2 Corinthians 7

1Songo tosofocna, Anutungo botucninau kefudeac deseriec, imocac nenang wiac sasawa ongaasunina nga ubasebinina heidzadzu kpekecde, imoc dzuacmengere amma kongaha ambisina. Amma Anutu eweheiheigoc hoanggekecma kpetiac kekec kecnideac ua hanaheing, imoc mesidacma yadiseri ambisina.

2Ngeni ubaherengina meyadima hafoangoc hoannunubisia. Neni ngic me ngac mong faka mangana mi ammiing. Amma wiacngina mong ikocfu mi wangecngunuing. 3Ngeni manganaac areng kecdae, imoc mi debade, kpac. Ngeni neneac heremanau kecdae, imoc bic edengunuai amma homenide me kecnide, imoc sasawa nenahafoc andacnide. 4Ni ubaherenango hoangngunuma ngeneac negemba ngereema engena ande. Amma neni ebic hania hania witiau kecmina ngeneng nanggenunugec, imocac ubangerec ebirangoc negenduae.

5Foracngoc, neni Makedonia bangecfu kensikeni ebic hania hania fingecnemmeu tacyacnina gombunga mong mi fingerec. Sebiugeng ngicngac yeni yoacsisic hania hania amma ngaba anemmegec ubahereninau kengecgoc kefing. 6Nga Anutungo ngicngac ubaebicgoc kecgec meseriyunuande, yeng Tito sueu nenearu hau imocngo meserinunuec. 7Amma Tito haec, imocsac kpac, ngeneng dafiu demeseri ammigec, yeng yoac imoc edenunuu ubangerec negening. Amma ngeni nenggecdeac songongina ande nga kpebunggac ebicac amma ubamangang andae amma ngeni dafiu neac songotoa negendae, ye imoc momoc edenunuu ubangerectoa negenai.

8Kibina warac ohoai, imocngo ubamangang meficgengemmeec. Ni imoc negemma naso wegenanecsac negengyohoc amma ubanango waec, yofinenggac ine ubanango mi wade. 9Neng ngeneac ubangerec negemma sogaiduae. Imoc yofiac, ngeni ubahodungsac negembau imoc mi sogaibai. Nga ngeneng ubamangang negemma ubamereng anggec. Ngeni Anutuac songo nga negen negeng modacma ubamereng anggec. Ifi anggecac yofinenggac kibininaac amma ebicngina fingerecmoc, imoc bic kpac anec. 10Anutungo ubamangang meficgengemmeu imocac ubanginango mi wabisia, kpac. Imocngo ine ubamereng meficgengemmeu komoc kpegecde. Bangecac ubamangang, imocngo ine homec meficgengemmeude.

11Anutungo ubamangang ifia meficgengemmeu imocngo ngenearu fora yofi fingecngemmeec, ngeni serima namma kopocsicfakaac kengecngunuu imoc kpebungnginaunac meickegecdeac dema ngicngac demeting ayemmegec kekecngina hafoangoc kongaha fingeru hengkecdimbe. 12Ni warac kibi ohongemmeai, imoc ngic mongngo ogea memanganeec me mangana ammiec, kibi imoc yereac amma mi ohoai, kpac. Ngeni Anutuac kicfu dafiu heresongogoc hoannunuandae, imoc fingectegeru ngenaocngoc imoc henghomegecdeac amma ifi ohongemmeai. 13Imocac amma memeseri meing. Mema torokpema yofi negening, ngeni sasawango Tito ongaasuya menomanema kuc gboria meficgemigec. Neni imoc negemma sogac sogai ebirangoc meficgeni imocngo meserinunuec.

14Ni Titoac kicfu ngeni dengerengunuma yofi edeai, ye ngenearu hama ngenenu nearu game mong mi fingerec. Neni ngenearu hama yoacnina sasawa imoc fora deing, ifi isoc Titoac kicfu dengerengununi fora fingerec. 15Yeng ngeneac negemma ubeango songotoagoc hoangngunuude. Ye ngenearu hau ngeni dafiu ama heimima kengecngunuu eweheimima yoara tofohogec, ye imoc mi nigeckpeec. 16Ngeni serima kecdaeac negengyohocna kpac ubangerec negemma kecduae.

Copyright information for `DED