sêpuc Anötö ndê ŋadalô pi ŋac sêcbala su, naŋ sêtisac dom. Magoc lau ŋatô, naŋ wakô dinaŋ oc sêkôm ŋac sêtisac. 5Ŋac sêkôc ŋaclai bu sêkêŋ ŋandê atu têŋ lau dinaŋ gitôm ayô 5, magoc ŋac oc sêndic ŋac ndu dom. Ma ŋandê dau gitôm gapiŋgap seŋ lau. 6Têŋ ndoc dinaŋ lau oc sêtec bu sêmbo tali. Ŋac oc tac whiŋ bu sêmbac ndu, tigeŋ ŋac oc sêmbo tali ma sêhôc ŋandê ŋapaŋ.

7Aö galic wakô dinaŋ sêtôm hosi naŋ sêmasaŋ tu sêndic siŋ-ŋga. Gêŋ gitôm guluŋ gol sac ŋac si ŋagôlôŋ, ma ŋac si aŋgô gitôm ŋamalac. 8Ŋac si kêclauŋ baliŋ gitôm lauwhê si, ma ŋac si ŋalhô atu gitôm layon si. 9Ma yêc ŋac si ŋabapo aö galic gêŋ ŋaŋga gitôm lautuc ain. Ma têŋ ndoc ŋac sêhu sêmbo lôlôc, ŋac si ŋamakê ŋakêcsia atu gitôm hosi daêsam sêhê kaleta ma sênti bu sêndic siŋ. 10Ŋac si ŋaŋguc gitôm gapiŋgap si ŋaŋguc bu sêtìŋ ŋamalac. Ŋaclai atu yêc ŋac si ŋaŋguc, bu sêkêŋ ŋandê têŋ lau gitôm ayô amaŋdaŋ. 11Ŋac si kiŋ iŋ aŋela sac suŋ baliŋ-ŋga. Yêc Yom †Hibru sêsam iŋ ndê ŋaê bu Abadon, ma yêc Yom Grik sêsam iŋ bu Apolion.
9:11Abadon ma Apolion - ŋaê lu dinaŋ ŋahu tigeŋ. Danem kwi bu ‘Ndic Ndu’ me ‘Seŋ su.’
12Ŋawapac dinaŋ ti ŋawapac ŋamata-ŋga. Ma ŋawapac lu sêyêc dôŋ sêyêc.

Aŋela ti-6-ŋga yu dahuc

13Têŋ dinaŋ aŋela ti-6-ŋga yu ndê dahuc. Ma aö gaŋgô awha daŋ sa akêŋ alta gol naŋ kalhac Anötö aŋgô-ŋga. Ŋapo hale sêyêc alta dau ŋakêcsu hale, ma awha dau sa akêŋ ŋapo dau ŋalhu, 14ma ta yom têŋ aŋela naŋ yu dahuc bocdec bu, “Sa têŋ aŋela hale naŋ sêsô ŋac dôŋ sêmbo bu atu Yupretes, naŋ ndi, ma êmgapwêc ŋac su.” 15Muŋ-ŋga Anötö kêyaliŋ ndoc daŋ sa bu aŋela hale dinaŋ sêndic lau sac ndu, ma ŋac sêhôŋ ndoc dau sêmbo Bu Yupretes. Goc aŋela dau sa gi ma kêgapwêc aŋela hale dinaŋ su, bu sêwhê lau nom-ŋga kôc ndi toŋ tö. Ma toŋ daŋ ŋac oc sêndic ŋac ndu, ma toŋ lu sêhu ŋac siŋ.

16Têŋ dinaŋ aö galic gêŋ ŋagatu daŋ, lau siŋ-ŋga daêsam kêlêc sêndöc hosi ŋahô. Ma awha daŋ sam ŋac si namba asê têŋ aö, naŋ gitôm 200 milien. Ma aö galic lautuc ŋaŋga sêyêc ŋac ŋabapo. Lautuc dinaŋ ŋadalô kokoc gitôm ya, ma ŋamayaŋ gitôm umboŋ, ma yaŋyaŋ gitôm gêŋ ŋandê ŋaê †solpa. Ma aö galic hosi si ŋagôlôŋ gitôm layon si, ma ya ti yawasu ma solpa sa akêŋ ŋac si whasuŋ. 18Gêŋ tö dinaŋ, ya ti yawahô ma solpa, naŋ sêsa hosi whasuŋ naŋ tôm ŋawapac atu bu seŋ lau nom-ŋga ŋatô su. Lau toŋ daŋ oc sêmbac ndu, magoc toŋ lu oc sêmbo tali. 19Hosi dinaŋ sêkôc ŋaclai atu yêc ŋac si whasuŋ, ma yêc ŋac si ŋaŋguc whiŋ. Bu ŋac si ŋaŋguc gitôm mboc ŋagôlôŋ bu seŋ lau ma kôm ŋac sêtisac.

20Ŋawapac tö dinaŋ kôm lau toŋ daŋ sêmbac ndu. Ma lau ŋatô naŋ sêmbac ndu dom, naŋ sêlic su, magoc sem si ŋalôm kwi dom. Mba! Ŋac sêsap ŋac si mêtê sac dôŋ ŋapaŋ. Ŋac sem akiŋ ŋalau sac ma anötöi gwam naŋ sêmasaŋ ŋa gol ti silba ma brons ti hoc ma ŋa a. Gwam hoŋ dinaŋ gitôm dom bu sêlic gameŋ me sêŋgô yom, ma sêŋsêlêŋ dom, tigeŋ lau nom-ŋga sem akiŋ ŋac ŋapaŋ. 21Ma ŋac sêkôm mêtê sac daêsam tôm sic ŋamalac ndu, sêpec balö, sêkôm mêtê mockaiŋ-ŋga, ma sem kaŋ gêŋ. Ŋac sêlic ŋawapac dau, magoc sem dau kwi dom, ŋac sêsap si mêtê sac dinaŋ dôŋ ŋapaŋ.

Copyright information for `BUK