a(Yesaia 66:24)

Mark 9

1Yesungo torokpema yofi edeyunuec, “Foracngoc, ngic yomoc nandae, ngenearunac goa mi homemagec Anutuac eucerereng kuhagoc fingectegeru henggecde, imoc edengunuduae.”

2Anu uameme 6 wisickemanu Yesungo Petoro nga Yakobo amma Yohane meyunuu tikitoa herea monnu tembucngina kecgecdeac enggec. Emma sebia kicnginau heimeremma siriha mong yombong anec. 3Ngakpia hereha kperagima kongac koporarac yombong anec. Bangecfu ngic mongngo wamba kongac kongac ifia naric mi meficgeude. 4Anu imohaingoc Mose nga Eria fingecyemmema Yesugoc yoac denegeng anoc. 5Ifi anggec Petorongo Yesu edeec, “Kpoukpou, yei kecni songea andeac bedzo bedzo harebec meni. Geac mong nga Moseac mong amma Eriaac mong.” 6Yeni homac kengecyunuecac ye noc wiac debeso, imoc obohoec. 7Ifi nammagec hoeng mongngo hama semeyunumanu hoeng manaunac yoacudumeng mong yofi fingerec, “Yomoc neac Songomedacna, ngeni yeac yoac negembisia!” 8Yoac wisickeu imohaingoc yeni fikengfiha amma Yesungosac yenigoc nanu henggec nga ngic mong mi henggec.

9Nga yeni tikiunac mamagec Yesungo deracyunuma yofi deec, “Ngeni wiac hendaumoc, imocac siduc ngic mi edeyunubisia. Kecma Ngicac Medac homecfunac gborima yaruguc ine debisia.” 10Edeyunuu medac yenaocngoc kpesiemegec, “Homecfunac gborima yacyac, imocac hania dafi?”

11Yeni yofi dema kpesimigec, “Mitiac negen negengngic yeni dafiac Eriango waraima haudeac deandae?” 12Ifi degec yofi edeyunuec, “Eriangonoc hama wiac sasawa memengere anude. Nga mitikibiu yofi oho ohoya fede, ‘Ngicac Medac ye kpendzeng homac kpeu desure ammigecde.’ imoc dafiac negensidae?” 13Amma yofi edengunuba, “Eria ye bic haec nga ngic yeni songonginaac arennu faka hania hania ammigec, imoc yeacnoc oho ohoya fede.”

14Yeni tikiunac mama medacfora goa yeneng yenearu hama henggec ngicngac homac yeneac botucfu mitiac negen negengngic yenigoc yoacngina engemmama anec. 15Nga ngicngac nanggec, yeneng Yesu hemma kpidohoma bic nedzikemma wenacngerec demigec. 16Ifi anggec Yesungo kpesiyemmeec, “Ngeni nocac yoacngina engemmama ande?” 17Ifi deu habu yenearunac ngic mongngo deec, “Kpoukpou, hadehade mong yoara kpacngo medacnaac enac mema medzickeu gearu mehaduae.

18Nga hadehadengo naso homac ye mema kpekpefac ammiande. Ammiu ye hanimaria goriu enaraunac nambang sofororoc ereu enara kirandziande. Imocac medacfocga yeneng asu mangana kporacmigecdeac deba yeni kporacbibiema wadau.” 19Ifi deu Yesungo yofi merenec, “Areng yomoc ngeni negen negensingngina kpac yombong. Ni ngenigoc naso herea monggoc tacbadeac modzona tide. Ngeni medac imoc megec hau.” 20Ifi deu mekenggec hadehadengo Yesu hemma medac kpefahau bangecfu makpeec. Makpeu enaraunac nambang nga sofororoc ereec.

21Ereu Yesungo mama kpesimiec, “Hafei yomoc noc nasoac hanahema fingecmiec?” deu mamango deec, “Imoc sabahaungoc fingecmiec. 22Fingecmiu hadehadengo naso homacngoc medac kpehomeudeac gerecfu me dokuu kpefahau kemeande. Nga ge meficnurunadeacsoc andeu sifu ubaga manganeu meficnuruna.” 23Ifi deu Yesungo yofi edeec, “Imoc ambadeacsoc, denec. Ngic mong ye negensinggede, yearu wiac sasawa naric fingerude.” 24Ifi deu imohaingoc medac mamango arohoma deec, “Ni negensingguba negen negensinna wegenedeac geng meficnuna.”

