Psalms 58

Anutu wadae

Yegecgareng yearu. Yegec kpara: Ge mi kpetotiebesena, imocac uba modacma miktangyegec yomoc heibesonga. Dawidingo yegec yofi heiec.

1Nemu hania hania, ngeni yoara kpac kecma desi desi ua dindingac mi megecde. Ngeni yoacfu ngicngac yeneac yoac isingising ikohau meandae. 2Ngeni herenginango negen negeng mangana arenggekecma maringinanango bangecfu yarefaka fingerudeac ua mederema yemmeandae.

3Ngicngac Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeande, yeni nonggo heremanaunacngoc sing segema fingecma kecdae. Yeni fingecgecfunacngoc sing segema ikocyoac deandae. 4Yeni marasingngina mangana imoc boidzocac marasing mangana isoc ande nga kpate kedzafongngo kedzaha mefonggeande, yeni ifi isoc andae. 5Boidzoc ifiango dzinacngic ubaudumengngina naric mi negenude nga dzinacngicngo ye tobanggema uatoa mema udumeng gombunga meficgeu kpatengo imoc naric mi negenude.

6O Anutu, geng enacsicngina dumbengnginaunac kpedzamena. OKEBU, geng raiong gboria baicngina kpetackema meickena. 7Geng sueyununa yeni dokungo worama kengande, ifi isoc kembisia. Nga ngicngac yeneng kpindzing tidzamegec moronggeande, yeneng ifi isoc ge negemmana ngic Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmede, yeni tidzameyunubisia. 8Geng negemmana yeni gowohahacngo homema hoaeande, ifi isoc hoaebisia. Nga geng negemmana yeni sabacngo yadiseri mi amma nonggo heremanaunac homemea fingecma wenackiwa naric mi henude, ye isoc ambisia. 9Ngic Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeande, yeni sabanginagoc me dzangge dzanggea kecgec yeng meicyunuu kpac ambisia. Enang bebedaha gerecngo dzeu fitickema yacande, Anutuac herebungo dzefiticyunuu yeni ifi isoc yacbisia.

10Yeni kopocsicnginaac turunga ifi fingecyemmeu ngic dindingac yeni imoc hemma sogaigecde. Yeni ngic Anutu wama kopocsic meficgegecdeac ayemmeande, yeneac sacngina tima haningina dzuacgec 11ngicngac yeneng degecde, “Foracngoc, ngicngac dindingac yeni angammemenginaac foraya gombunga fingecyemmeude. Foracngoc, Anutu kecde, ye bangecfu desi desi ua mekecde.”

Copyright information for `DED