Psalms 120

Ruaengicac nunumu

Hombannu kekenggac yegec.

1Ni ebicgoc kecmaKEBU kpacba yeng kiacna negemma turunga merennembeso.

2OKEBU, ngic goa enacbibicngina ikohagoc nga nedzarangnginaunac ngic ogofocngina tobangyunugecdeac yoac maande, ge yenearunac mesinuna. 3Nedzarang ge ngicngac tobangyununadeac yoacgoc kecnec, ge yoacna negenna. Ge noc wiac anggembesonga? Amma geac turunga noc wiac gembesonga? 4Wasaingic yeneac tebemedaha nga icngina gerecyohohagoc, imoc genggecde.

5Ni nocac Meseke bangecfu kuric kecduae nga Kedare yeneac kporucbedzoac botucfu kecduae.

6Ngicngac ruaeac modzongina tiande, ngic ifia yenigoc naso hereangoc kefaiac modzona tide. 7Ni ruaengic nga ruaeyoac deba yeneng ine dzikacac ngic andae.

Copyright information for `DED