Luke 23

Yesu 'ina etala Pailato matanaya

(Madiu 27:1-2, 11-14; Maki 15:1-5; Yoni 18:28-38)

1'Enega maibo'adi sitoolo ga Yesu si'au'ewena ga sitauyena toloina sinabwana 'ana esana Pailato 'enaya, sabi etalaena.

2Sitauyena Pailato nina 'ena ga Yesu manuna sisimana kabokabo, sigwae, “Tai gete 'ina e'ita 'anonodi be 'aene 'abo'ama me Yudia 'iagesiyema, nate 'igwae, ‘Geya'abo kini Sisa 'ana takisi wasa'usa'u, manuna 'abo'agu kini nina, ta To'etoseyana nigu.’”

3'Enega Pailato Yesu 'ienaidena, 'igwae, “'Uda simana, 'oyo me Yudia 'idi kini, aga?”

Ga 'ieonena, 'igwae, “Ni'atu nate 'uona saba.”

4Ga muliyega Pailato totaliyao be bodao 'ieonedi, 'igwae, “Tai gete nigeya 'ebweu 'ina to'umalina yalobaloba.”

5Ta taudi tuga sie'ewa 'i'isina, sigwae, “'Ikabokaboeyo nate, manuna ni'atu 'alobena tomota 'ikabokaboedi be 'aene gabemaniyao 'ediyega 'iweyalidi. Manuna ni'atu Galili 'ena 'ina kabo 'ie'alena ga Yudia senanao maibo'adi 'iloegumwalidi ga ni'atu 'iapwesama sena gete 'ena.”

Yesu 'ina etala Elodi matanaya

6'Idi ona gete Pailato 'inonona ga 'ieonedi, “Mwa'adega tauna goma Galili, aga?”

7Ga taudi siona, “O, nadigega.”

'Enega Pailato 'ieonedi, 'igwae, “Galili nate Elodi 'ina 'ebeloina, 'enega Yesu watauye Elodi 'enaya be tauna 'iloine, manuna gete tuga Elodi bada Yelusalema 'ena 'imiyami.”

8Sitauyena Elodi 'enaya, ga tuta nina Elodi Yesu 'i'itena 'igwausowala sinabwana, manuna tuta dudulana Elodi nina nuwanuwana be Yesu 'i'ita, manuna tetelina 'inononaya, 'enega 'ina guinuwa waiwaidi nuwanuwana be 'i'itadi. 9'Enega Elodi Yesu 'ienaida wawasaena, ta nigeya 'ebweu wate 'ie'ie'isa.

10Ga totaliyao sinabwadi be loina 'ana toe'itao silaga Elodi 'enaya ga Yesu sie'ewa 'i'isina. 11Ta 'enega Elodi ma ina tolosaiyao Yesu situyeyena ta si'awa to'umaliyena. Ga muliyega kini 'ana 'oama sie'otena ga sietune limena Pailato 'enaya. 12'Asiyata nina 'ena Elodi be Pailato 'idi egamwagamwagu tuta dudulana 'enega siegosigosiyana.

Yesu 'ina mwawasa manuna

(Madiu 27:15-26; Maki 15:6-15; Yoni 18:39-19:16)

13'Enega Pailato totaliya sinabwadi be 'inapwanao be 'aina me Yudia nidi 'ibwau egogonedima, 14ga 'ieonedi, 'igwae, “Tai gete 'eguya wame'ena ga wasimanena 'aene tomota 'iagesiyedi, ta ni'atu matamiya yaetalaena ta nigeya 'ebweu 'ina to'umalina yalobaloba 'imi e'ewao nidi 'ediyega. 15Elodi wate nigeya 'ebweu to'umalina 'enaya 'ilobaloba, 'enega 'edaya 'ietune ilenama. 'Enega nigeya wate loemwawasa 'ilobwelobwene, 16ta esi sapi namo 'ida loba ta 'enega yatagwale be 'itatauya.”

18'Enega boda nidi sibwau leleleya, sigwae, “Tauna 'imwamwawasa, ta esi Balaba 'uda 'etoli'ami manuma.” 19Balaba nina loemwawasa manuna deliya sisa'unaya, manuna sena nina 'ena lowa Balaba magosenao me Loma silosaiyedi, ga 'aina tomota 'iloemwawasidi.

