Matthew 23

Kɨwɨjarajɨ Perɨzɨyarajɨ saraavɨrebwinesɨ.

(Maakɨ 12:38-40; Lukɨ 11:37-52; 20:45-47)

1Dɨvidaaꞌnyɨ Jizaazai kwala bwaꞌnaanyangɨjɨ gamɨre mɨdɨdɨvɨsaraavɨjɨ wɨdɨna 2“Kɨgaakuna Ne Mozɨzai Kɨwɨnyaꞌ nejaavaka nemɨre sɨnnawɨnyaraavɨ wɨjɨwaakɨna neyaakelyɨ. Dahaaꞌ Mozɨzai yaakabaaibɨꞌ Kɨwɨjarajɨ Perɨzɨyarajɨ Mozɨzare namwaalyɨsavɨ Kɨwɨnya yɨhɨzɨwaakɨvanɨgasarera. 3Sarevɨdaaꞌnyɨ Gotɨyare bukuyavɨne yagaala yuya sa yɨhɨzɨwaakɨvanɨgasa kadɨka nayaa wɨꞌnadɨvɨꞌ sana sana dɨmɨdɨnyɨla! Kɨrɨꞌ kumɨre yadɨvɨta sabwi sarɨmɨ mamɨdɨbɨnera! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sahwara kɨwɨnyanna dadɨvɨsa kɨrɨꞌ sabwi myadɨvɨsarera. 4Aꞌmwera gɨlyɨvɨta ge ge wɨla maramurɨtaveva pwaraavɨre egwengɨ yɨlakeva ‘Sahwara taanga yuya sa makupɨka! Kɨrɨꞌ taanga sa nemɨre ata maalɨka kɨmɨlɨka mamakwawaanna!’ yawɨꞌna yeva yɨvanɨgatabaaibɨꞌ Kɨwɨjarajɨ Perɨzɨyarajɨ taanginya kɨwɨnya taanginanya wɨjaavɨna yadɨvɨꞌ sazaburana myadɨvɨsarera. 5Yuyangɨ yadɨvɨsanna yawɨꞌna ‘Aꞌmwera nenganapɨjɨ “Aꞌmwe sahwai tewaanyalyɨ,” yawɨrapɨjɨ nemɨre yaya munyaba makibɨka!’ Sara yawɨꞌna yadɨvɨꞌ yuya yadɨvɨsare. Kumɨrebwi dareꞌnebulyɨ. Nemɨ Juyainaavɨrebwina kumɨre gɨlyɨka Gotɨyare yagaala pɨkarɨyɨkwia maalɨka mihyaꞌnikaavɨ naanga yavɨkaryadɨvɨꞌ aꞌmwera tɨnna wanganyaꞌnera yamengɨjɨ asangɨjɨ marapwɨyadɨvɨsare. Gotɨyarɨ wɨjaꞌnegaaꞌne baazɨꞌmaꞌnyangɨ maangebara saamɨnaangebara yavɨkaryadɨvɨꞌ aꞌmwera tɨnna wanganyaꞌneꞌnanyɨ. 6Tɨka munnengɨ namwaalyɨta aaya naangengɨ walamwaalyaꞌnera nawɨꞌnya wimaꞌnaderera. Nabaai lotuangengɨ walamwaala yaꞌne aaya kekyɨrɨꞌna ‘Aꞌmwe naangeinyɨ sahɨba mwaalɨma!’ yawɨꞌdɨvɨꞌ nawɨꞌnya wimaꞌnaderera. 7Aꞌmweraayaba yɨkabadɨvɨsaba ‘Aꞌmwera nedɨpɨka! “Aꞌmwe naangeigɨ! Tewaanyaigɨ!” Nabaai aꞌmwera nedɨpɨka! “Wɨjɨwaakyaigɨ!” Sazabwi tewaanya wɨvuꞌnaderera. 8Kɨrɨꞌ nɨmɨreihɨrɨna aꞌmwera ‘Ravaai, Wɨjɨwaakyaigɨ!’ nyɨhɨthɨpɨdɨka! Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Sarɨmɨre wɨjɨwaakya yune gave pwainanyainyɨ mwaaiheinyɨ. Sarɨmɨ yuyaihi kwɨyaꞌmweihɨlyɨ. (Avaalyaihɨlyɨ.) 9Nabaai Kwaaka davakɨ dava aꞌmwe pwarɨ ‘Nenɨmaangeigɨ!’ madɨpɨna! Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Sarɨmɨre sɨrɨnɨmaangei yune gave pwainanyalyɨ. Sahwai Sɨgunyavɨ mwaalɨkelyɨ. Sareꞌna aꞌmweraavɨ ‘Nenɨmaangeigɨ!’ madɨpɨna! 10Nabaai aꞌmwera ‘Nemaremwaaidɨnyaigɨ!’ nyɨhɨthɨpɨka! Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Sarɨmɨre maremwaalyai yune gave pwainanyalyɨ. Sahwarɨ Gotɨyai dahɨlakaka maryasaabakei Kɨraazɨtɨyalyɨ. 11Sarɨmɨjɨya pwai ‘Aꞌmwe naangeinyɨ yɨmaꞌnɨma!’ dazai wawɨnya yɨhɨthaayadei sarɨmɨre yagaala mɨdɨdei mwaaladelyɨ. 12Aꞌmwei yaya yune gamɨnneꞌna makinajai gamɨnne yayaꞌ kwaakewɨ waradesɨ. Nabaai aꞌmwei gamɨnne yayaꞌ kwaakewɨ kamarakwojɨ yaya naangeꞌ maaradelyɨ.

