Ephesians 6

Kɨnɨdakaavɨnesɨ.

1Kaimɨraaya kwaigɨ, Naangerɨ wɨlamwaaihɨnyaꞌna gɨmaamaangelyɨ gwaangesɨ sayorɨ dɨmɨdɨna! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sabwi yɨjaꞌ yɨdaꞌnanyasɨ. 2Dɨnɨkeꞌ “Gɨnnya gɨmaamaangelyɨ gwaangesɨ sayore yaya dɨmakɨla!” Kɨwɨnya saꞌ, kɨwɨnya naangeꞌ, yagaala yune naanga nebulyaꞌna wɨjaꞌneꞌ kɨnɨnnakeꞌ sɨnnawɨnyaꞌ dɨnɨkesɨra. 3Yagaala yune naanga nebula saꞌ dara dɨnɨꞌ “Sareꞌna gɨmɨnyɨna ‘Yuyangɨna tewaanna wimaꞌnana! Kwaaka davakɨ saamɨnyagaaꞌ mwaalana!’ daka gɨthɨwaꞌ.”

4Kuvɨnɨmaangeigɨ, gɨmɨre kaimɨraayaraavɨ yaasɨwaꞌna karamaꞌgɨzɨ yaasɨwaꞌna sɨnna tɨka nudavadɨka! Aawa, kayaaꞌna kyapɨjɨ Naangerebwi nayaa yawɨraꞌgɨzɨ nayaanna dɨrama! Nayaanna duthana! Naangerebwina duzɨwaakya!

Yaasɨwaꞌwawɨnyarajɨ maremwaaidɨvɨsarajɨ saraavɨnesɨ.

5Wɨdaayadɨnyaigɨ, gɨmɨnyɨ kɨlaakejɨkɨnei gɨmaremwaaidei sara kagɨthozɨ Gotɨyarɨna lɨka yadɨ nayaa sara dɨmɨdɨna! Gɨmɨre sɨmunyaꞌ gave pɨrɨꞌna nayaa yawɨꞌdɨ nayaa sara dɨmɨdɨna! Kɨraazɨtɨyarɨ duthaayɨdevaaibɨꞌ nayaa sara ja! 6Gavegaaꞌ maremwaaidei tɨnna gwangadaawojɨ “Wawɨnya tewaanyaꞌna yɨlaaya nyɨmaryana!” daꞌgɨzɨ gavegaaꞌ nayaa yɨjɨwaala nyɨdɨka! Aawa. Yuyagaaꞌ nayaa ja! Kɨraazɨtɨyare wɨdaayadɨnyaigɨ mwaaihɨnyaꞌna Gotɨyare sɨmunyaꞌ gɨnnya kuryai nayaa yana! Sareꞌ maremwaaiderɨna nayaa ja! 7Sareigɨ wɨdaayadɨnyaigɨ sɨmunyavɨ “Nɨmɨ tewaanna yɨma!” yawɨꞌdɨ yɨlaayaꞌna nayaa ja! Aꞌmwe gaveraavɨ duthaayɨdeigɨ mɨka! Aawa. Naangerɨjɨ duthaayɨdevaaibɨꞌ nayaa ja! 8Dara jawɨꞌdesɨ. Wawɨnya tewaanyaꞌna Naangei gazai gazarɨna tewaanya ayɨna wɨjaavadelyɨ. Nɨgwɨwawɨnyarɨnajɨ yaasɨwaꞌwawɨnyarɨnajɨ wawɨnyaꞌ avaaina wɨjaavadelyɨ.

9Maremwaaidɨnyaigɨ, avaalyabaaibɨꞌ gɨnnya gɨthaayaderɨ nayaa ja! Maiyagaala kuna madɨnna! Nayaa dara yawɨꞌmwaa. Sɨgunyavɨ Nemaremwaaide gavelyɨ. Gɨmɨjɨ gɨthaayadɨvɨsarajɨ saihɨrɨ avaaina yɨhɨmaremwaalɨkelyɨ. Sai aꞌmwerɨ sɨnnyasɨ yayasɨ yawɨsasɨ yawɨꞌda myɨkelyɨ. Aawa. Yuyaraavɨna avaaina yɨkelyɨ. Sara yawɨꞌmwaa. Sareꞌna nayaa ja!

Nemɨre kuryara mala bwaꞌnyaꞌneꞌbɨꞌ yovɨrawakyaꞌnesɨ.

10Yagaala pɨnɨ yɨhɨthɨma! Naangerɨ kuna dɨragɨnna wɨlamwaaidaꞌgɨzɨ gannya dɨragɨnyaꞌ gɨzaavada dɨragɨnnakeigɨ gɨmwaaihana! 11Kotɨya Maryadei yawɨꞌna “Sai kayaaꞌnanya kuna yana!” yawɨꞌna yojɨ kwaasɨya gyathehaaꞌ dɨragɨnyaigɨ dɨmwaaideꞌna mwasaabya, pɨnɨ Gotɨyai gɨzaavade yuyajɨyaigɨ dɨragɨnna ja! 12Aꞌmwera kɨlaaꞌnakera tawanakerajɨ mala mabwaꞌnyɨvanɨgo. Aawa. Kurya kayaaꞌnanyara maremwaaidɨvɨsarajɨ dɨragɨnyarajɨ jɨhɨnya dahaaꞌ yɨmakera Kwaakevaꞌ kayaaꞌnanyavaꞌ maremwaaidɨvɨsarajɨ saraavɨ sɨgunyavɨ kurya kayaaꞌnanyara mwaaidɨvɨsarajɨ sarajɨ mala bwaꞌnɨvanɨgo. 13Sarevɨ Gotɨyai saabya sasɨ gɨzaavade yuyajɨyaigɨ malyaꞌna maarɨna ja! “Kayaaꞌnanyagaaꞌ malyagaaꞌ yɨmaꞌnadehaaꞌ yɨkamaangei kanyɨramojɨ dɨragɨnna daavɨma! Mala bwaraꞌmujɨ aayagaaꞌ dɨragɨnna dathɨwagɨma!” daꞌgɨzɨ maarɨna ja!

