John 7

Yesu tasinao nigeya siemisemise

1Ta yage nidi ni'atu sigumwala ga Yesu Galili maibo'ana 'ena 'isakowasi. Ta esi geya nuwana be Yudia senanaya 'ida sakowasi, manuna me Yudia 'idi 'inapwanao nuwanuwadi be 'aene sida loemwawasi. 2Ta ni'atu Yoeyoe Sagalina 'ana tuta 'iloselabena be me Yudia sida guinuwe. 3'Enega Yesu tasinao Yesu sieonena, sigwae, “Sena gete 'upilisine be Yudia 'ena 'utatauya, be 'enega nada 'amu tomuliyao 'imu guinuwa sida 'ita.” 4Wate sieonena, sigwae, “'Uda mwalatoni 'aene nigeya 'ebweu yaita guinuwa kwaikwaiyega 'ana esana 'ida sinabwa, ta 'eguma nuwanuwayo be tomota maibo'adi sida mwalatoniyo, 'enega 'uda e'itaeyo tauyo 'ediya.” 5Tasinao ona nina 'ena si'inanena manuna nigeya wate siemiemise.

6Ga gote 'ena 'ieonedi, 'igwae, “'Igu tuta nigeya 'ilobaloba be sena nina 'ena yatatauya, ta 'omi esi 'ilobwenemi be 'ena watatauya 'abo to tuta 'ena nuwanuwami, 7manuna 'omi geya'abo me bale'u sietaetalauwalemi, ta 'abo'agu esi sietalauwalegu manuna 'idi bubuna to'umalina yasimasimanedi. 8Bobo'ana! 'Omi taumimo watatauya sagali nina 'ena. 'Abo'agu geya'abo yaweewa 'enaya, manuna nigeya 'igu tuta 'ai'aila 'iapweapwesa.” 9Ona gete ni'atu 'i'ebwa'edi ga sitauya, ta tauna tuga Galili 'ena 'imiyami. Yo 15:18

Yesu 'ina guinuwa Yoeyoe Sagalina 'ena

10Ga ni'atu Yesu tasinao sipilisinena ga sitauya sagali nina 'ena, 'enega Yesu mulidiyega 'iakwaikwaiya ga sena nina 'ena 'iapwesa, ta nigeya 'ebweu yaita 'imwalamwalatoni. 11Ta tuta nina 'enaya me Yudia 'idi 'inapwanao Yesu si'ebe'ebese sagali nina solanaya, ta sigwaegwae, “Mwa'o tauna gete tai nina?” 12Ga gote 'ena tomota yau wawasae taudimo 'ediya silomulomugi Yesu manuna, ga 'aidi sigwae, “Tauna tai bobo'ana,” ta 'aidi sigwae, “Nigeya! Tauna tai nina kabo 'alena, tomota 'iwasewasegigiyedi.” 13Ta tomota yaudi me Yudia 'idi 'inapwanao simatautedi, 'enega nigeya 'ebweu yaita 'ionaona apwesa Yesu manuna.

14Ta ni'atu sagali 'ana wiki gamwagamwaninaya, ga Yesu Anuwa Tabu 'ena 'ilugu, ga 'ina e'ita 'ie'alena. 15'Enega me Yudia gote 'ena nuwadi 'iowana sinabwana ga sigwae, “Mane 'enega tai gete 'ina mwalatoi 'ilobena? Tauna nigeya 'ebweu 'ebe sikulu sinabwana 'ena 'ilugulugu.”

16Ta Yesu 'ilolagata ga 'ieonedi, “'Abo'agu nigeya taugu 'igu nuwena 'enega, ta esi 'agu toetune nina 'ina nuwena 'enega yae'ie'ita. 17Ta 'omi wate 'abo nuwanuwami be Yaubada 'ina nuwena wada guinuwe, 'omi 'igu e'ita wada mwalatoni 'aene Yaubada 'enega, ta nigeya taugu 'igu nuwanuwa 'enega. 18Ta 'omi 'imi bubuna 'aene 'eguma yaita tauna 'ina nuwena 'enega 'ie'ita, tauna tuga taunamo 'ana esana manuna 'ietaetapewa. Ta 'abo'agu esi nigeya nadigega 'omi, manuna 'abo'agu nuwanuwagu be 'agu toetune 'ana esana yada giesinabwa, manuna 'igu bubuna palupaluna ta nigeya 'ebweu wate 'igu to'umalinamo. 19'Omi esi Mosese 'ami loina nina 'i'ebwa'emi ta nigeya 'ebweu yaita 'emiyega 'imulimuliya 'ai'aili. 'Enega to'ase manuna 'aene wada loemwawasa daidaisigu?”

