Psalms 28

Neac peperandzi seria

Dawidingo yegec yofi heiec.

1OKEBU, ge neac hoc peperandzi seria, ni kpacguduae. Ge kedzacga mi kpefonggena. Ge yoacga waickenadeu ni ngic homecamau kendae, yeni isoc ambade. 2Ni kpesi kpesi gearu hama kiacba ge ubaudumenna negenna. Ni kicna kpetiac womonggaugeng fima marina miacba geng meficnunadeac numubade.

3Ngic Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeande nga yarengic amma ngic enacnginango ruae dema herenginango ine tobangyunugecdeac mangana arenggeandae, meicyununade, imohai ni yenigoc mi meicnuna.

4Yeni fakangina mangana anggec nga megec, imocac turunga merengyemmena. Nga yeni mangana maringinango megec, ge imocac siricfu turunga yemmena. 5KEBUNGO ua mekecde nga mariango wiac meficgekecde, yeni imoc hemma wama mi negensiandaeac yeng kpedzameyunuma monggoc mi nanggeyunuude.

6KEBUNGO neac kiac udumeng negendacac kenehebade.
Anutungo meficnunuu nenang bangecngicngacnec yumia kecma Anutuac kenecyoac debisina, yoac imoc mitikibiu homac fede nga yeng faka imocac negenu ngereeude. (Fingec fingec 9:26, 14:20, 24:48, Mitiyegec 16:7, 26:12, 103:22 nga goa homac fede.)
7KEBU ye kucna nga kasona anu herenango ye negenserima kefude. Ye meficnuu herenango sogaiu ubangerecac yegec heimibade.

8KEBU ye ngicngacfora yeneac kucngina. Ye ngiha meisinggema kerec nadzimima yeac sufu sufuamea amma ebicfunac mesiude. 9O, ge ngicngacfocga ebicfunac mesiyununa amma maridzoming ngicngacfocga andae, yeni kenecyunuma yenenggareng ayemmema nasoya nasoya tofohoyunubesena.

Copyright information for `DED