Matthew 2

Sɨlɨngaamɨnyangɨna Sɨduꞌnakera Jizaazarɨ bwanganesaꞌnesɨ.

1Kingɨyai Erotɨyai Kwaaka Juthɨya maremwaaidɨꞌnyɨ Kwaaka Juthɨya Anga Betɨlemɨ Jizaazarɨ maarakegaaꞌ, yɨthaanyi, aꞌmwe sɨlɨngaamɨnyangɨne sɨduꞌnakera nyɨlariyara Anga Naanga Jeruzaalemɨna byɨꞌmaꞌna yeꞌ. Byɨꞌmaꞌna yeva aꞌmweraavɨ wɨdɨna 2“Bwaranyai Juyaraavɨ maremwaalyaꞌnei yɨmaꞌnakei gawɨ mwaalɨka? Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmweꞌ kamaaraꞌ nyɨlyai byɨlyɨrɨꞌdeva gamɨre sɨlɨngaamɨnyarɨꞌ kyɨmaꞌnaabaꞌ tɨnna wanganona dɨnyɨna ‘Gamɨnyɨ lotuyaꞌna yɨlaaya yaana!’ Dɨnyɨna yona bɨwona,” wɨdɨna yeꞌ.

3Yagaala saꞌ Kingɨya Erotɨyai kadɨka wɨꞌnaka jɨkurya kyaꞌ nabaai Jeruzaalemɨ mwaalyara yuyara yawɨta kwalaalya yeꞌ. 4Erotɨyai jɨkurya yaka Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨraꞌdɨvɨta naangeraavɨjɨ Yɨzɨrelɨyaraavɨre Kɨwɨjaraavɨjɨ jɨꞌbwaraꞌ. Sahwaraavɨ yɨdaanganaꞌ “Kɨraazɨtɨyarɨ Gotɨyai dahɨlakyaakerɨna yemwaaimanɨgo. Sahwai aaihɨba yɨmaꞌnadelaka?” 5Sara kyɨdaanganaꞌ wɨdeꞌ “Kwaaka Juthɨya Anga Betɨlemɨ sahɨba yɨmaꞌnadelyɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwakyaakei pɨropetɨyai dara yavɨkaryaꞌ

6‘Betɨlemɨ angebagɨ Jutharaavɨre kwaakevɨ sabagɨ
Maalɨkebagɨ kɨrɨꞌ anga pɨbanyaavɨ naangebagɨnyɨ.
Gɨmɨnyɨdaaꞌnyɨ Aꞌmwe Naangei yɨmaꞌnadelyɨ.
Sai nɨmɨre Yɨzɨrelɨyaraavɨ maremwaaladelyɨ.
Sareꞌna anga pɨbanyaavɨ davɨlaꞌdevagɨnyɨ.’ ”
Sara wɨdeꞌ Gotɨyare bukuya kunnakera.

7Dɨvidaaꞌnyɨ Erotɨyai sɨlɨngaamɨnyangɨ sɨduꞌnakeraavɨ kave wɨjɨvwaramaaꞌna. Miꞌna wɨjɨvwaramaaꞌna yaka nayaa yɨdaanganna “Sɨlɨngaamɨnya saꞌ behaaꞌ yɨmaꞌnaka?” Yɨdaanganna kyaꞌ sareꞌ wɨdeꞌ. 8Wɨdesagaaꞌ Erotɨyai Betɨlemɨna wɨdaasɨna yaꞌ. Nabaai wɨdaꞌ “Dɨwila! Kaimalerɨna dɨvɨraawila! Tɨvɨ bɨramaarapɨjɨ dɨnyɨjideihɨlyɨra. Kanyɨdapɨjɨ yɨlaaya yɨdeꞌna wɨdeinyɨ.” Kwaasɨ sara wɨdaꞌ.

9Kingɨyarɨ kadɨka wɨꞌneva Betɨlemɨna wɨna. Wodɨvɨꞌ yɨthaanyi, sɨlɨngaamɨnyarɨꞌ nyɨlarimagɨ tɨnna wanganesarɨꞌ ayɨna tɨnna wanganna yeva sɨlɨngaamɨnyarɨꞌ mɨdɨnna yeꞌ. Sɨlɨngaamɨnyarɨꞌ sɨnnawɨ woda angevɨ kaimalei mwaaidɨꞌnyɨyaba lɨvamudaꞌna yaꞌ. 10Lɨvamudaꞌna yadɨꞌnyɨ sareꞌ yɨlaaya wana naanga yɨna yeꞌ. 11Yɨlaaya naanga yɨna yeva angevɨ wɨlɨna yeva kaimalelyɨ Maarɨyaaꞌ ganaangesɨ sanaarɨ tɨnna wanganna. Tɨnna wanganna yeva kwadaai gɨlɨna yeva kaimalerɨ lotuyaꞌna yɨlaaya yeꞌ. Yɨlaaya yevegaaꞌ kumɨre bukusangɨ baasɨna yeva yanga wɨjaavɨna yeꞌ. Nɨgwia golɨyasɨ wabatɨrɨnya winyaꞌnesɨ marazɨnanya dɨragɨnyaꞌ mesɨ yanga wɨjaavɨna yeꞌ. 12Wɨjaavɨna yeva pɨba se waꞌmwaꞌna yesara waja yaꞌnyɨna yadaapi Gotɨyai wɨdaꞌ “Erotɨyaryawɨnna nupɨdɨka!” Miꞌna kudaꞌ dɨkaaꞌna yeva tuta pɨrɨvɨ wɨna yeꞌ kunnya angebannera.

Jozepɨyalyɨ gannya aꞌmwesɨ kaimalelyɨ Yɨzɨpɨna wawesaꞌnesɨ.

