Luke 22

Yudasa nuwanuwana be Yesu 'itelesipupuye

(Madiu 26:1-5, 14-16; Maki 14:1-2, 10-11; Yoni 11:45-53)

1Ta ni'atu Ataona Sagalina 'ana tuta 'iloselabena be pwalawa daisina nigeya 'ana 'ebe gieseseyamo si'a'ani. 2Tuta nina 'ena totaliyao sinabwadi be loina 'ana toe'itao sinuwanuwa edaedadama mwa'adega be Yesu sigiyai 'ana loemwawasa manuna, ta nigeya sawesawediya manuna pwalu sinabwana simatautedi.

3Gote 'ena Seitani Yudasa 'ena 'ilugu, tauna 'ana esana 'eluwena Isikaliota, ta wate tauna Yesu 'ina tonono 'ebweu site tuwelo 'ediyega. 4'Enega Yudasa nina 'itauya totaliya sinabwadi be Anuwa Tabu 'ana to'ita'i'itao 'ediya ga ma'edi si'awagwae be 'aene mwa'adega Yesu 'itelesipupu'ese be sigiyai. 5'Enega Yudasa 'ina ona manuna sigwausowala ga 'ena sionaupaupa be 'aene 'ana maisa si'ebwa'e. 6Ta Yudasa wate 'ediya 'itagwala, 'enega tuta bobo'ana 'iyamwena be 'aene Yesu 'ediya 'ida telesipupuye be sigiyai, ta geya'abo tomota matadiya.

Ataona masulina

(Madiu 26:17-25; Maki 14:12-21; Yoni 13:21-30)

7'Enega ni'atu Ataona Sagalina 'ana 'asiyata 'imai be pwalawa nigeya gieseseinamo si'a'ani, ta wate lamiyao siunudi Ataona 'ana 'ebe nuwa'i'ita manuna. 8'Enega Yesu 'ina tononoyao Yoni ta Pita 'adi emataluwa 'i'ebwa'edi, 'igwae, “Watatauya be Ataona masulina manuda wagibubu.”

9Ga taudi sigwae, “Mane 'ena nuwanuwayo be 'agibubu?”

10'Enega 'ediya 'igwae, “Watatauya be Yelusalema 'ena waapwesa ta 'abo tai 'ebweuna ma ina 'ebe gobwasi 'i'aalina waloba, tai nina wamuliye, be 'abo anuwaya 'ilugulugu 'omi wate anuwa nina 'ena walulugu, 11be tonianuwa waeona, wagwae, ‘'Ima toe'ita gete nadigega 'iona'esa, 'igwae, “To sena 'utagwale be 'ena ma igu tononoyao Ataona masulina 'a'a'ani?” ’ 12Be 'enega 'iabe sena sinabwana etanaya ta gibugibubunaya 'ie'itami, tauna 'ena Ataona masulina wagibubu manuda.”

13'Enega tonono nidi sitauya ga to'ase nadigega Yesu 'isimanena 'ediya yage nidi maibo'adi silobedi, ga anuwa nina 'ena Ataona masulina sigibubuna manudi.

'Inapwana 'ina 'e'ai

(Madiu 26:26-30; Maki 14:22-26; I Kolinita 11:23-25)

14Ta ni'atu 'e'ai sigibubuna Yesu ma 'ana tosimanao simiya egogonama ga ma'enao si'e'ai, 15ga 'idi 'e'ai solanaya Yesu 'ieonedi, 'igwae, “Nuwanuwagu sinabwana be 'omi ma'egwao Ataona masulina gete tada 'ani be 'enega muliyega 'igu 'elouyao yalobadi. 16Ta ona'ai'aila, 'igu 'e'ai gete 'ana 'ebe losalowa, be geya'abo wate Ataona masulina yalotolotoo lima 'ana laba 'ana mwalatoi 'ai'aila 'ida apwesa Yaubada 'ina 'ebeloina 'enaya.”

17'Enega oine makeigana 'i'ewena ga manuna 'ilokagutoki Yaubada 'ena ga muliyega 'ieonedi, 'igwae, “Keiga gete wa'ewa be 'ebweuna 'ebweuna maibo'ami wanunuma. 18Ta yaeonami tuta gete be mulinaya oine gete geya'abo 'enega yanumanuma limana ga 'ana laba Yaubada 'ina loina 'iapwesa.”

