Psalms 123

Ge neneac ubaga manganeu

Hombannu kekenggac yegec.

1KEBU ge kurumenga kurumenga imohai ngictau tatacgau tacna ni kicna gearu fiba erede.

2Kingang ngic yeneng ngic kunengnginaac negeung kecandae nga kingang naroang yeni ngac kunengnginaac negeung kecma kic fiandae. Negenna, nenang ifi isocngoc kicninaKEBU Anutunina, yearu fikecmina yeng nenanggac ubea manganebeso.

3OKEBU, ge ubamangang anemmena. Ngicngac yeneng homac deendema anemmegec imocac witiau kecdimbeac ubamangang anemmena.

4Ngicngac goa yeneng ebiha kpac kecma desofoc anemmegec naso herea monggoc bic ande. Nga ngic goa yenanggac negenggec engena yombong angkecde, yeni ngadenunuma desusuic anemmekecgec ubaonganinango ebic imoc mekecma gebeckpede.

Copyright information for `DED