Acts 4

Pita Jon Ado Juda Neid Uyu Irouya Meleid Bun Difaren

1Pita Jon ado, tamo kayau od dirokeneĩd mog, pris tunĩ, tempel lo fiya tamo neid mudur, Sadusia tamo tunĩ geid, idi gedin disin. 2Idi fatuk bagai waud moron, ere nigin, aposel idi tamo kayau difelneĩd fen, Jesus laa bun tamal mata kel fã yen anĩ wogõ den. 3Idi Pita Jon ado dirouneĩd fen, aragau nigin idi kalabus bun dinenẽdi di, ile we felen. 4Anĩ ere, od karĩ den idi musei momoi den, momoiya tamo faif tausen age fiya wõ den.

5Naa taka di, nedi uyu irouya, mudur adodo, lo ifelnẽdiya tamo geid, Jerusalem guru difen. 6Pris neid mudur Anas an ibodon, Kaiafas, Jon, Aleksanda, pris mudur neid ibor tunĩ ganan idig an dibodon. 7Idi Pita Jon ado guri de dirousi, atũ difeid fen, to difedin, “Ere megeir bunem be, ere yana bunem enei ago gen?”

8Age de di, Pita Awa Uur Fateulem aura fiyen ĩ, idi irokenẽdin, “Tamo kayau neid uyu irouya, mudur adodo! 9Amã gama, tamo ye ilolaisin bun ereb biya age mafe di, naig fe el fiyen nigin to wamãgouf are, 10ã, Israel tamo kayau ganan geid enei keleĩ youf, ã Jesus Kristus Nasaret tamal aa tetek bun ukesigen, anĩ ere, Negur ĩ laa bun tamal yalesnen, ĩ yana bunem, tamo ã meleĩ bun ifaref enei el fiyen. 11Tamo are

“‘meein fõ inoya tamo ãgem sane ge fen, utorõgen,
anĩ gama monog tor wõ yen.’
4:11Sam 118:22

12Taka bun tamo kel gei fiya to ibodok, ere nigin, ada kel gei fadauf nigin, saa farumen yana taka to tamo ifenẽdin.”

13Pita Jon ado skul ileya sã, fonõ tamo, are idi kelein, anĩ ere, idi kumĩ sã wogõ de di, dile fen, terẽ den. Age de fen, idi kelein, tamo eneidim Jesus geid diyon. 14Anĩ ere, tamo el difiyen anĩ, Pita Jon ado geid difar mog, dilen nigin, idi ereb od irõya nigin od sã. 15Anĩ nigin, Juda uyu irouya neid kaunsel guru fiya anĩ ditor dilauf nigin, idi dirokeneĩd, ditor dile di, idi dogo dogol katõ difen. 16Idi diron, “Tamo eneidi ere naig tafiyẽdiyouf? Idi memelik enei fire bagai dinon anĩ, Jerusalem dibodok idi ganan keleĩ, are ada wa fiya kisi feleya sã. 17Anĩ ere, enei, tamo kayau bun to iyokalauf nigin, tamo eneidi Jesus yana bunem taka to wogõ difiyẽf nigin, ada wedereid tarouwauf bagai.”

18Age de fen, idi baban namen diweigneĩd, disi di, Jesus yana bunem to bagai wogõ douf be difelnẽdiyouf nigin, totol bagai dirokenẽdin. 19Anĩ ere, Pita Jon ado solo de dirokenẽdin, “Negur mala bun, Negur dõ fiya ban, ã dõ mayeĩf, are tutuk de, sã de anĩ, ã aug es wog. 20Ereb amã mailen, karĩ maun nigin, sigoramã ifõya kisi feleya sã.”

21Uyu irouya idi baban kumĩ od difeneĩd le fen, folõ difeid le di, dilen. Uyu irouya idi darau ifenẽdiya nigin kisi taka to dalen, ere nigin, tamo kayau ganan ereb wõ yen anĩ nigin, Negur yana dalesen. 22Tamo memelik dino fen, el difiyen are, yar foti wal feseya.

Momoiya Tamo Kayau Neid Kosẽya

23Sain Pita Jon ado dalisnẽdi di, idi dogo neid tamo kayau bun keku de dile fen, pris odudug mudur adodo geid, od dirokenẽdin anĩ ganan wogõ difiyẽdin. 24Idi od anĩ karĩ de fen, idi aiteid tekelei dales fen, Negur kosẽ difiyẽ diron, “Odug ereb ereb ganan nẽ Marau, õ saa, teneub, maaĩ, anidi namen ereb ereb ganan unodin. 25Tamamã Dawid, ogon kabĩ tamo sigor bun Awa Uur Fateulem wogõ won:

“‘Ere nigin haiden idi Odug bun seye de fen,
tamo kayau idi kiwai nẽ kisi are ege bagai dinof?
26Tenebur nẽ king idi kusĩya nigin dodok difef,
uyu irouya tamo guru de fen,
Odug bun ado
yogon Kristus bun kiwai dinof.’
4:26Sam 2:1, 2

27Momoi, Herod, Pontius Pailat idim, haiden, Israel tamo kayau geid, taun enei bun guru de fen, ogon kabĩ tamo fateul Jesus õ ogo ugirin ĩ kiwai difenen. 28Õ ogon megeir ado oroya bunem agef wõ youf wo fen, tetun ufon anĩ kilei, idi age difen. 29Odug, gama idi dogo neid kumĩ od dinon anĩ kisi fen, amã ogon ferfer, ogon od kumĩ sã megeir ado wogõ mauf nigin megeir wanamã. 30Imã ura ken, dagi el wo, ago fen, ogon kabĩ tamo fateul Jesus yana bunem memelik uris ado unodiyouf.”

31Kosẽ de bure difel mog, idi guru difen nẽ modoũ anĩ guyoyõ fen. Age fe di, idi ganan Awa Uur Fateulem aura fiyeĩd fen, toli fedi di, kumĩ sã Negur nẽ od wogõ den.

Momoiya Tamo Kayau Dogo Neid Safina Weim Dile Dogolen

32Momoiya tamo kayau ganan waud ado kisi tekelein. Taka nem, yogon safina taka to neu mugu yen, anĩ ere, ereb ereb ganan idi ado are weim dile dogolen. 33Aposel idi megeir odug nem, Odug Jesus mata kel fã yen nigin wogõ den, age dife di, Negur nẽ wau ifenẽya odug, idi ganan bun ibodon. 34Age fe di, idi atun taka nem ereb taka to lau fen, ere nigin, teneub be fõ adodo anĩ na nigin sur difeid fen, moni dale dirou disi, 35aposel imeid bun dinodig, anĩ gadõ de fen, taka ĩ lau fef anĩ difenẽdig.

36Josef, Lewi ibor taka, Saipras nuyo tamal, aposel idi ĩ anĩ Banabas dedig (anĩ nẽ gariya, Wau Yaleya Tamo), 37ĩ yogon teneub na nigin sur fe fen, moni yale, aposel imeid bun inon.

Copyright information for `DAD