19'Enega beledi 'i'ewena ga manuna ilokagutoki Yaubada 'enaya ga muliyega 'igitomwena ga 'ediya 'ieguyai ta 'ieonedi, “Oogu gete, 21ta wa'ita tai nina tauna 'iabe 'itelesipupuyegu ma'iyagu gete tuga 'a'e'ai. 22'Abo'agu Tomota Natuna ma'etamo yatatauya 'eda nina lowa Yaubada 'iloinena, ta esi 'agu tosipupu nina nuwa'ole'olena sa'i!”

23'Enega 'ina tononoyao nidi taudimo 'ediya sienaida, sigwae, “Yaita sana be gote nadigega 'ida guinuwa'esa?” Gu 2:23

Toanugana be 'ali'ei manudi

24'Enega tonono nidi 'ediyega egewagewana 'iapwesa 'aene yaita 'ida loetana maibo'adi 'ediyega. 25'Enega Yesu 'ieonedi, 'igwae, “Bale'uya kiniyao 'idi tomotaiyao 'ediya siloiloina, ga toguinuwao nidi 'idi toloinao si'awa bobo'anedi, 26ta 'omi geya'abo nadigega taudi, ta esi yaita tauna 'emiyega 'iloetana 'ida lo'ubuna be tauna 'atuwa 'imi 'ali'ei, ta wate 'imi toanuganao sida etoguinuwa manumi.

27“Ta to'ase wanuwena, 'aene yaita toloetana 'abo tai 'ebweuna 'imiyatowa be 'i'e'ai ta 'ebweuna manuna 'ietaetapewa? Nai tauna to'ai, aga? Ta 'abo'agu yanuwena nai toetapewa nigu, manuna wa'ita 'abo'agu gete tuga gamwagamwanimiya manumi yaetaetapewa ga 'abo'agu 'atuwa 'imi 'ali'ei.

28“Ona'ai'aila, 'omi 'igu tuta mwau 'ediyega watoolo pa'ala ga gete tuga 'omi ma'egwao tamiyami. 29'Enega to'ase nadigega Tamagu 'igu 'ebeloina 'i'ebwa'egu 'omi wate nadigega yada 'ebwaya'esemi, 30be 'enega 'omi 'igu 'ebeloina 'enaya ma'egwao tada 'e'ai be tanunuma, be wate 'ebemi esaesa 'ediya wamiyatowa be me Isileli 'idi susuyao tuwelo wada loinedi.” 13:12-15v28-30 2 Ti 2:12v30 Md 19:28

Pita 'ina eyaseyase Yesu 'isimana apwesena

(Madiu 26:31-35; Maki 14:27-31; Yoni 13:36-38)

31'Enega wate Yesu 'igwae, “Saimoni, 'uda enono, Seitani ni'atu tagwala 'i'ewena be maibo'ami 'ida toomi, nadigega tuga tobagula 'ina witiyao 'i'aututu toodi, 32ta geya'abo 'ebe toona nina 'ena 'uneeneta 'ai'aila, manuna ni'atu manuyo yasida waiwai 'imu toolopa'ala manuna. Be 'enega 'abo to tuta 'usanaila 'eda bobo'ana 'enaya, tasimwao wate 'ugie waiwaiyedi.”

33'Enega Pita 'iona, 'igwae, “'Inapwana, ni'atu yapasima manuyo be 'abo deliya sisa'u luguyeyo, 'abo'agu wate ma'iyayo, ta 'abo wate siloemwawasiyo, 'abo'agu wate nadigega sida loemwawasigu.”

34Ta Yesu 'ieonena, “Pita, yaona 'ai'aila 'emuya, batuwa muliyega be kakaleko 'igwagwane, ta 'oyo 'uda gimi eyaseyaseyegu matoi.”

35'Enega Yesu maibo'adi 'ieonedi, 'igwae, “Lowa yaetune apwesemi ga yaeonemi, 'enega nigeya 'imi mani 'ana 'ebeusa nai 'imi tana nai 'ami 'aelawa wa'ewa'ewadi, ta mwa'adega tuta nina 'ena mwau walobenaya?”

Ga taudi sigwae, “Nigeya 'ebweu wate to'ase.”

