Psalms 33

Dedengerecac yegec gboria

1O ngicngac dindingac, ngeniKEBUAC amma sogaibisia. Ngicngac ngeni ikoc nga hamangecngina kpac kecdae, ngeni ye eriendzong memigec ngereede. 2Ngeni kurerengoKEBU dengerema gita witiha 10 kpema yeac musi gombunga kpebisia. 3Ngeni yeac yegec gboria heimibisia. Ngeni gita mengerema kpegec musi gombunga fingeru dendzerenggema yegec heibisia.

4KEBUAC yoacfu ikoc nga hamangec mong mi fede, kpac. Ye yoac dema imoc modacma uaya sasawa mekecma mesiude. 5KEBUNGO dindingac kekec nga sing dindingac modac modac fakaac songo negenude.KEBUNGO yoac dedzege amma imoc modackecde, yeac faka imocngo bangec sokoma fede. 6KEBUNGO yoac dema kurumenga kurumenga meficyunuec. Ye enacasuyango wenac nga afo amma asomeng habutoanginagoc meficyunuec. 7Ngicngac yeni doku kirunnu faiandae, yeng ifi isoc kondunggac doku kpedzucyunuu mocgu anggec amma kondung keme kemea dokunginagoc amangina mengerema tatacnginau faiyunuec.

8Bangectoa bangecngoKEBU ewea heimibeso nga bangectoa bangecac ngicngac, ngeni sasawango hemma yeac negenggec engena ambeso. 9Yeng yoac enacngo deu wiac imoc fingerec. Nga fingecgec deu imohaingoc wiac sasawa fingecdacma seria feec. 10Bangec monnunac ngicngac Anutu mi negemmidae, yeneng negen negengngina arenggegecKEBUNGO imoc meu kemma kpac anude. Nga ngiha ngiha yeneng ua mong mebesonga arenggegec yeng singngina hedzickeu imoc naric mi megecde.

11NgaKEBUNGO wiac mong mebesonga negenude, wiac imocngo nasosoc fefeseri feengkefude. Yeac hereaac negen negeng, imongo fingecsahenina fekecdesoc, imohai feengkefude.

12Bangecareng mong yeni AnutunginaKEBU yeni kenecnginagoc. Ye yengena areng meisingyunuu yeac maridzoming areng anggec.

13KEBUNGO kurumennunac kiwa fiu mau bangecngicngac sasawa yenendarude. 14Ye ngictau tatahau tacma kiwa bangecac ngicngac yenearu fima nenendacma 15ngicngac neneac woubocninaac siriha dema meficgedaru faka angammemenina sasawa hennegeng anude.

16Ngictau ye yengena wasai ngichabu yeneac kucfu dzikacfu firang naric mi anude nga wasaingic ye yengena kucfu ngaba yeneac mariunac naric mi woraude. 17Dzikacac becosicac kucfu dzikacfu firang angandae anu negen negeng imocngo fora mi ande. Nga becosic kuctoanginagocngo ngaba yeneac mariunac naric mi mesiyunugecde.

18Foracngoc, ngicngac yenengKEBUAC ewea heiandae, Kebungo yeni kiwango yenenude. Yeng yoac dedzege amma imoc modackefude nga ngicngac yeneng imoc negensima fora fingerudeac tomai kecandae, ye kiwango yeninoc yenenude. 19Yeng yenenggareng ayemmema homecfunac mesiyunuude. Ye bodi nasou yakaac garengyunuu kecgecde.

20KEBU ye memefic nga kasonina nga wiac fingerudeac ubaonganinango yeac tomai kecde. 21Neni yeac kpara kpetiac negenserima kecnideac hereninango yearu sogaima kecde.

22OKEBU, geng yoac dedzege amma imoc modackecnecac hoannunubesena. Neni ge negensingguma tomai kecni fora fingecbeso.

Copyright information for `DED