13Wɨna yesagaaꞌ, yɨthaanyi, wajavɨ Naangere mamaaya pwai Jozepɨyarɨ wɨdaꞌ “Dɨkaaꞌna ja! Kaimalelyɨ ganaangesɨ Yɨzɨpɨna lɨkaanya dɨmakwona! Saba dɨmwaaideigɨnyɨ. Nɨmɨ kagɨthaꞌmujɨyagaaꞌna. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Erotɨyai kaimɨraayarɨna ‘Tamɨma!’ dozɨ bɨraabathelyɨ. Yarai dɨmakwona!” 14Sara kudaꞌ Jozepɨyai dɨkaaꞌna yaka sawɨsagaaꞌ Yɨzɨpɨ sabanna kaimalelyɨ ganaangesɨ sawaarɨ makuna yaꞌ. 15Makuna yaka Erotɨyai kuna mwaalakegaaꞌ Yɨzɨpɨ saba mwaalaꞌ. Erotɨyai mena balakegaaꞌna Jozepɨyai ayɨna bɨna yaꞌ. “Kɨgaakuna Naangeinyɨ nyuꞌnawɨjɨwaakadei yagaala jaakeꞌ yunebanna yɨmaꞌnana!” kadaꞌ ayɨna bɨna yaꞌ. Yagaala dara dɨnɨꞌ “Nyɨbwaalɨvaangerɨ jaka kude Yɨzɨpɨdaaꞌnyai baꞌ.” Sara dɨnɨkeꞌ yunebanna yɨmaꞌnaꞌ.

Kaimaleraavɨ tamakyaꞌna Erotɨyai wɨdakeꞌnesɨ.

16Sɨduꞌnakera kwaweꞌ dɨvidaaꞌnyɨ Erotɨyai dara wanganakeꞌ “Ai! Sɨduꞌnakera kwaasɨ nyɨdɨzɨwaimwaasainyɨ daaka! Ayahi mabanyɨjɨwaava!” Sara daka sɨmɨlɨkwibwaꞌnyai yawɨꞌna “Kingɨya gave kwainyɨ mwaalɨdeinyɨra. Kaimalerɨ tamakɨma!” Yawɨꞌna yaka nabaai sɨmunya yawɨꞌna “Nɨmɨnyɨ Sɨduꞌnakera sɨlɨngaamɨnyarɨꞌ gaai bilyɨrɨꞌna yakegaaꞌna nyɨjawalyaadaasaꞌ.” Sara yawɨꞌna yaka gannya malyaraavɨ wɨdaasɨna “Betɨlemɨ sabanna avaalyabanna dɨwila! Saba kaimalera kwarame pɨrɨwaaina yɨmaꞌnɨnɨkeraavɨjɨ dahaasa maalɨkeraavɨjɨ yuyaꞌ dɨramabwakɨrila!” Erotɨyai sara kudaasaꞌ malyara sara yeꞌ. 17Sara yesavɨna Jeremaayai Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakadei yɨdayaakeꞌ yunebanna yɨmaꞌnaꞌ. Dara dɨnɨꞌ

18“Raama saba kɨnna wɨꞌnɨnɨkesɨ.
Kɨnna dɨvanɨgava. Kɨnna bazɨwɨvanɨgava.
Rasalaꞌ gawaalɨvavaavɨ kɨnna maredɨvanɨka.
Kumɨ mamwaalyɨgasaꞌna gamɨ dara dɨvanɨko
‘Kale naanga nyadaaꞌnyɨ gaimwangeꞌnemɨlɨkaavɨ mwɨꞌnɨwɨnera!’ ”

Jozepɨyalyɨ gamɨre aꞌmwesɨ kaimɨraayalyɨ ayɨna besaꞌnesɨ.

19Dɨvidaaꞌnyɨ Erotɨyai kabalaꞌ, yɨthaanyi, Kwaaka Yɨzɨpɨ wajavɨ Naangere mamaayai Jozepɨyarɨ wɨdaꞌ 20“Dɨkaavaꞌgɨzɨ kaimɨraayalyɨ ganaangesɨ sawaarɨ Kwaaka Yɨzɨrelɨna dɨmakwona! Sareꞌ dareꞌnesɨ. ‘Kaimɨraayarɨ tamakaana!’ desara miꞌna baleꞌ.” 21Sara kudaꞌ Jozepɨyai se waraka mwanyavɨ dɨkaaꞌna yaka Kwaaka Yɨzɨrelɨna kaimalelyɨ ganaangesɨ sawaarɨ makabɨna yaꞌ.

22Kaanna kaanna makabɨna yaka dara wɨꞌnakeꞌ “O, Erotɨyarɨneba gawaalɨꞌ Aakalayaazai Kwaaka Juthɨya maremwaaidei jɨmaꞌnɨwaꞌdɨka!” Sara daka yawɨꞌna “Aakalayaazai Erotɨyaibɨsalyɨ,” yawɨꞌna yaka Jozepɨyai lɨka yaka “Sawɨnna nuwɨdɨka!” dɨna yaꞌ. Miꞌna dɨna yaka sawɨsavɨ waja yaꞌnakeꞌna pɨwɨnna Kwaaka Galɨlinei kaanna wɨna yaꞌ. 23Kaanna wɨna yaka Anga Naazaretɨ saba mwalaawaꞌ. Sarevɨdaaꞌnyɨ Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakadɨvɨsara yɨdayaasaꞌ Jizaazarɨna yunebanna yɨmaꞌnaꞌ. Yagaala saꞌ dara dɨnɨꞌ “Pwara ‘Naazaretɨ mwaalyala! Kayaaꞌnanyaraavɨdaaꞌnyala,’ dɨpɨꞌdelyɨ.” Sara dɨnɨkesɨ.

Copyright information for `BYR