Psalms 140

Ngicngac memanganenubauac

Yegecgareng yearu. Dawidingo mitiyegec yofi heiec.

1OKEBU, ge yarengic yenearunac yungecnuma ngic mangana herebunginagoc yenearunac onggonnuna. 2Yeni herenginau yarefaka hania hania arenggema nasosoc dzikac kpegecdeac sing meficgekecdae. 3Yeni nedzarangngina dzomugec boidzocac nedzarang enaragoc, ifi isoc anude. Yeni ngedzarangnginango ikoc ayemmeandae amma bibicnginau boidzocac marasing mekecdae.Selac

4OKEBU, ngic Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeande, yeneac mariunac onggonnuna. Yarengic yeneng hanina kpesigecdeac negensima areng faigec ge onggonnuna. 5Ubakpekpe ngic yeneng botac mong mesufuma faima menubeso angkecdae. Yeni witic mema ufic faima suba sing tegiau faima menubeso angkecdae.Selac

6KEBU yoac yofi ededuae, “Ge neac Anutu.” OKEBU, ge neac ubaga manganeudeac kpacguba ge kedzac kpema negembesena.

7OKEBU Kuctoa mingina, ge neac yungec yungecna seria. Geng dzikac nasou orucna garenggema onggonnunec. 8OKEBU, ngic Anutu ngadehema mangana mebeso ayemmeande, yeni yenanggac negenggec wiac engena ambaac songongina modacma wiac mong mi meficgeyemmebesena. Yeni yarefaka arenggekecdae, imoc fora mi fingecbeso.Selac

9Ngic ni oronnudae, yeni enacbibicnginango yoac dema ngicngac ebicfu faiyunuandae. Ebic imocngo geng negemmana orucngina semeu 10gerec seriango kia isoc witinginau mabeso. Yeni emu tengtoau ukuyunugec kemema monggoc mi erebisia. 11Ngic ngadeyoac deande, ye bangecfu titiseria faibacac geng imoc kpetarimina. Faka mangana yengenaoc yarengic bic yombong kisamma firang amma ye meickebeso.

12Ngicngac ebic witiau kecgecKEBUNGO yeneac yoac henggareng amma nanggeyunuude. Ngicngac iwaiac obohoma kecandae, yeni sing dindingac modacgec yeng isingyunuma yoacngina desiude, imoc negenduae. 13Foracngoc, ngic dindingac yeneng geac kpac kuneng heiwayong memima ubangerec degecde. Nga ngicngac ikoc nga hamangecngina kpac kecdae, yeneng geac kicfu kecgecde.

Copyright information for `DED