14Sarevɨdaaꞌnyɨ malyaꞌna yovɨrawakaꞌgɨzɨ Romɨyai aawɨlasaibɨsaigɨ gaidaaꞌna ja! Munnaanyaꞌ Nebulyaꞌ dɨvadathɨvainana! Yɨdaꞌmaraangebwi kɨhɨsavɨ yuna dɨragɨnyaꞌna dɨvaazɨꞌmaꞌnana! 15Gotɨyare naryaꞌna yagaala tewaanyaꞌ yarai wɨdadaanyaꞌ sɨvɨlyɨraarɨ dɨvaazɨꞌmaꞌnana! 16Nabaai, Naangerɨ lɨmwadaanyabwi yuna saabya dɨragɨnyaꞌ dɨmaryɨvɨla! Yɨkamaangei mwasaagala dɨka nadaawojɨya padaawojɨ gɨmɨre saabyaꞌ gɨmarulyakedaavadesɨ. 17Naangei nevadaihasamaarakebwi mɨnyagɨnyavɨ dɨmwaaihɨꞌnana! Gotɨyare yagaalyaꞌ Kuryai nejaavakeꞌ kwaariꞌmasɨramɨnyaꞌ gurɨmaanga yuneba woinɨkeꞌ dɨlɨmwana! 18Yuya sanna Gotɨyarɨ wɨja ja! Kuryai gɨhaimwadaawojɨ yuyagaaꞌ Gotɨyarɨ dɨragɨnna duthana! Jɨthaangana! Dameigɨ nayaa tɨnna wangadɨ yuyagaaꞌ Naangerɨ yuyanna dɨragɨnna duthana! Yuyagaaꞌ Gotɨyare tewaanyaraavɨna dɨragɨnna jɨthaangana! 19Nabaai nɨmɨnyɨna Gotɨyarɨ duthana! “Gotɨyaigɨ, ‘Polɨmɨna yagaalyaꞌ kujaavaꞌmujɨ nayaa dɨragɨnna wɨdana! Sahwai lɨka mi yada yagaala tewaanyaꞌ yoimavajalɨkurakyaꞌ nayaa dɨragɨnna wɨjɨwaakana!’ daꞌgɨzɨ yanga duzaama!” Sara duthana nɨmɨnyɨna! 20Yagaala tewaanyaꞌna Kingɨyai Kɨraazɨtɨyai nyɨdaasadere wawɨnyaꞌ yɨvanɨgeinyɨ. Kɨgaaꞌ Kɨraazɨtɨyarɨna wɨdaheꞌna wɨla nyɨvwɨyeta kɨrɨꞌ Kingɨyare wawɨnyaꞌ yɨvanɨgeinyɨ. “Lɨka nyɨwɨdɨka! Nɨmɨre dɨwɨjaꞌ dɨragɨnna wɨdɨma!” dadɨ gɨthɨvanɨge. Sareinyɨna Gotɨyarɨ duthana!

Yagaala aayaꞌnesɨ.

21Tɨkikaazai neyaꞌmwei sahwarɨna nevuꞌnadei tewaanyai Naangere wawɨnyaꞌ dɨragɨnna wɨdaayadelyɨ. Sarei nɨmɨnyɨna yuya yɨhɨthathelyɨ. “Sahwara nɨmɨnyɨnejɨ nɨmɨ yɨvanɨgejɨ yawɨpɨka!” dena sarɨmɨnyawɨnna wɨdasɨwaabe. 22“Sarɨmɨ nemɨnyɨnenna jawɨrila! Sara yawɨrapɨjɨ sarɨmɨre sɨmunya dɨragɨnya jɨvaimwannyɨla!” dena wɨdasɨwaabelyɨ.

23Gotɨyai Nenɨmaangelyɨ Naanga Jizaazai Kɨraazɨtɨyalyɨ sanɨdaai neyaꞌmweihɨrɨ kɨrɨnnya kwaamuꞌnanyabwi yɨhɨmwaaihika! Kale yɨhyadevwi Naangerɨ lɨmwangebulyɨ dɨragɨnna yɨhɨzaayɨka! Nemɨre Naanga Jizaazai Kɨraazɨtɨyarɨna sarɨnnya tewaanya yɨhɨvuꞌnada, nabaai kuna dɨragɨnna sara yɨhyada, yɨ saihɨrɨ yanga tewaanna yɨhɨgaimwagika!

24Polɨ

Copyright information for `BYR