Psalms 122

Ge ruaegoc kecbesena

Hombannu kekenggac yegec. Dawidingo yegec yofi heiec.

1“NenangKEBUAC amau enni.” Yeneng ifi edenugec ubangerec negenai.

2O Yerusareng, neni hanininango geac naguusing ekemma odaga manau tinandimbe. 3Yerusareng imoc taongtoa isoc megec nande. Imoc meserima mocgutoa megec ama nga ama wegenacfu ifi tackendae. 4Nga ngicngac neni arenninasoc modacma imohai engandimbe. Imoc Israe areng neneac dema yoac deserigec fede.KEBUAC ngicngac areng neneng ihai emmaKEBUAC kpac kuneng heiwayong meminide.

5Ihainoc fora dedeac ngictau tatac faigec homac tacdae, imoc Dawidiac esangabo yeneac ngictau tatac sasawa.

6Ngeni ruae Yerusarennu feudeac numubisia. “Geac songo negengandae, yeni naric kecma wiac monggac mi obohobisia. 7Geac odaga manau ruae febeso. Nga amaherec amaga onggonggekecdae, imocac manau mangang kpangang mong mi febeso.”

8Sactosofocna nga ogofocna yeneng naric kecgecdeac amma yofi debade, “Geac ama manau ruaengo kecbeso.”

9KEBU Anutuninaac ama, imocac gombunggac amma ngeneng naric kecgecdeac nunumu uatoa mekecbade.

Copyright information for `DED