Psalms 109

1O dedengerec Anutuna, ge yoacga mi waickena. 2Ngic goa ge waguma mangana megecdeac ayemmeande nga faitobang ngic ikocnginagoc, yeneng memanganenubeso enacngina anggema nedzarangngina ikohagoc neac yoac mangana dema 3ngadenuma oronnuma memangac manganeyoac denemma hania kpacfu hama nugecde. 4Ni songogoc hoangyunuba yeneng mesunnau nuandae, fora. Nga ni sifu yeneac numubade. 5Ni faka gombunga ayemmeba yeneng turunga mangana merennenggec. Ni songogoc hoangyunuba yeneng ubango ukunugecde.

6Yeni yofi dedae, “Ngic mong Anutu ngadehema mangana meudeac ammiande, ye uayoac mina yeng ngic manganaac yoac kpebeso. Ngic mongngo yoacfu marifoiau namma yeac mesuyau kpebeso. 7Desi desingicngo ye isinggema yoac desima ngic imocac manganaya hembeso nga yeac nunumuya imoc Anutungo negenu kopocsihagoc angkecde, ifi desibeso. 8Kekecnasoya imoc wegenanec anu ngic mongngo yeac ngicenaraac tatac mebeso.

9Nambaracfora yeneng beging anggec enemango hodzec ambeso. 10Nambaracfora yeneng amaheidac kecma yakaac derecgema kecbisia. Yeni amabangec sesuhau kecgec imohai meficyunuma imohacnac ifingoc kporacyunubesonga. 11Ngic mong ye faka sirihau mi amma hiedzo meande, yeng finaha segereu kuricngic yeneng uayaac fora mekecbisia.

12Mongngo ye ubangerec mi ammibeso nga begingfora yeneac ubamangang mi negengyemmebisia. 13Yeac esamedacfora meicyunugec kpac ambisia. Ye esamedacfora yeneac arennu yeac kpac meickebesonga. 14Mangesafora yeneng ngicngac ogofocngina memanganeyunugec,KEBUNGO kopocsicngina imoc negenu febeso. Nga nonggeaac kopocsic imoc naric mi wabesonga. 15Yeneac kopocsic imoc nasosocKEBUAC kicfu feu hengkecbeso. Ngic imoc bangecfunac meickegec kpac anu yeac nigecyunudacbeso.”

16“Ye wiac gombunga anudeac nigeckpeu makpekpea nga iwaiac obohoma kecgec, yeni yunukporac ayemmema ubaebicgoc kisangyunuma homecfu faiyunuec. 17Ye sowecyoac deudeac songo negengkefec, imocac yeneng soweckebisia. Ye kenecyoac mi ammiecac kenec yeac hereau febeso. 18Ye sowec ngakpi isoc heima kefecac sowecngo sebifusiau doku isoc kemema sirau kerec isoc kemebeso. 19Sowecngo ngakpitoaya anu kperacemebeso nga kebangau fadeng isoc anu wenacsoc dzegebeso.”

20Ngabafocna yeneng yoacfu nukecgecKEBUNGO turunga imoc kpouyemmebeso. Yeni ngadeyoac denenggec yeng ifi ayemmebeso.

21OKEBU Anutuna, ge kpac kunenggac amma yoacna dema nanggenuna. Geng yoac dedzege amma imoc modackecnec, imoc fedeac ebicfunac mesinuna. 22Ni ngic makpekpea amma iwaiac obohoma kecduae. Nga yeni herena manau woubocna kpegec tohoec. 23Maraiac ongango hereema tofocnac kpac angkecde, ni ifi isoc kpac ambeso anduae. Firangngo ipua mefiranggeu kengandae, ifi isoc kenduae. 24Ni yakasege kecma fafocna kuha kpac anu sicnasac anduae. 25Ngic mesunau nudae, yeneng desofoc anemma orucngina kpatitickenendae.

26OKEBU, Anutuna, ge meficnuna. Geng yoac dedzege amma imoc modackecnecac ebicfunac mesinuna. 27OKEBU, ge marigango wiac imoc menec, yeni imoc negentegecbisia. O Kebu, geng ua imoc menec. 28Yeni sowecyoac dekecdae, naric, nga ge sifu kenecyoac debesena. Ngicngac neac wegenac hama memanganenubeso angandae, yeni ge negemmana game kpekpeu faiyunubesonga. Geac kingang ngicngo ubangerec negemma kecbeso. 29Ngicngac mesunau nuandae, yeni eweheiheia kpac kecbisia. Imocngo wamba isoc sangoyunubeso. Yeni gameyunuu kecdae, imocngo ngakpitoa isoc witinginau embeso.

30EnacbibicnangoKEBU oyang boyang ammima ngicngac habutoanginagoc kecdae, yeneac botucfu namma ye oyang boyang memibade. 31Ngic mong ye wiac sasawaac obohoma kefu yeng marifoiau nanude. Yeneng yeac degecde, “Ye manganaac areng amma homebeso.” Ifi degec Anutungo ye yeneac mariunac mesiude.

Copyright information for `DED