Psalms 105

Fora meficgeude

1O ngicngac,KEBU ubangerec memima yeac kpac kuneng hofocbesonga. Yeng ua sasawa meande, imoc ngiha ngiha dekperagiyemmema edeyunugec yeneng imoc negendacbisia. 2Ngeni yeac yegec heimibisia. Ngeni dedengerec yegec heimima yeng ua bibiagoc meande, imoc ngicngac edeyunubisia. 3Yeac kpara kpetiac. Ngeni imocac negenggec wiac engena ambeso. NgicngacKEBU hofocandae, ngeni sogaibisia. 4NgeniKEBU hofocma yeac kuhaac kic fima yeac hoannu kemma kecgecdeac nasosoc angemmebeso. 5Yeng ua bibiagoc amma kucfaka bibiagoc mekecma desi desiyoac enarango dekefec, ngeni imoc negenggec febeso. 6O, yeng ngeni meisingngunuec. Ye kingang ngiha Abarahanggac gboricfora nga Yakoboac medacfora meisingngunuec.

7YennocKEBU Anutunina nga yeng ngicngac yoacngina isinggema desiude, faka imoc bangecfu sokoma fede. 8Ye dzadzahac meec, imoc nasosoc negensima dedeseriyoac edengunuec, imoc ngicngac fingecsahengina fekefude, imoc andenga tauseng feenude, imocacsoc negensima kefude. 9Ye Abarahanggoc dzadzahac imoc mema Isakaac yoac deserimima edema 10Yakoboaru dedeseriyoac imocnoc meserima Israegoc dzadzahac imoc fefeseri feudeac dema 11yofi deec, “Ni maridzoming arennu Kanaang bangec ge gembade, imocnoc geac bangec noboha anude.”

12Ngicngac imoc yeni kpetengina kuneng kpac. Yeni ngicngac efeanecsac amma bangec imohai kemma kuric kecgec. 13Bangecareng yeneac bangecngina fekende, yeni imohai yerecgema ngictau monggac bangec yerecgema ngictau monggac bangecfu kengkecma ngicngacareng mong yenigoc kecma wayunuma monggaru kengkecgec.

14Kebungo ngic kpae heiyemmeu mongngo mong ebicfu mi faiyunuec. Ye yeneac amma ngictau yoac ngabasiricfu ayemmema 15yofi edeyunukefec, “Ni ngic meisinggema kerecdokungo nadzicyemmeai, ngeneng mi kpesereyunubisia nga profetefocna mangana mong mi ayemmebisia.”

16Yeng bangec imohai boditoa fingerudeac edeec, imohai nenesemengngina sasawa kpetotieu kpac anudeac negemma 17ngic mong bic sueu waraiyemmeec, imoc Yosefe. Yeneng ye wanac ngic anudeac dema suema dzo megec. 18Yeni hania ic gigidangau faima ubiau becsac aiengngo memea dzegegec.

19Yeng ifi kefu yeac kpefing yoac dedea, imoc erema heiuKEBUAC yoacngo Yosefeac hania tobanggeu seriec. 20Seriu Aigita yeneac ngictaungo ngicfora sueyunuu kemma Yosefe yungecgec. Ngiha ngiha yeneac ngictaungo Yosefe witicfunac yungerec.

21Ngictaungo ye amea manaac enara faiu yeng iwaiya sasawa garenggeudeac uayoac demiec. 22Demiu Yosefengo songeaac arennu ngictauac medacfora dederecge ayemmema ngic enarafora negen negentegec edekpou ayemmekefec.

23Ifi anu Israe yeneng Aigita bangecfu hagec. Yakobongo Hanggac bangecfu kuric kefu 24KEBUNGO ngicngacfora meficyunuu fingecsahe kuneng nga kucgoc amma ngabafocngina yeneac kuc ferahagec. 25Ferahegec yeng Aigita ngic yeneac negen negeng merenu yeneng ngicngacfora ubango ukuyunugec. Yeni yenahafoc yoac denegeng amma Kebuac kingang ngicfora faitobannu faiyunugec.

26If anggec Kebungo kingang ngiha Mose suema Arong ifingoc meisinggeu 27yereng yeneac botucfu faka kuhagoc meoc. Yeri Hanggac bangecfu kucfaka mi hehena mekefoc.

28Anutungo kundung sueu bangec mekundungkpeu yeneng ine yeac yoac kpema wagec. 29Ye dokungina sasawa heimerenu sac andaru kondungyang kpebucyunuu homedacgec.

30Sepeng yeneng hama bangecngina sokodacma ngickunengfocngina yeneac fefeamanginaungoc engkecgec. 31Yeng yoac deu dawec nga dokuac mogocbisic habutoanginagoc hama ama bangecngina sasawa sokodarec.

32Yeni kia kpeudeac negenggec yeng nomanggbomea yemmeu piratacngo amabangecngina sokoma heidarec. 33Yeng waing icngina kpezamema fig ic amma icngina goa bangecnginau kpetackedarec.

34Ye ipua yoac edeyunuu yeneng hagec. Ipua gboria kucnginagoc hagec, yeneac kpetengina naric mi mebesonga. 35Yeneng hama bangecfu wiac maria tengging tengging sasawa nedacma bangecnginaac semeng nedacgec kpac anec.

36Yeng bangecnginau warac medacfocngina sasawa kpebucyunudacma kucnginaac fora warac fingecgec, yeni kpebucyunuu homedacgec.

37Imoc sasawa fingeru wisickeu ye Israe habu meyunuu Aigita bangec wama kenggec. Yeni siriwa nga gol momoc mema kenggec yeac ngicngac arengfora yenearunac mongngo mi tifainggema makpeec. 38Aigita ngicngac yeneng Israe ngicngac yeneac homac kengecyunuecac amma yeneng wayunuma kenggec, imocac ubangerec negenggec.

39Anutungo hoeng tiameu imocngo kperacngina amma witinginau feu tofocnac gerec yemmeu imocngo mekperagiyunuec. 40Yeni kpesimigec yeng neng negecdeac yemmema kurumenggac yaka efea kpac yemmeu negebec anggec. 41Ye hoc kpendziru doku dundungngo mama bangec dokuya kpac, imohai dzuamagoc mekeng feec.

42Nocac ye dedeseri kpetiac deserima bic deec. Nga ye kingang ngiha Abarahang, yeac ifingoc negenu feu 43ngicngacfora sogac sogaigoc wangecyunuec. Ye meisingfora hesicyunuu yeni yegec heima arohoma sogaima kenggec. 44Yeng bangec monnunac ngicngac yeneac bangec wangecyunuma meisingngicngacfora imoc yemmeu ngicngac yeneac semeng uaac mingina amma fora mema nekecgec. 45Yeneng yeac singyoac mekecma dedeseri yoara seria modacgecdeac ifi anec.

KEBU eriendzong memini, hallelu Yac.

Copyright information for `DED