2 Corinthians 7

1Evenan waina kakaewa, wa agi ame God inap waratoni gapan, menan koewa da epinu ge guanua ae wat bigim nimanepi ae veat nu nuk tata kakayat tat. Nu inat wainet nuga gapan woup am ae se kakayasep, iwa nu God viriwa taivin.

Pol aton taiwandiniwa

2Imuya potaya iragi nunan ase watapan. Nu inayap koewa da ya taton, da ya wa koeam imaeton, nu da ebo ya nanam imaeton. 3Enu yawaepen menan ne ame ya waivin iwa wataget wana endi sia waivin nu enan anu gurintoni menan kasiga wanineta go borit wata nu enan di anu gurinait. 4Ame, God men aigap taiana menan ne di anu imaivin, amba den e kakaewa ega waenapan yamamup waingina. Itan bagu sisi baware inanup tauiwan go gop tap da uon, ne aton aigap da di waringin.

5Ap gapan, nu Masedonia tauatoni nu wagat da ya waineton. Go inan mainen iragi keam kuyam yon koeamen, etunua gapan arak maken warinton go imunu potanu tap gop anuinton. 6Go itan ugup ugup warine nagirewa God wa kim muminiwa menan Titus watu eneni gapan nu den wa kim nimanen. 7Me taueni megenat gapan ya wabigam tobigam tanen, go e oit ega den wadianeni menan aton aigap anuton. Oit anutoni ame, me imua wa kimeana gapan e koewa ega menan bagu sisi anuiana amba nenan anu gurianawa menan yawanegepen anuiana oisewa wadianen, amba ne inak nega dan enut anuiana menan ne aton da di anuivin.

8Ok daitonawa inayap seana menan e bagu sisi anuyan. Watu enana wamewa gapan ne kaiwan wan go endi umap di waivin. Ok daitonawa nega batnageana gapan anu sisimean go ame wam otu da megenat. 9Anu sisimeana menan ne aton ya anuivin go God yamap anu koewa ega ae veayana men aton anuivin. Imuya gapan anu sisimeana gamup God inak ega wat tamanamen. Menan nu ok ame gapan e ya wa koeam imaeton, amba e dim da da ya wakaumean. 10Iwa anu sisim egawa ame God anu imaeni gapan anu sisimean. God ame anuini inak ega wat entanen, wat inakam imaepen menan tan. Ap menan kaiwan baiwan da ya wai. Go piup anu sisim megawa waenapan inamup tauiniwa, ame kakaewa da ya venaseta go naune aep bop nonokap tauait.

11Menan God anu imaeni gapan anu sisimeana menan guegue kakaewa ugup ugup venasen. E inak ega anu tamanamepen menan gari gangan amba tap seke take tayan, imuya potaya amun doren. Menan e tamana di tayan. Ap menan endi e koewa da ya tayana oisewa kaimakaet waiwanin. 12Ne ok daitonawa ame inayap seana iwa mega ame koevet tani apanewa menan uon o bagu sisi anuni apanewa menan ya sean. Go God namup yonan ek ase anun, e kwayupanu kakaewa anenen taiwanian, ap menan ok ame sean. 13Iwa ap menan nu epinu wa kim nimanen.

Ap megenat uon go apan Taitas aton mega yawatoni gapan aton aigap den sia anuton. Me aton taiwan iwa tanae wande guegue ega yaveni imua veturen.
14Ne namua Taitas inap enan wa namurasingina amba me ase yawaeni gapan me nop nega umap wan. E asigiap, nu dim dim wadiaetoni ame iravi tavewa gapan, menan ap umap atonuya watoni den tavewa tayan me yawaen. 15Menan me imu pose aigap sia inayap wariwan, iwa me inayap taueni gapan e ta nini den waupayan amba nop mega anu tayana menan Taitas imua inayap ya borasen. 16Ap menan ne daramuna waia, iwa gego da uon, di anu dao imaivin.

Copyright information for `DGZ