20Ta Pailato nuwanuwana be Yesu 'i'etoli'ami, 'enega pwalu wate 'ienaidedi, 21ta taudi sa'i sibwau toitoila, sigwae, “Kelose 'ena tada tutuepa'iye!”

22Pailato 'ina ona 'etonina 'enaya 'ieonedi, 'igwae, “To'ase sana 'ina loegesi ga 'enega 'aene mwawasa 'iloba? Manuna nigeya 'ebweu wate to'umalina 'ena yalobaloba. Ta esi sapi namo 'ilobwenena be muliyega ya'etoli'ami.”

23Ta boda nidi sa'i 'etamo sibwaubwau toitoila, sigwaegwae, “Kelose 'enaya tada tutuepa'iye!” Ga boda nidi 'idi ona 'iewaiwai, 24'enega Pailato 'ediya 'itagwala be Yesu sida giekeloseye. 25Ta tai nina nuwanuwadi be 'aene 'i'etoli'ami manudi, 'i'etoli'amina, tauna toloemwawasa nina deliya sisa'unaya, lowa tuta nina tauna me Loma 'idi toanuganao 'ilosaiya 'ediya. 'Enega Pailato nina pwalu nimadiya Yesu 'isa'una, be 'idi nuwanuwa nina sida losaloni.

Yesu kelose 'ena situtu epa'iyena

(Madiu 27:32-44; Maki 15:21-32; Yoni 19:17-27)

26Ni'atu Yesu si'au'ewena ga sitautauya, ta 'edaya 'ebweu tai 'ana esana Saimoni silobena, tauna goma Sailini, mitawega 'iapwesama ga 'itautauya 'asaya. 'Enega tolosaiyao nidi Saimoni nina sididigena ga Yesu 'ana kelose 'i'aalena ga 'imuliya.

27Ga boda sinabwana Yesu simuliyena, ta wate iine yaudi simulimuliya ta sidedoi ma idi nuwamwau Yesu manuna. 28Ta Yesu 'isanaila ga iine nidi 'ieonedi, “'Omi Yelusalema iinediyao, geya'abo manugu wadedo, ta 'omi taumi manumi be natumiyao manudi wada dedoi, 29manuna tuta 'imeemai 'enaya mwau 'iapwesa be yaisigedi 'omi megagalimi nai nigeya natumimo 'iabe bobo'ana waloba. 30Manuna tuta nidi 'ediya 'iabe tomota 'oya 'ediya sioona be sigwae, ‘'Oya wabe'uma be wasiuma!’ 31Ona'ai'aila, 'abo'agu 'iabe yaesilae, ta 'omi ma'etamo waesilae geyogeyoi. Manuna 'abo'agu 'atuwa kaiwe mama'igu, ta 'omi tuga 'atuwa kaiwe mwawamwawasidi.”

32Ta toto'umalidi 'eluwa wate si'au'ewedi be Yesu ma'enao sida loemwawasidi. 33'Enega 'ebweu sena 'ena siapwesa, 'ana esana Bulubulu, ga sena nina 'enaya kelose bale'uya sisa'unaya ta Yesu situtu epa'iyena ga sietoolona, ta toto'umalina nidi siteluwa wate 'adi kelose 'ediya situtu epa'iyedi, ga 'ebweuna Yesu 'atainega ta 'eluwena Yesu gegeuminega sietoolodi.

34'Enega Yesu 'igwae, “Tamagu ye, 'idi guinuwa gete 'uda nuwataudi, manuna nigeya simwalamwalatoni to'ase siguiguinuwa.” Ta tolosaiyao nidi Yesu 'ana 'oama si'ewena, ga 'enega siesaesasala, 'atuwa nadigega siulaesinuwa, be 'enega 'abo yaisigedi sinunugana 'oama nidi si'ewadi.

35Gote 'ena tomota siyo'oyo'o, ta me Yudia 'adi toanuganao Yesu situyetuyeyena, sigwaegwae, “Mali tomota 'i'etoseyedi ta abaga gete tuga tauna 'ida 'etoseye, 'abo tauna To'etoseyana Keliso, Yaubada 'enega.”

36Tolosaiyao nidi wate Yesu situyeyena, ga oine dalelena sime'ena ga sie'etotu'eyena, 37ta sigwae, “'Abo 'oyo me Yudia 'idi toloina, 'uda 'etoseyeyo tauyo.” 38Ta wate 'ana kelose debanaya 'ina mwawasa 'alena si'etoladina, 'igwae, “Tai gete me Yudia 'adi toloina.”

