Acts 19

Paulo 'ina guinuwa Epeso 'ena

1Apolosa 'etamo Kolinita 'ena 'imiyami, ga Paulo 'isakowasi senao 'aina mitawaya 'ediyega, ga Epeso 'enaya 'imai le'awaya. Gote 'ena 'aina Yesu 'ana tomuliyao 'ialobedi, 2ga 'ienaidedi, “Gosegwao, tuta nina Yesu wagimi emisena, Yaluyaluwa Tabuna 'ina waiwai walotoona nai nigeya?”

Ta sieonena sigwae, “Nigeya. Nigeya 'amwalamwalatoni 'aene Yaluyaluwa Tabuna 'imiyami.”

3'Enega Paulo 'igwae, “To bapitaiso sana 'enega wabapitaiso?”

Ta sigwae, “Yoni 'ina bapitaisoega.”

4Ta Paulo 'ieonedi, “Yoni 'ina giebapitaiso nate nuwa'ebuni bubuna to'umalina 'enega manuna, ta 'iemataluwemi be 'aene wada emise tauna 'etamo mulinega 'imeemai, nate Yesu.” 5Gete me Epeso nidi sinonona, ga sinuwa sabwalena 'ai'aila, 'enega 'Inapwana Yesu 'ana esanega sibapitaiso, 6ga Paulo 'igidebedi ga Yaluyaluwa Tabuna 'ilugu 'ediya, ta 'ina waiwaiyega mali 'enana be mali 'enana 'ediyega siona apwesa, ta Yaubada manuna siloguguya. 7Ta maibo'adi 'adi yau nadigega site tuwelo.

8Ga nawalae 'etoi 'ediya me Yudia 'idi anuwa tapwalolo solanaya Paulo nina 'ilugulugu, ta Yaubada 'ina etoloina manuna ma ina 'atepatu 'ionaona, ta 'iegewagewana ta 'i'i'i'imidi. 9Ta sa'i 'aidi deba pa'apa'alidi ga nigeya siemiemisa, ta Yesu 'ina 'eda nina si'awa to'umaliyena toegogona nidi matadiya. 'Enega Paulo 'itoolo ga 'ana tomuliyao ma'enao siapwesa, ga silugu Tilano 'ina anuwa 'ebe sikulu 'enaya, ga nada 'asiyata 'ebweuna 'ebweuna 'ediya Paulo 'iloguloguguya.

10'Ina guinuwa nina gete nadigega tuga 'ipaipaisewa yakwala 'eluwa 'ediya. 'Enega sena Esia 'ana tomiyanao maibo'adi, taudi me Yudia be taudi nigeya me Yudia, 'Inapwana tetelina sinonona. 19:23

Sikiba natunao

11Ta Yaubada yage 'ebe nuwaowanao 'igieapwesedi Paulo 'ina guinuwega, 12ga 'ana 'amweyai 'ana 'ebe tala'i'ilao be 'ana 'oamao si'ewedi ta tole'oasao 'ediya sigiepa'iyedi, ga 'adi le'oasa sigumwagumwala, ta wate yaluyaluwa bi'iyao siula apwesedi.

13Ta 'aina me Yudia 'idi to'obao nada simiyami ga taudi sisakosakowasi ta 'oba 'enega sigilegile'oasa.

'Enega 'aina 'ediyega Paulo 'ina guinuwa alena sinonona, taudi totaliya sinabwana, 'ana esana Sikiba, natunao me'olotodi site sebeni. 'Enega site sebeni nidi sitoona 'aene 'Inapwana Yesu 'ana esanega yaluyaluwa bi'i tole'oasao 'ediyega sida ula apwesedi, ta 'ebweu kabaleya sieonena, sigwae, “Yesu nina, Paulo 'iguguyae, tauna 'ana esanega 'aloineyo be tai 'upilisine be 'utatauya.”

15Ta yaluyaluwa bi'i nina 'ieonedi, “Yesu ta Paulo yamwalamwalatonidi, ta yaisigedi sana 'omi?” 16'Enega tai nina 'igiekabaleyena, ta 'enega tai 'ilosuyaena, ga to'oba nidi 'ilosaiyedi, ga 'adi 'oamao 'isabuyauledi ta 'iunudi, ga bwala daisidi anuwega sidena.

17Ta ale gete Epeso 'ana tomiyanao maibo'adi sinonona ga simatauta, taudi me Yudia be taudi nigeya me Yudia, ta 'Inapwana Yesu 'ana esana si'awa waiwaiyena.

18Ta toemisa auwaudi yaudi simai ga bodao matadiya 'idi bubuna guguyoi sisimanedi, 'aene taudi wate si'oba'oba. 19Ta 'idi 'obao bukidi siegogonedima ga boda matadiya sigabu yauledi, ta buki nidi 'adi maisa sisawa egogonedi, ga pipiti tausani kina nadigega.

20Gote 'enega Yaubada 'ina ona 'itabwa sinabwana, ta 'iewaiwai tomota yaudi 'ediya. Loi 18:10-12

Me Epeso silosaiya

21Muliyega Yaluyaluwa Tabuna Paulo 'ienuwa sa'uyena 'aene Masidonia be Akaya 'ediyega 'ida tauya, be Yelusalema 'ena 'ida apwesa, ga 'igwae, “Yanuganugana Yelusalema, ta yanuwena muliyega yatatauya Loma.”