13Weꞌ! Kɨwɨjaihɨlyɨ Perɨzɨyaihɨlyɨ saihi maanga pɨrɨwaalyɨyaihi mala nayaa jɨwannyɨla! Sɨgunyavɨya maremwaaide kaadihɨsaꞌ aꞌmweraavɨre sɨnnyɨkaavɨ maratihɨꞌdɨvɨsaihɨlyɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sarɨmɨ kusawɨ widɨvɨtaihi mɨka. Nabaai aꞌmwera ‘Maremwaaidevɨ kusawɨ wɨlaana!’ dadɨvɨꞌ yadaapi sarɨmɨ tusavɨ kaanya wɨridɨvɨsaihɨlyɨ. Sareꞌna mala nayaa jɨwannyɨla! 14Weꞌ! Kɨwɨjaihɨlyɨ Perɨzɨyaihɨlyɨ saihi maanga pɨrɨwaalyɨyaihi mala nayaa jɨwannyɨla! Yaanyɨwaakemɨlɨkaavɨne angengɨna kwaasɨ dadɨvɨꞌ angengɨya yaasɨwaꞌna maaꞌdɨvɨꞌ sahɨmɨlɨka yune kunemɨlɨka wɨmwaaihadɨvɨsaihɨlyɨ. Sareihi sarɨmɨre kayaaꞌnanya dazangɨ lɨka yulyakyaꞌneihi Gotɨyarɨ yagaala saamɨnya kwaasɨ wɨdadɨvɨsaihɨlyɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ kayaaꞌnanya sahɨbwina tɨvɨkɨryaꞌne naanga dɨmaaryideihɨlyɨ. Pwara tɨvɨkɨryaꞌne maalɨka maapɨꞌderera. 15Weꞌ! Kɨwɨjaihɨlyɨ Perɨzɨyaihɨlyɨ saihi maanga pɨrɨwaalyɨyaihi mala nayaa jɨwannyɨla! Saalaalyavɨjɨ kwaakevakɨjɨ wavɨlaꞌna yadɨvɨꞌ ‘Aꞌmwe pwai nemɨre kɨwɨnya mɨdɨnana!’ yawɨꞌdɨvɨꞌ bɨrɨkaanya yamaryadɨvɨsaihɨlyɨ. Miꞌna bɨramaaꞌna yadɨvɨꞌ sahwai yɨhɨmɨdɨdaasɨ Dɨkevɨ naawiaꞌnerɨ wɨmwaaihadɨvɨsaihɨlyɨ. Nabaai gamɨre kayaaꞌnanyabwi sarɨmɨre kayaaꞌnanyabwi wavɨlaꞌna yadelyɨ.

