a(Makekeng 16:18)

2 Corinthians 8

1Tosofocna, Anutungo Makedonia kpebung tackendae, yeni wosoefac dafiu ayemmeec, imoc edengunubesonga negendimbe. 2Imoc yofiac, yeni makpekpea kecma ebic witiau kpendzeng kpema sifu kpebung kpetiac Yerusarennu kecdae, yeneac ubangerec negemma wosoefac amma sese ebirangoc faigec. 3Yeni wiac feyemmeec soha faigec. Nga neng hepucngina amba yeni imoc ifingoc ferahagec. Yeni yenaocngoc ifi arenggema anggec. 4Yeni serima deigoc anemmema yofi degec, “Neni ifingoc ubangerec faka torokpema Yerusareng kpebung meficyununideac negendimbe.” 5ifi degec kpetea mong hanahema negensima faiing. Faini yeni imoc ferahama faigec. Ferahama torokpema Anutuac negen negeng nga songo modacma yenaoc Kebuac mariu faiemegec. Ifi faiemema nenearu torokpema ifingoc faiemegec.

6Ifi anggec, Tito ye ubangerec sese imoc faigecdeac ua ngenearu hanaheec, ye imoc mesiudeac deserima edeing. 7Ngenearu wiac sasawa ebirangoc fede, imoc yofi, negen negensing nga enac dedengina fengemmede. Amma negen negentegec nga uaac songo amma neneac heresongotoa fengemmede. Ifi femanu ngeni ifingoc Yerusarenggac ubangerec sese ebirangoc naric faigecde.

8Ni yoac yomoc dedeseriyoacac siricfu mi edengunuduae, kpac. Goa yeni ua imohai faiemegecdeac songotoangina fede. Anu ngeni ngicngac hoangyunuma yeneac heresongo fora negendae me kpac imocac faitobannu faingunuduae. 9Ngeni Kebunina Yesu Kristoac wosoefac negendae. Ye kurumennu finactoayagoc kecma ngeneac amma finaha wadacma makpekpea amma kefec. Yeng makpekpea anecac ngeni kurumenggac finactoanginagoc anggec.

10Anu ngeni sese faigecdeac neac negen negeng torokpeba imocngo meficngunubeso. Ngeni kifa bageau ua imoc megecdeac negemma bic deserima waraima ua imoc bic hanahegec. 11Ngeni hanac hanaheau efaima ua imoc heresongogoc megec, ifi isocngoc mamangkima yofinenggac uangina mesibisia. 12Nga ngeni efaima kucngina fengemmedesoc sese faigec, imoc Anutuac kicfu ngereede. Nga kucngina mi fengemmedeu imoc yoara kpac. 13Ngicngac goa yeni ebicngina kpac kecgecde nga ngeni ebicgoc kecgecde, faka ifia mi ngereede, kpac. Ngeni siricngina mocgu amma kecgecdeac deduae. 14Ifiac amma naso yofinenggac ngenearu wiac homac fede, imocac nobohango ngicngac wiac monggac obohodae, yeni meficyunuude. Anu ngade kecma ngeneng wiac monggac obohogecdeu, imohai yenearu wiac homac feude, imocngo ngeni ifingoc meficngunuude. Ngeni ifi amma siric mocgu kecgecde. 15Imocac yofi oho ohoya fede,

“Ngic wiac homac meec, yeng semengtoagoc mi anec nga efeanec meec, yeng wiac mong mi hoforec.” a 
16Anu neni ngenearu ubangerecgoc ua meandimbe, ifi isocngoc Anutungo Titoac ubea midiu ye ngenearu uaya ubangerecgoc mekefec, imocac Anutu dengereduae. 17Ye ngenearu ua meudeac ubea bic faiu meserimini yeng songotoa negemma ngenearu haec.

18Anu tosonina mong, ye siduc gombung deu kpebung sasawa fekendae, yeni yeac negenggec ngereeande, ye Titogoc sueni yerahafoc haecde. 19Kebungo kpac kuneng meudeac negemma neni Yerusarenggac ubangerec sese garenggekecdimbe. Kpebung yeneng ngic imoc meisinggegec yeng nenigoc sese Yerusarennu mekennide. 20Nga hiedzo imoc dafi garenggekecdimbe, ngic mongngo imocac ngadeyoac debacac neni nenahafoc mekennideac songonina ande. 21Kebuac kicfu nga ngicngac yeneac kicfu momoc faka dindingac anni ngereeude. 22Nga neni tosonina mong yerigoc sueyununi kenggecde. Ngic imoc ye ua hania haniaac songotoa negengande, neni naso homac imoc henni ubanina ngereec. Yeng ngeneac negenu engena ande.

23Anu ni Titoac yofi deba negenggec, ye ua ogona anu neri ngenearu hade nenahafoc ua meandimbe. Nga ngihoc yeri kpebunggac aposoro kecma uangirau Kristoac kpac miacandape. 24Imocac ngeni kpebung kicnginau songongina edzacyunuma heresongogoc hoangyunubisia. Ifiac amma neneng ngeneac negemma dedengerecyoac deing, imocngo ikoc mi ambeso.

Copyright information for `DED