36'Enega Yesu wate 'ieonedi, “Gete tuga be 'imi mani ma 'ana 'ebeusa be 'imi tana wate wa'ewadi. Ta 'abo yaita 'emiyega nigeya 'ina sisisaiyamo, 'ana tala'apwala 'ida egimwaneye be 'ana maisa 'enega 'ina sisisaiya 'igimwane.

37“Manuna tuta ni'atu 'imai saba, be 'enega Buki Tabu 'ena lowa 'ebweu ona manugu si'etoladinaya, 'ida apwesa 'ai'aila, 'igwae,

‘Sietalaena 'atuwa nadigega 'ebweu tole'oa loina’.

Be wate ona yauna manugu siapwesa 'ai'aila.”

38Ga taudi 'ina ona sie'isena, sigwae, “'Inapwana 'ima sisisaiyao 'eluwa gete.”

Ta Yesu 'igwae, “Nate sawesawenaya.”v35 Lu 9:3v37 Ais 53:12; Lu 23:32-33

Yesu 'isidasida Yaubada 'enaya

(Madiu 26:36-46; Maki 14:32-42)

39'Enega Yesu 'asa sinabwana 'iebesinena ga ma ina tononoyao siila limana 'Oya Olibe 'enaya. Tuta yauna nadigega 'idi guinuwa. 40Sena nina 'ena simai ga Yesu 'ina tononoyao 'ieonedi, “Wada sidasida Yaubada 'ena be 'enega geya'abo Seitani 'itootoomi.” 41Ga muliyega 'ina tononoyao nidi 'ediyega 'iadumaduma ga taunamo nada 'i'aetulasa ga 'isidasida Tamana 'enaya, 42'igwae, “Tamagu ye, 'abo nuwanuwayo, 'elouya keigana gete 'eguyega 'uda 'ewayaule. Ta geya'abo 'abo'agu 'igu nuwena 'enega, ta 'oyo esi 'imu nuwena 'enega 'uda guinuwa.”

43'Enega anilose galewega 'iapwesa ga Yesu 'igie 'atepatuyena, 44ta nuwana 'imwau wawasae, 'enega 'isida waiwai ga 'ana amweyai sipesupesu bale'uya, 'atuwa nadigega lala 'idaudau.

45Yesu 'ina sidasida 'ilosalonina 'enega 'itoolo ga 'iila limana 'ina tononoyao 'ediya, ta nuwamwau 'enega ni'atu si'eno mwataya, 46'enega 'ieonedi, 'igwae, “Geya'abo wa'eno'eno, ta watoolo be wasidasida be geya'abo Seitani 'itootoomi.”

Yesu sigiyaina

(Madiu 26:47-56; Maki 14:43-50; Yoni 18:3-11)

47Yesu 'etamo 'ionaona ta boda siapwesama, ta Yudasa ma'ediya, tauna Yesu 'ina tonono 'ebweu, ga boda nidi 'ianuganedima. Yudasa nina 'imai Yesu selabenaya be 'aene 'i'atubwaili, 48'enega Yesu Yudasa nina 'ieonena, 'igwae, “Yudasa, nigeya 'uomayamaya ta 'umai ga 'abo'agu Tomota Natuna 'atubwailega 'utelesipupuyegu!”

49Ta Yesu 'ina tononoyao nidi ni'atu simwalatonina to'ase 'iabe 'iapwesa, 'enega sigwae, “'Inapwana, mwa'adega, taunudi?” 50'Enega 'ebweuna 'ina tonono nina 'ina sisisaiya 'igilagasina ga totaliya sinabwana 'ina toguinuwa tena 'ataina 'i'upwa yaulena.

51Ga Yesu 'iona, “Walosa'u! Geya'abo nadigega!” Ga muliyega Yesu tai nina tenana 'igitoona ga 'igie bobo'anena.

52Yesu 'ana togiyainao nidi taudi totaliyao sinabwadi be Anuwa Tabu 'ana to'ita'i'itao be 'inapwanao simai, ga Yesu 'ieonedi 'igwae, “Sana 'abo'agu to'ipwala, ga 'enega ma imi sisisaiya be ma imi wapasi wamai sabi giyaigu! 53Ta to'ase 'alena ga 'enega nigeya wagiyagiyaigu 'asiyata nidi yaudi gamwagamwanimiya yamiyami Anuwa Tabu solanaya, ta yae'ie'ita tomota 'ediya? Ga gete tuga 'aene watoo be wagiyaigu manuna loina guguyoi 'ina tuta ni'atu 'imai saba.”