16Weꞌ! Tɨnna tɨbɨnyaihi ‘Tusarɨꞌ wibwarɨdakwaana!’ dadɨvɨsaihi mala nayaa jɨwannyɨla! Dara kwaasɨ dadɨvɨsaihɨlyɨra. Gazaizai Gotɨyare Angevɨna dozɨ gamɨre yagaalyaꞌ dɨragɨnna yɨvaimwagazai nabaai sara mi yajaꞌ saꞌ yaasɨwaꞌnanyasɨra. Kɨrɨꞌ gazaizai Gotɨyare Angevɨne golɨyanna dozɨ gamɨre yagaalyaꞌ dɨragɨnna yɨvaimwagazai nabaai gamɨ dazabaaibɨꞌ sana yɨna yadelyɨra. 17Tɨnna tɨbɨnyara tusarɨꞌ mwanganyadɨvɨtabaaibɨꞌ sɨduꞌmaayaihi mwaaihasaihɨlyɨ. Dɨnyɨjɨla! Golɨya naangeꞌ daaka? Gotɨyare Angeꞌ golɨya tewaanyaꞌ wakake anga saꞌ naangeꞌ daaka? Yɨ Gotɨyare Angeꞌ naangesɨ. Golɨyavɨ wavɨlaꞌnɨkesɨ. 18Nabaai kwaasɨ dara dadɨvɨsaihɨlyɨ. Gazaizai yagaala dɨragɨnyaꞌ jaꞌnei Gotɨyarɨne sipɨzipɨya sazangɨne kwaraanyabanna (taangejɨ marewɨjaꞌnebanna) dozɨ dɨragɨnya saꞌ dazai saꞌ yaasɨwaꞌnanyasɨ. Kɨrɨꞌ kwaraanyaba Gotɨyarɨ wɨjaayaꞌne sipɨzipɨya sazangɨna dozɨ yagaala dɨragɨnya saꞌ dazai nabaai gamɨ dazabaaina sana yɨna yadelyɨ. Sana myɨ yojɨ yagaainakei yɨmaꞌnadelyɨ. 19Tɨnna tɨbɨnyaihɨlyɨra. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sipɨzipɨya saza naange dɨngaka? Kwaraanyaꞌ sipɨzipɨya sazangɨ tewaanya yɨmaꞌnade kwaraanya saꞌ naangeꞌ dɨngaka? Kwaraanya saꞌ naangesɨ. 20Sarevɨdaaꞌnyɨ aꞌmwei kwaraanyaꞌna dozɨ yagaala dɨragɨnyaꞌ dazai kwaraanyabannajɨ kwaraanyabanne sipɨzipɨya saza yuyangɨnajɨ yagaala dɨragɨnyaꞌ dathelyɨra. 21Nabaai pwai Gotɨyare Angevɨna dozɨ yagaala dɨragɨnyaꞌ dazai yɨ Gotɨyare Angevɨnajɨ Gotɨyare Angevɨ mwaalɨkerɨnajɨ yagaala dɨragɨnyaꞌ dathelyɨra. 22Nabaai pwai Sɨgunyavɨna dozɨ yagaala dɨragɨnyaꞌ dazai Gotɨyare namwaalyɨsarɨnajɨ namwaalyɨsarɨ yɨlamwaalɨka dazarɨnajɨ yagaala dɨragɨnyaꞌ dathelyɨra. (Matɨyui 5:33-37) 23Weꞌ! Kɨwɨjaihɨlyɨ Perɨzɨyaihɨlyɨ maanga pɨrɨwaalyɨyaihi mala nayaa jɨwannyɨla! Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Wawɨnyavɨya maalɨka yuya jɨsaꞌbɨsasɨ yɨmaasaꞌbɨsasɨ saza yuya sarɨmɨ ata yuyɨraai marajaapaidɨvɨꞌ ata yuyɨraalya pimagɨnya yɨlaayaꞌna Gotɨyarɨ duzaayidengɨ. Kɨrɨꞌ sarɨmɨ Kɨwɨnyavɨya yagaala naanga pimagɨnya yagalyaꞌmaꞌmwaaꞌ. Yɨ aꞌmweraavɨ maryawɨbwata yaꞌne yagaala yɨdaꞌmaraangebwi myɨvanɨgaꞌ. Yɨ kale gaimwangeꞌnebwi myɨvanɨgaꞌ. Yɨ Gotɨyarɨ nayaa malɨmwagivanɨgaꞌ. Kɨwɨnya Gotɨyarɨne ata yuyɨraalya pimagɨnyaꞌ wɨjaayaꞌnebwi nyagalyaꞌmapɨdɨka! Kɨrɨꞌ Kɨwɨnyavɨya yagaala naanga yɨhɨthɨwe nayaa nebulyaꞌna jɨla! 24Tɨnna tɨbɨnyaihi ‘Tusarɨꞌ wibwarɨdakwaana!’ kwaasɨ dadɨvɨsaihɨlyɨ. Sarɨmɨre aalyavɨ kavagazerɨ lɨwasɨꞌnadɨvɨꞌ kɨrɨꞌ sarɨmɨre aalyavɨ kaamelɨyarɨ tɨnna mwanganyɨna, yenɨguꞌnadɨvɨtabaaibɨꞌ sarɨmɨ maalɨkebwina nayaa yadɨvɨꞌ kɨrɨꞌ Gotɨyare Kɨwɨnya naanga tɨnna mwanganyɨna, navɨkaꞌna myadɨvɨsaihɨlyɨ. Sareꞌna tɨnna tɨbɨnyaihɨlyɨ.

