a(Fingec fingec 15:6)
b(Mitiyegec 32:1-2)
c(Fingec fingec 17:5)
d(Fingec fingec 15:5)

Romans 4

1Kisicnina Abrahang yeac hania henni. 2Goa yeni yeac deandae, “Anutungo angammemeaac amma yeac ngic dindingac demiec.” Imoc fora mi ande nga imoc fora ambacfu ye sebia naric meembac. Nga imoc ine Anutuac kicfu kpac.

3Neni mitikibiu yofi osoandimbe,

“Abrahang ye Anutu negensinggeecac amma, yeng yeac ngic dindingac demiec.” a 
4Ngic mong ua meande, yeac uabung imoc wosoefacac mimia mi ande, imoc ua meecac turunga ande. 5Nga mong ye uaac sing wama negenserima Anutu negensinggeude, yeac yofi fingerude, Anutungo ngic mangana dindingac deyemmeande, yeng ngic imoc negen negensingaac amma uaya kpac wosoefacfu ngic dindingac demiude. 6Nga mong ye angammeme gombunga mong mi ammanu Anutungo yeac dindingac deu yeac kenec meude, ngic ifia yeneac Dawidingo ifingoc yofi deec,

7“Ngicngac goa yeni singyoac kpema kecmagec Anutungo manganangina wayemmeec nga kopocsicngina semeyemmeec, yeni kenecnginagoc. 8NgaKEBUNGO ngic monggac kopocsihaac kpete mi meude, ngic imoc ye kenehagoc.” b 
9Kenec yoac, imoc ngic sebi tosangina herecgegec nga ngic mi herecgegec yeneac momoc dedea. Abrahangngo negensinggeecac Anutungo yeac negemma ngic dindingac demiec, ifinoc negemma deandimbe. 10Abrahang ye sebi tosea herecgeuguc Anutungo dindingac demiec me? Imoc kpac, ye sebi tosea mi herecgemanungoc Anutungo ye dindingac demiec. 11Abrahang ye negensinggeu Anutungo yofi demiec, “Ngic imoc dindingac.” ifi dema sebi tosea herec herecgeac ma Abrahang miec. Ye sebia mi herecgema bic negensinggeec. Nga ngic sasawa sebingina mi herecgema negensinggeandae, Anutungo yeneac dindingac deudeac yeni Abrahanggac kisicfora, ifi kpacyunuec. 12Nga ngic sebi tosangina herecgema Abrahanggac hanititi modacma Kebu negensinggeandae, yeneac ifingoc yofi deec, Abrahang ye yeneac kisicngina. Negen negensinnu kisicngina Abrahang, ye hanahema sebi tosea mi herecgema bic negensinggeec, ye isoc andae.

13Anutungo Abrahang nga bangecfora yenigoc yoac yofi dedzege anec, bangec nga kurumeng imoc ngeneac maridzoming anudeac ngemmebade. Nga imoc Abrahangngo dedeseriyoac modarecac mi deec, kpac. Yeni negensinggegec nga Anutungo negengyemmema dindingac deyemmeec, imocac witiau yoac dedzege anec. 14Nga ngicngac yeni dedeseriyoac hoanggema maridzomingngina mebau dede negen negensinggoc kekec foraya kpac ambac. Nga Anutungo wiac yemmeudeac deseriec, imoc ifingoc kuha kpac ambac. 15Dedeseriyoacngo kopocsicac turunga heficgeude nga dedeseriyoac mong mi feudeu dedeseriyoac ifingoc mi kpebau.

16Abrahang ye ngicngac dedeseriyoac mekecdae, yeneac mangngina. Amma ye ngicngac negen negensing yeac isoc feyemmede, ye ngic ifia, yeneac manggac. Nga Abrahanggac bangecfora sasawa yeni dedzegeac yoac naric megecdeac imoc wosoefacac bageau feu negen negensingnginaac amma megecde. 17Nga Abrahanggac negensima yofi oho ohoya fede,

“Ni faiguba ge ngicngac areng homac yeneac mangngina annade.” c 
Nga Anutungo ngic homemea megboriyunuande nga wiac mong mi fede, imoc bic fede, ifi isoc ye imoc dema kpara kparu fingecande.

Ifiac amma Abrahang ye nenang mannina, imoc Anutuac kicfu nga negen negensinggac sinnu.
18Yeng gboricgoc anudeac siriha mi kefec, kpac. Nga ye Anutu negensinggeecac ngicngac areng homac yeneac kisicngina anec. Imocacnoc yoac yofi bic dedea feec,

“Bangecfocga yeni homac yombong, kpete imocacsoc fingecgecde.” d ,
Asomenggac kpete imocacsoc fingecgecde.

19Abrahang ye kifaya 100 isoc anu sebia dzaparema kpedziu negenec. Nga enema Sara ye kifa feraheu sabac meudeac siriha naric mi anec. Nga Abrahang ye negen negensinga sifu seria feecac kucmama mong mi anec. 20Ye Anutungo wiac miudeac deseriec, imocac negengyohoc mong mi amma serima negensinggema kecma Anutu afehekefec. 21Nga Anutungo yoac deserimiecmoc imoc meudeac imocac kuha soha femiec, Abrahangngo ifi negentegecma negenseriec. 22Imocac amma yofi nande, “Anutungo yeac negensima, ngic dindingac demiec.”

23Nga yoac yomoc, “Yeac negensima ngic dindingac demiec.” imoc Abrahanggacsac negemma mi oho ohoya fede, kpac. 24Imoc nenanggac momoc oho ohoya fede. Anutungo Kebunina Yesu homecac arennunac megboriu nenang ua imoc meec, ye negensinggeni yeng ifingoc negennemmema dindingac denemmeude. 25Nga nenang sing feraheing, imocac amma ngicngac yeneng Yesu homecfu faigec. Nga Anutungo dindingac denemmeudeac Yesu homecfunac monggoc megboriu yarec.

Copyright information for `DED