25Ifi deu ngicngac homacngo Yesuaru nedzima kenggec yeng yenemma asu seuhagoc yoac seria ammima yofi edeec, “Asu kedzacfong amma yoacga kpac, ni edeguduae, ge medac imoc wama erema kemma monggoc dzigenema yearu mi kembesena.” 26Ifi deu hadehadengo kucgoc yombong arohoma tima erema kenu medac ye homemea isoc feec. Feu ngic yeneng imoc hemma bic homedac degec. 27Ifi degec Yesungo ine mariau mema miaru yarec.

28Yaru Yesungo amau enu medacfora yeneng tembucfu yegoc tacma kpesimigec, “Neni dafiac hadehade imoc kporacnideac obohoding?” 29Ifi degec yeng yofi edeyunuec, “Hadehade ifia yakasege kecma nunumungo kporacbesonga.”

30Yesu nga medacfora yeni ama imoc wama yofi negemma Gariraia bangec ferecgema kenggec, “Ngicngac yeneng imoc mi negembisia.” 31Nga ye imohai kemma medacfora yofi edekpou ayemmeec, “Ngicngac yeni Ngicac Medac kererema ngic yeneac mariu faigecde. Faigec yeneng ye kpegec homeude. Homeu uameme harebec ammanu gborima monggoc yarude.” 32Ifi deu yeni ine imoc mi negentegecma kpesigecdeac kengecyunuec.

33Anu Yesungo Kafanaung taonnu kensikema amau emma medacfora yofi kpesiyemmeec, “Ngeni sinnu noc wiacac denegeng andau?” 34Kpesiyemmeu waickema tacgec nocac yeni sinnu yenanggarunac merang engena kecde, imocac denegeng anggec. 35Tacgec Yesungo medacfora 12 kpacyunuma yofi edeyunuec, “Ngic mong ye enara kecbeso negende, yeng ngic tosofora sasawa, ngeneac ngadeu kecma ngeneac kingangkpekpe ambeso.” 36Ifi dema nambarac yenearunac mong mema botucnginau faima hoanggema yofi edeyunuec, 37“Ngic mong ye nambarac yenearunac mong yofia neac kpacfu hoanggeude, ye ni hoannuude. Nga ngic mong ni hoannude, yeng nisac mi hoannuude, kpac. Yeng Anutu suenuec, ye ifingoc hoanggeude.”

38Anu Yohanengo Yesu yofi edeec, “Kpoukpou, ngic mong ye geac kpacfu hadehade nga yafing kporacyemmeu hending. Amma ye nenanggoc mi kecdeac kpetarimiding.” 39Ifi deu Yesungo yofi deec, “Ngeni mi kpetarimibisia. Ngic mong ye neac kpacfu ua mong kuhagoc meude, yeng kpacna bic mi demanganeude. 40Ngic mong ye neneac ngaba mi ande, yeng ogonina anude. 41Nga ngic mong ye ngeni Kristoac medac dema doku kpakenecfu kpengemmeu negecde, foracngoc, yeng wiac imocac buma mi obohoude, imoc edengunuduae.”

42“Amma nambarac kapia mongngo ni negensinnukecde, ngic mongngo nambarac ifia faka mangana kpoumibacac amma ye yagucnoc dzamandzingtoa ubeau ubahemima kondungtoau ukugec kemeu, imocngo ngic yearu ngereebac. 43Nga mariga mongngo anggenu kopocsic meficgenadeu ge imoc herecgema ukubesena. Mariga yohockanggoc kecma hofeac gerec pisic pisickea kpac, imohai kemebanggac maritegec kecma kekecseriu enna ngereeude.

44‘Hofeu kamangina mi homeude nga gerecngo mi pisickeude.’ a 
45Amma haniga mongngo anggenu kopocsic meficgenadeu imoc herecge ukubesena. Haniga yohockanggoc kecma hofeu kemebanggac hanitegec kecma kekecseriu enna ngereeude.

46‘Hofeu kamangina mi homeude nga gerecngo mi pisickeude.’
47Me kicga mongngo anggenu kopocsic meficgenadeu imoc mesiukubesena. Kicga yohockanggoc kecma hofeu kemebanggac kicga mocgusacgoc kecma Anutuac eucerereng manau enna ngereeude.

48‘Hofeu kamangina mi homeude nga gerecngo mi pisickeude.’
49Ngicngac kondung hosoandae, ifi isoc ngicngac sasawa gerecngo hosoyunubesonga. 50Kondung imoc wiac gombunga nga imocngo ine kiacma songea kpac anudeu geng songea monggoc naric mi meficgenade. Ngeni kondung songea ubaherenginau mekecma ruaefaka angemmebisia.”

Copyright information for `DED