25Weꞌ! Kɨwɨjaihɨlyɨ Perɨzɨyaihɨlyɨ maanga pɨrɨwaalyɨyaihi mala nayaa jɨwannyɨla! Aꞌmwera paletɨyangɨjɨ kaapɨyangɨjɨ mwasɨmagɨ gɨrɨka puꞌmaꞌdɨvɨꞌ kɨrɨꞌ kusawɨ gɨrɨka waꞌda aalya wapaaya sɨvya buꞌnɨkabaaibɨꞌ sarɨmɨ aꞌmwera tɨnna wanganyaꞌneraavɨna maalɨkebwina nayaa yadɨvɨꞌ kɨrɨꞌ kusawɨ sarɨmɨre sɨmunyangɨ kuka yɨpalamaasabulyɨ wabahɨlaaka yɨhyada naanna yabulyɨ maanga yɨhyekuꞌnɨkeihɨlyɨ. 26Perɨzɨyaigɨ tɨbɨnyaigɨ ‘Mwasɨmagɨ kimagɨjɨ tewaanya yɨmaꞌnana!’ daꞌgɨzɨ sɨnnawɨ kaapɨvananyarɨ kusawɨ yuneꞌna dɨvuꞌmawasɨꞌnadesɨ. Kusɨmagɨ naangimagɨnyɨ. Mwasɨmagɨ maalɨkimagɨnyɨ.

27Weꞌ! Kɨwɨjaihɨlyɨ Perɨzɨyaihɨlyɨ maanga pɨrɨwaalyɨyaihi mala nayaa jɨwannyɨla! Sarɨmɨ gɨlekaviꞌnɨnnyangɨ yaakesɨ puꞌnɨkeibɨsaꞌnanyɨ. Mwasɨmagɨ tɨnna wanganyaꞌnyɨmagɨ nawɨꞌnyɨmagɨnyɨ. Kɨrɨꞌ kusawɨ aꞌmwe mena bainɨkeraavɨre yagɨnyajɨ bwia yuyajɨ gɨrɨkitaꞌnanyajɨ yunebanna wɨlayɨhihunarɨꞌ. Sasarebɨsaihi mala nayaa jɨwannyɨla! 28Sabaaibɨꞌ sarɨmɨ kwaihi kwaasɨ yadɨvɨꞌ aꞌmwera tɨnna yɨhwangadɨvɨꞌ ‘Aꞌmwe tewaanyarera,’ yawɨꞌdɨvɨꞌ kɨrɨꞌ sarɨmɨnyɨ kusawɨ kwaasɨyabulyɨ Kɨwɨnyavɨ galazekɨvalyabulyɨ wɨlayɨhwarɨkeihɨlyɨ.