22'Enega tauna 'imiyami Esia tuta kukupana namo 'ena, ta 'ana tolemao nidi Timoti be Elasito 'ietune nuganedi ga sitauya Masidonia.

23Ta tuta gote 'ena egewagewana sinabwana 'iapwesa Yesu 'ina 'eda'eda manuna, ga gete nadigega 'iapwesa'esa. 24Tai 'ebweu 'ana esana Dimitilo, tauna dayagi 'ana toguinuwa siliba 'enega, ta me Epeso 'idi yaubada mewainena 'ana esana Dayana 'ina anuwa tapwalolo ma'ama'ayauna gidalidi 'idayagidi, ta 'iegiegimwaneyedi tomota 'ediya, ga 'ina esaesa sinabwana 'ediyega 'ilobaloba, ta tomota yaudi wate dayagi nidi siguiguinuwedi nadigega. 25Ga Dimitilo 'ina topaisewao 'ibwau egogonedima, ta 'aidi wate 'idi guinuwa tauna nadigega, ga 'ieonedi, 'igwae, “Gosegwao, wanuwa'i'isi 'aene paisewa gete 'enega 'ida esaesa talobaloba, 26ta Paulo sa'i ni'atu tomota yaudi 'i'i'imidi ga 'igienuwa 'ebuniyedi, ta 'ionaona 'aene yaubadao tomota nimadiyega si'abidi nigeya Yaubada 'ai'ailao, ta gete nigeya Epeso namo 'enaya, ta sa'i sena yaudi Esia soladiya wate, ga 'omi ni'atu wanonona ta wa'itena Paulo nina 'ina guinuwa, aga?

27“Gete 'enega yamatauta 'etamo nai tomota geya'abo 'ida gwegweyao sigimwagimwanedi, ta 'etamo nai wate 'ida yaubada sinabwana Dayana 'ana 'amayaba, be 'ina anuwa tapwalolo sieyage besobesoe. Manuna me Esia be me bale'u maibo'ada Dayana 'ana tobwagobwagoyao.”

28Ta boda nidi Dimitilo 'ina ona sinononaya, ga Paulo 'ina guinuwa manuna sigamwasowala sinabwana, ga sibwaubwau, “'Abo'ada me Epeso 'ida yaubada Dayana toloetana 'ai'aila.”

29'Enega tomota yauyaudi sipili egogonama, ta sibwaubwau ga galala besobeso siguinuwena, ga me Masidonia 'eluwa sigiyaidi, taudi Paulo 'ina sakowasi 'ediya 'ana to'oayabuyao, 'adi esanao Geyo ta Alisitako, ga sipiliyedi Anuwa Deliegogona 'enaya.

30Ta Paulo nuwanuwana be togalala nidi 'ediya 'itatauya, ta toekalesiyao si'etobodena, 31ta 'aidi wate gosenao me Esia 'inapwanao ona sietunena ga Paulo sisidena be 'aene geya'abo 'ida lugulugu Anuwa Deliegogona nina 'ena.

32Ta pwalu nidi 'atuwa siekabaleya ga sibwaubwau, ta maibo'adi 'idi bwau dumadumadi, ga galala nina 'alena yaudi nigeya simwalamwalatoni.

33Ta me Yudia 'ebweu tai Alekisana silo'ae etuetunena be 'ida laga nuganaya be 'ida ona. 'Enega 'itoolo nuganaya, ga 'aidi tomota 'idi nuwanuwao sibwau apwesena 'enaya, 'enega nimanega 'ieonedi 'aene galala sida losa'u, be me Yudia 'idi ona 'ida simana apwese. 34Ta pwalu si'inanena 'aene tauna goma Yudiana, 'enega sibwau toitoila, ta 'idi galala tuta dudulana nigeya silosalosa'u, ta sibwaubwau leleleya, sigwaegwae, “'Abo'ada me Epeso 'ida yaubada Dayana toloetana 'ai'aila.”

35'Enega 'asa 'ana toanugana 'imai, ga galala 'igie losa'uyena, ta 'ieonedi, 'igwae, “Me Epeso ye, maibo'ada tamwalamwalatoni 'aene Dayana toloetana sana 'ina anuwa tapwalolo ta 'ina gulewa tabu galewega 'ibe'umaya, 'adi to'ita'i'itao 'abo'ada. 36Be geya'abo wate yaita 'isinasinalida 'ida tapwalolo gete manuna. 'Enega 'ilobwenemi be wamiya 'alaenonomo, ta geya'abo waegalagalala besobeso ni'a nadigega.

37“Ta wa'ita tai getedi wa'au'ewedimaya, taudi nigeya 'ida anuwa tabu 'enega sida 'ipwala, nai 'ida yaubada mewainena nina sida 'awa to'umaliyena, aga?

38“'Enega 'abo Dimitilo magosenao nuwanuwadi be yaita sietalae, bobo'ana, 'ebe etala be toloinao simiyami, be sawesawediya 'imi etala sida nono, be sida nuwanuwa manumi. 39Be 'eguma wate mali yage manuna wada etala, deliegogona sinabwana 'ena yage nina manuna tada loina.

40“Ta ni'a 'imi galala besobeso manuna 'ana 'ita 'iabe loina taloba, manuna nigeya 'ida 'alemo.”

41Ta ni'atu 'ina ona 'ilosaloninaya, ga pwaluyao 'ietunedi, ga sideli sawala 'idi anuwaya.

Copyright information for `DOB