20Ga boda nidi 'ina ona sie'isena, sigwae, “Mwa'adega, yaluyaluwa bi'i debayo 'igiesakowasiyena, ga nadigega 'uona'esa? Ta yaita sana nuwanuwana be 'aene 'ida loemwawasiyo?”

21'Enega Yesu 'idi ona 'ie'isena ga 'ediya 'igwae, “Nuwami 'ito'umaliya manuna 'asiyata Sabate 'enaya tai yagie bobo'anena. 22Ta mwa'adega 'omi 'imi guinuwa tuta Sabate 'ena? Manuna Mosese 'ina loinega natumiyao me'olotodi bwaladiya we'iwe'iyaya walodabedi. (Ta loina getei nigeya Mosese 'enega ta esi lowaenei gimitubudao 'ediyega 'imai.) 23Ta 'abo guinuwa nina me'olotodi 'ediya waguiguinuwedi 'asiyata Sabate 'enaya, to'ase manuna ga waetalauwalegu tuta nina 'asiyata Sabate 'enaya tai yagie bobo'anena? 24Geya'abo gosemiyao 'adi 'ita 'enega waesiesinuwa manudi, ta esi loina palupaluna 'enega wada esinuwa.” 14:10v20 Yo 8:48-52v22 1 Loi 12:3v23 Yo 5:8-10,16v24 Yo 8:15

'Aene tai gete To'etoseyana nina?

25Ga gote 'ena 'aidi me Yelusalema sigwae, “Nai tai gete tauna nuwanuwadi be 'aene sida loemwawasi, aga? 26Ta wa'ita, ni'atu tomota gamwagamwanidiya 'itootoolo ga 'ionaona 'ediya, ta nigeya 'ebweu yaita 'enana 'ida e'isena. Ta mwa'adega, ni'atu 'ida toanuganao si'awa 'ai'ailena 'aene tauna To'etoseyana, aga? 27Nai nigeya. Manuna tai gete maibo'ada ni'atu tamwalamwalatoni mane 'enega 'imai, ta 'eguma To'etoseyana 'imamai, geya'abo yaita 'imwalamwalatoni mane 'enega 'imai.”

28Tuta nina Yesu ma'etamo 'ie'ie'ita Anuwa Tabu solanaya, ta 'enana sinabwana 'enega 'igwaegwae, “Ona'ai'aila ni'atu wasinapugu 'aene to sena 'enega yamai, ta wada nuwa'i'isi tauna 'ietuneguma ga 'ina loinega yamai, ta esi 'abo'agu nigeya taugu 'igu loinega be yamamai sena gete 'ena. Tauna 'agu Toetune nina 'ina bubuna bobo'ana ta palupaluna, ta 'omi nigeya wamwalamwalatoni yaita tauna. 29Ta 'abo'agu yamwalatonina, manuna tauna 'ietuneguma ga 'enega yamai.”

30Ta gote 'ena tomota nidi sitoona be 'aene sida giyai, ta mwa'adega ga 'enega nigeya 'ebweu yaita bwalana 'igitogitoo, manuna tauna nigeya 'ina tuta 'ilobaloba be 'imwamwawasa.

31Ta esiya tomota yaudi siemisena ga sigwae, “Ona'ai'aila tai gete To'etoseyana, manuna nigeya sawesawenaya be 'ebweu wate tai 'imama be tauna 'ina guinuwa tai gete 'ina guinuwa 'ida bobo'ana sinei.” 13:1v31 Yo 2:23, 11:45

Me Yudia 'idi 'inapwanao nuwanuwadi be 'aene Yesu sigiyai

32Gote 'ena Palisiyao tomota 'idi ona kwaiya sinonona, 'enega taudi be totaliyao sinabwadi 'idi to'ita'i'itao sietunedi be Yesu sida giyai. 33'Enega to'ita'i'itao nidi simai ga 'ieonedi, 'igwae, “'Abo'agu tuga tuta kukupana namo 'ena ma'emiya, be 'enega wate yada ila tauna 'agu Toetune 'enaya, 34be ma'etamo wada 'ebesegu ta geya'abo sa'i walobalobagu, be sena nina 'ena yamiyami 'omi nigeya sawesawemiya be 'ena wawawa.”