29Weꞌ! Kɨwɨjaihɨlyɨ Perɨzɨyaihɨlyɨ maanga pɨrɨwaalyɨyaihi mala nayaa jɨwannyɨla! Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Ne pɨropetɨyaraavɨre gɨlekaviꞌnɨnnyangɨ gɨleange madɨvɨsaihɨlyɨ. Aꞌmwe yɨdaꞌmaraangeraavɨre gɨleangengɨ yɨwaala yɨwadɨvɨsaihɨlyɨra. 30Yɨwaala yɨwadɨvɨꞌ nabaai dɨna ‘Nemɨre Ne sɨnnawɨnyaraavɨregaaꞌ mwalaajɨ kwajɨ pɨropetɨyaraavɨre taweꞌ munya dayaꞌna magaimwagi kyaadɨꞌ!’ 31‘Nemɨre Ne sɨnnawɨnyara,’ dadɨvɨta sarevɨdaaꞌnyɨ sarɨmɨ pɨropetɨyaraavɨ tamaketa saraavɨreihi mwaaihasaꞌ jalɨkurakɨmanɨgaꞌ. Gotɨyare yagaalyaꞌ mamaarivanɨgasaꞌna avaaina yadɨvɨsaihɨlyɨ. 32Sareihi, yarala! Sarɨmɨre Ne sɨnnawɨnyaraavɨrebwi yunebanna jaawila! 33Kamaala kayaaꞌnanyaihi! Naawɨnaanyaraavɨre kaimɨraayaihi sarɨmɨnyɨ Gotɨyai kotɨyaꞌ yɨhɨmaryojɨ Dɨkevɨna yɨhɨmarasɨꞌnadeihɨlyɨ. Lɨkaanya gathaꞌdara dɨwideihɨlaka! 34Sarevɨ, yɨthaanyi, sarɨmɨnyawɨnna nɨmɨ pɨropetɨya pwaraavɨjɨ aꞌmwe sɨmunnakeraavɨjɨ nɨmɨre Kɨwɨjaraavɨjɨ maryasaabɨdeinyɨ. Kamaryasaabaꞌmujɨ sahwaraavɨ pwaraavɨ dɨramakyideihɨlyɨ. Pwaraavɨ yɨsavɨri nilɨya jeramyideihɨlyɨ. Sarɨmɨre lotuangengɨ pwaraavɨ wɨla kayaaꞌnanyabaalyɨ lɨkurapɨjɨ taanga wɨjaayaꞌneihi anga naanga pɨbanna sara yapɨjɨ anga naanga pɨbanna dɨhaꞌmɨjamakwideihɨlyɨ. 35Sara kyapɨjɨ Kwaaka davakɨ yɨdaꞌmaraanga yuyaraavɨre taweꞌ munya dayaasavɨne tɨvɨkɨta dɨmaaryideihɨlyɨ. Saꞌ yune sarɨnnyaburɨnyɨ. Sarɨmɨ yɨdaꞌmaraangeraavɨ mena tamakyaasaraavɨ Aivelɨ yɨdaꞌmaraangerɨdaaꞌnyɨ tamakɨna, kuna kuna yeva yune Sekaraayarɨ tamakɨna. Sekaraayai Berakaayare kaimɨraayarɨ Gotɨyare Angevɨjɨ Gotɨyarɨne sipɨzipɨya sazangɨne kwaraanyabajɨ tɨnnyaba sarɨmɨ mena tamakyaasalyɨ. Saꞌ yune sarɨnnyabulyɨ. 36Nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Yuya kayaaꞌnanya dazanna aꞌmwe dahaaꞌ mwaaihata dazaihɨrɨ tɨvɨkɨsaꞌ yɨhimaꞌnadesɨ. (Gamɨre yagaalyaꞌ bule wɨjaavesaꞌnajɨ gamɨnyɨ tamakyaꞌnajɨ sara wɨdɨna yaꞌ.)

37Jeruzaalemɨ mwaalyaihi! Jeruzaalemɨ mwaalyaihi! Sarɨmɨ Ne pɨropetɨyaraavɨ tamakɨna, sarɨmɨnyawɨnna Gotɨyai wɨdaasakeraavɨ sɨla lɨwakɨna yaasaihɨlyɨ. Kukuraayaꞌ gannya bwaranyangɨ jaka jɨvwaramaaꞌda gannya pɨyayawɨ marulakamaremwaaidevaaibɨꞌ sarɨmɨreraavɨ mariꞌbwarɨmwaaihyaꞌneinyɨ gara garegaaꞌ nyɨvuꞌnaka kɨrɨꞌ sarɨmɨnyɨ mihɨvuꞌnyɨvanɨka! Weꞌ! 38Yɨthaanyi, sarɨmɨre anga davɨ mena yenadakupɨjava yɨmaꞌnadesɨ. 39Sareꞌ dareꞌnesɨ. Dara yɨhɨthɨvanɨge. Ayawɨdaasɨ tɨnna dɨnyanganyideinyɨ mɨka! Arɨkewɨnyɨ. Dɨvi nɨmɨnyɨna dara dɨzidehaaꞌnanyɨ.

‘Naangerɨne yayavɨ aꞌmwei bathelyɨra.
Sahwarɨ Gotɨyai tewaanya wiadelyɨra.’
Sara dapɨjɨ dɨnyanganyideihɨlyɨ.”

Copyright information for `BYR