39Kelose nidi 'ediyega 'ebweu toto'umalina Yesu 'i'ena pa'alina, 'igwae, “To'ase manuna 'oyo To'etoseyana, ta nigeya 'u'eto'etoseyeda?”

40Ta toto'umalina 'eluwena gosiyanana 'i'ena pa'alina, 'igwae, “Mwa'adega Yaubada nigeya 'umatamataute? Ta 'unono tatetoi 'ada loina 'ebweuna tuga si'ebwa'eda, 41ta loina nina 'oyo be 'abo'agu 'ilobweneda, manuna 'abo'ada toto'umalida, ta tai gete nigeya 'ebweu 'ina loegesimo.”

42'Enega tai nina Yesu 'ieonena, “Yesu, ma'etamo 'imu etoloina 'ana tutaya, kapekapeyana be 'uda nuwa'i'isigu?” 43Ta Yesu 'igwae, “Yaona 'ai'aila 'emuya, 'oyo ta 'abo'agu 'iabe sena bobo'ana 'ena tada miyami.” Sam 22:7-8v36-37 Sam 69:21

Yesu 'ina mwawasa

(Madiu 27:45-56; Maki 15:33-41; Yoni 19:28-30)

44Ta ni'atu 'asuoleole ga sinala 'iguguyoi, 'enega sena maibo'ana 'iguguyoi ga 'ana laba 'asuinuwanuwaya 'asa 'imaedana limana. 45Ta kaleko nina 'enega Anuwa Tabu sipitaupena, tuta nina 'ena 'iesabuluwena. 46'Enega Yesu 'enana sinabwanega 'ibwau, 'igwae, “Tamagu ye, yaluyaluwagu nimamuya yasa'usa'u.” 'Ina ona gete 'i'inanena 'enega yawasina 'igumwala.

47Gote 'ena tolosaiyao 'adi toanugana 'i'itena 'aene Yesu yawasina 'igumwala, 'enega Yaubada 'itupuna, 'igwae, “Ona'ai'aila, tai gete tai bobo'ana.”

48Ta wate toyo'o maibo'adi sena nina 'ena siegogonaya Yesu si'itena 'aene ni'atu 'imwawasa, 'enega ma idi nuwamwau siila 'idi 'asaya. 49Ta Yesu gosenao be wate iine nidi lowa Galiliyega simuliyenamaya, taudi 'edasolaya sitootoolo ta Yesu 'ina mwawasa sidunedune. 31:5

Yesu 'ana sa'u'ali'ali

(Madiu 27:57-61; Maki 15:42-47; Yoni 19:38-42)

50'Ebweu tai 'ana esana Yosepa, Yudia taina, 'ina 'asa gidalina Alimatia, tauna tai bobo'ana ta ma 'ana emisa. Tai nina 'ebweu me Yudia 'idi toanugana, ta 'iyamwayamwa be to tuta Yaubada 'ida etoloina me Yudia 'ediya. Lowa tuta nina toanuganao nuwanuwadi be Yesu sida loemwawasi, ta Yosepa nina geya nuwana. 52Tai nina Pailato 'enaya 'itauya, ga Yesu kokowana 'isidena be 'aene 'ida sa'u'ali'aliye. 53'Enega Pailato 'itagwala, ga Yosepa Yesu kokowana kelose 'enega 'i'ewa mwa'utenama, ga 'iwaduna kaleko wakewakekena 'enega, ga muliyega 'isa'u 'ali'aliyena. 'Ali'ali nina sibwalena 'atuwa duluwa gulewa solanaya, ta nigeya 'ebweu tuta kokowa 'ena sida sa'una.

54'Asiyata gote 'ena me Yudia 'idi tuta gibubuna 'idi Sabate manuna. 55Ta iine nidi taudi Galiliyega Yesu simulimuliyenamaya sitauya ga Yesu 'ana 'ali'ali si'itena, ta wate kokowana 'ana 'ebesa'u si'itena. 56'Enega siila limana 'asaya ga bunama bobo'ana sigibubuna Yesu bwalana 'ana eolowa manuna, ga 'asiyata mulinaya sieyawai'ata, manuna Sabate 'ina loina.

Copyright information for `DOB