35Ta me Yudia nidi taudimo 'ediya sigwae, “Mane 'ena 'aene 'itautauya be 'enega geya'abo talobaloba? 'Aene 'itatauya taudi me Yudia nidi 'asa sipilisinena ga sitauya mali senao 'ediya, be 'ida e'itadi, aga? 36'Ina ona gete to'ase 'ana mwalatoi? Manuna 'igwae, ‘Ma'etamo wada 'ebesegu be geya'abo sa'i walobalobagu’, ta wate 'igwae, ‘Sena nina 'ena yamiyami 'omi geya'abo 'ena waweewa.’ ”

Bwasi 'idaudau tomota yawasidi manuna

37Ta ni'atu sagali 'ana 'asiyata sinabwana, sagali 'ana 'ebe losalowa 'ena, Yesu gamwagamwanidiya 'itoolo ga 'enana sinabwanega 'ibwaubwau, 'igwaegwae, “Yaita 'oyo 'eguma tona'ayo 'iyapasa 'umai 'eguya be 'ununuma. 38Ta nadigega tuga Buki Tabu 'isimanena 'agu toemisao manudi 'aene, ‘Atediyega 'atuwa bwasi 'idaudau tomota yawasidi manuna.’ ”

39Yesu 'ina ona gete 'enaya 'ionaona Yaluyaluwa Tabuna manuna, be 'enega Yaluyaluwa Tabuna ma'etamo 'ida lugu taudi 'ana toemisao 'ediya. Ta tuta nina 'ena Yaluyaluwa Tabuna nigeya 'ilugulugu tomota 'ediya, manuna Yesu nigeya 'ina 'ebeloina 'ena 'itu'etu'e.

Tomota soladiya weyala 'iapwesa

40Yesu 'ina ona tomota yauyaudi sinonona, ga 'aidi sigwae, “Ona'ai'aila, tai gete tauna palopita nina sionaonaena.” 41Ta 'aidi wate sigwae, “Tauna esi To'etoseyana nina.” Ta wate 'aidi 'ediyega sigwae, “'Aene To'etoseyana nina Galiliyega 'imamai? Nigeya, aga? Manuna Buki Tabu 'ena ni'atu 'isimanena be To'etoseyana Debida 'ina susu 'enega 'imamai, be Debida 'ina 'asa Bedileema 'ena 'itutubuwa.” 43Gote 'ena ga weyala 'iapwesa tomota gamwagamwanidiya.

44Ga 'aidi nuwanuwadi be Yesu sida giyai, ta nigeya 'ebweu yaita bwalana 'igitogitoo.

Me Yudia 'idi toloinao nigeya Yesu siemiemise

45'Enega to'ita'i'itao nidi siila totaliyao sinabwadi be Palisiyao 'ediya, ga 'inapwanao nidi sieonedi, sigwae, “To'ase manuna nigeya wagiyagiyainama?”

46Ta to'ita'i'itao nidi 'idi 'inapwanao sieonedi, ga sigwae, “Tai gote 'ina ona bobo'ana wawasae. Nigeya 'ebweu wate yaita nadigega.”

47Ga Palisiyao wate sigwae, “Nai nuwami 'i'ewena, aga? 48Ta wada mwalatoni 'aene nigeya 'ebweu yaita toloinao nai Palisiyao 'emega Yesu 'aemiemise. 49Ta esi boda yaudi siemisena, manuna boda nidi nigeya Mosese 'ina loina sinuwanuwa sabwaleni, 'enega Yaubada 'adi e'isa to'umalina 'ida 'ebwa'edi.”

50Ta 'ebweu wate 'ediyega toloina 'ana esana Nikodimo, tauna lowa boiboiya 'itauya ga Yesu ma'iyana si'awagwae, gosenao 'ieonedi, 51'igwae, “'Abo'ada 'ida loina gete nadigega 'aene geya'abo taloiloina besobeso, ta esi nugana tai 'ina to'umalina tada 'ebese, be 'enega 'ana etala mulinaya to'ase manuna tada loine.”

52Ga 'inapwanao nidi Nikodimo si'ena pa'alina, sigwae, “Nai 'oyo sana goma Galili aga? Ta Buki Tabu 'usawa be 'umwalatoni 'aene nigeya 'ebweu wate palopita Galili 'enega 'imeema.” 53'Enega maibo'adi ni'atu sideli ila 'idi 'asaya, ta Yesu Olibe 'oyana 'enaya 'itauya.v50-51 Yo 3:1-2

Copyright information for `DOB