Pita matoi Yesu 'ieyaseyaseyena

(Madiu 26:57-58, 69-75; Maki 14:53-54; 66-72; Yoni 18:12-18; 25-27)

54'Enega Yesu sigiyaina ga si'au'ewena totaliyao 'idi 'inapwana 'ina anuwaya. Ta Pita 'edasolega 'imuliyedi.

55Anuwa nina 'ana 'ali solanaya toguinuwao kaiwe simu'ena ga maibo'adi sisiyasiyata. Pita 'i'itedi ga 'ediya wate 'ilugu. 56'Enega topaisewa 'ebweu mewainena Pita 'iduneduneyena ga 'igwae, “Tai gete lowa Yesu ma'iyana ya'itedi.” 57Ta Pita 'ieyaseyase, 'igwae, “Waine, nigeya yamwalamwalatoni yaita tauna manuna 'uonaona.”

58Muliyega 'ebweu wate tai Pita 'iduneduneyena ga 'ieonena, 'igwae, “'Oyo 'ebweu 'ana tomuliya nina.”

Ga Pita 'igwae, “Iyaa! 'Abo'agu nigeya!”

59Ta ni'atu tupwana simiya'amana, ga tai 'ebweu wate 'enana waiwaina 'enega gosenao 'ieonedi, 'igwae, “Ona'ai'aila, tai gete Yesu 'ana tomuliya 'ebweu, manuna sana tauna goma Galili.”

60Ta Pita 'igwae, “Gosiyagu, tai nina manuna 'uonaona nigeya yamwalamwalatoni.” 'Etamo 'ionaona ta kakaleko me'olotona 'igwane.

61'Enega Yesu 'isanaila ga Pita 'iduneyena, ga gote 'ena Pita 'inuwa'i'isina 'inapwana nina 'ina ona tuta nina 'igwae, “Batuwa, muliyega be kakaleko 'igwagwane ta 'oyo 'uda gimi eyaseyaseyasegu matoi.” 62'Enega Pita nuwana 'imwau sinabwana ga 'iapwesa 'atamanaya ga 'idedoi.

Yesu 'ina etala me Yudia 'idi 'inapwanao matadiya

(Madiu 26:54-68; Maki 14:55-65; Yoni 18:19-24)

63'Enega Yesu 'ana to'ita'i'itao taudi Yesu situyeyena ga sisapina. 64Ta wate matana sipaimina be geya'abo 'idunedune, ga sisapisapiya ta sienaenaide, sigwae, “'Ueonama yaita 'isapimu? Manuna 'uona 'aene 'oyo palopita.” 65Ga wate 'aina ona to'umalidi 'ediyega sieliyena ga 'ana laba 66tomwa 'iulisina, ta 'enega me Yudia 'idi 'inapwanao, nate totaliyao sinabwadi be loina 'ana toe'itao sideli egogona, ga Yesu sime'ena, ga gamwagamwanidiya sietoolona, 67ta sienaidena, sigwae, “'Usimana palupalu 'emaya mwa'adega 'oyo To'etoseyana niyo, nai nigeya?”

'Enega Yesu 'ieonedi, 'igwae, “Nigeya waemiemisegu, 'enega geya'abo yasimasimana 'emiya,
68manuna 'abo enaida ya'ebwa'emi geya'abo wae'ie'isadi. 69Ta wada mwalatoni 'aene tuta gete 'enega be muliyega 'abo'agu Tomota Natuna yada miyami Yaubada Toewaiwai sana 'atainaya.”

70'Enega maibo'adi sigwae, “Aga, tumada! 'Oyo Yaubada natuna?” 'Enega 'idi ona 'ie'isena, 'igwae, “Ni'atu waona saba.”

71'Enega taudi siona, “Ni'atu 'ina onagesi taloba sabena, 'enega geya'abo wate 'ana toe'ewao manudi tanuwanuwa, manuna ni'atu 'ikabo 'aene tauna Yaubada natuna.”

Copyright information for `DOB