Luke 24

Yesu 'ina toololimana

(Madiu 28:1-10; Maki 16:1-8; Yoni 20:1-10)

1'Enega wate tomwa 'iulisina, nate wiki 'ana 'asiyata nugana gonagonaya, ga iine nidi bunama nina sigibubunaya si'ewena ga sime'ena 'ali'aliya. 2Simai ga 'ali'ali si'itena 'awana 'ana 'auboda gulewa ni'atu sipuli ilena. 3'Enega 'ali'ali nina solanaya silugu, ta 'inapwana Yesu kokowana nigeya si'ita'ita.

4'Enega 'ali'ali nina 'enaya ma idi enuwanaluwa simiyami ta sidunedune, ga tuta gidalina 'enaya tai 'eluwa ma 'adi 'oama wakewakekedi ta maemaedanidi siapwesa, ga selabediya sitoolo.

5Iine tai nidi si'itedi ga simatauta, 'enega sibe'u sanamwa'uta bale'uya, ta 'oloto nidi iine 'ediya sigwae, “To'ase manuna tomwawasa 'idi senaya tai mayawasina wa'ebe'ebese? 6Tauna nigeya bada, ta 'ina ona nina 'emiya wada nuwa'i'isi lowa Galili 'ena ma'emi wamiyamiya, tuta nina 'igwae, 7‘'Abo'agu Tomota Natuna sida 'ebwayaegu toto'umalidi 'ediya, 'enega kelose 'enaya sida tutu epa'iyegu, ta 'asiyata 'etonina 'enaya mwawasega yada toololimana.’”

8Iine nidi ona gete sinuwa'i'isina, 9'enega 'ali'ali sipilisinena ga sitauya Yesu 'ina toguinuwao site ilebeni magosediyao 'ediya, ga sisimana to'ase nadigega 'ali'aliya 'ediya 'iapwesa.

10Toemwasala nidi taudi Meli Magidala be Yowana be mali Meli, tauna Yemesa sinana, ta wate 'aidi iine ma'ediyao, Yesu 'ina toololimana manuna 'ina toguinuwao nidi sieonedi, 11ta tai nidi iine 'idi ona nigeya siemiemise, 'idi nuwanuwa 'aene tuga situyetuyeya.

Tomota siteluwa 'idi elobaloba Yesu ma'edi

(Maki 16:12-13)

13'Asiyata nina 'enaya Yesu 'ana tomuliyao 'eluwa sitautauya 'ebweu 'asa 'enaya, 'ana esana Emeusa. 'Asa nina 'ana 'edasola Yelusalema 'enega nadigega 'abo gonagonega tatoolo be gonagona nina 'ana gamwagamwana 'enaya taapwesa. 14Siteluwa nidi sitautauya ta sionaona yage nidi Yesu 'ena siapwesa manudi. 15Sitautauya ta si'awa'awagwae liya, 'enega Yesu 'ediya 'iapwesa ga ma'edi sitautauya. 16Yesu nina ni'atu si'itena, ta esi nigeya si'ina'inane.

17'Enega siteluwa nidi 'ieonedi, 'igwae, “To yage manuna wa'awa'awagwae liya?”

Ga taudi ma idi nuwamwau sitoolo enono.
18Ga gosiyanana 'ana esana Kaliopasa 'iona limana ga Yesu 'ena 'igwae, “Na 'oyo tebweumumo Yelusalema 'enaya nigeya 'umwalamwalatoni to'ase 'iapwesa 'asiyata 'etoi sigumwala 'ediya, aga?”

19'Enega Yesu 'ieonedi, “To yage sana?”

Ga taudi sigwae, “Yage nidi Yesu goma Nasaleta 'enaya siapwesa. Tai getei tauna palopita, ta wate Yaubada be tomota matadiya 'ina onao be 'ina guinuwao waiwaidi.
20Ta 'ima totaliya sinabwadi be 'ima toanuganao tai nina sietalaena 'ina mwawasa manuna ga muliyega tolosaiyao situtu epa'iyena kelose 'enaya, 21ta 'aemisena 'aene tauna 'iabe 'abo'ama me Isileli 'i'etoseyema. Yage getedi 'asiyata 'eluwa sigumwala 'ediya siapwesa, ta batuwa 'asiyata 'etonina. 22Ta 'aina iine 'emega nuwama sigieowanina, manuna ni'a gonamapumapuya sitauya 'ali'aliya 23ga Yesu nina kokowana nigeya si'ita'ita, ta siilama ga to'ase nadigega anilose 'idi e'ita 'ediya ga sisimana 'emaya 'aene ni'atu 'itoolo limana. 24Wate nadigega 'aidi 'emega sitauya 'ali'ali nina 'enaya ga silobena nadigega iine nidi 'idi simana, ta Yesu nina nigeya si'ita'ita.”

25'Enega Yesu 'ediya 'igwae, “Kwanikwanimi, manuna nigeya gimi palopitao 'idi onao wada emisedi. 26To'etoseyana nina 'ilobwene 'ai'ailina be 'elouya nidi 'ida lobadi be 'enega muliyega 'ana esana 'isinabwa.” 27'Enega 'ie'ale be 'ediya 'ili'ama to'ase nadigega Buki Tabu 'ina simana To'etoseyana nina manuna. Mosese be palopitao 'idi bukiyao 'ediyega 'ie'ale ga Buki Tabu maibo'ana 'iloegumwalina, be 'enega mwalatoi sida loba.

28Ta sena nina 'ena sitautauya ni'atu be selabenaya siapwesa ga Yesu 'ieonedi, 'igwae, “Wamiyamiya ta yatatauya.” 29Ga taudi sigwae, “Nigeya! Geya'abo 'utautauya, bada ta'e'eno, manuna ni'atu 'iboi.” 'Enega 'itagwala ga 'ilugu 'idi anuwaya.

30'Idi tuta 'e'ai 'enaya, Yesu beledi 'i'ewena ga manuna 'iona oboboma, ga muliyega 'igitomwena ga 'i'ebwa'edi. 31Gote 'ena nuwadi 'isabwalena ga Yesu nina si'inanena, ta 'ediyega 'ikwaiya.

32'Enega siteluwa nidi taudimo 'ediya sionaona, sigwae, “Ona'ai'aila tuta nina 'edaya tameema, ta 'ili'ali'ama Buki manuna, 'ada lotoona sidumaduma wawasae 'atuwa kaiwe 'atedaya 'isabesabelulu.” 33'Enega sitoolo manini ga sitauya Yelusalema, ga nada gosediyao silobedi site ilebeni magosediyao simiya egogona, 34ta taudi Yesu manuna sionaona, sigwae, “Saimoni ni'atu 'Inapwana 'i'itena, mwawasega 'itoolo limana.”

35'Enega siteluwa nidi silolagata ga wate siemwasala to'ase nadigega 'edaya 'iapwesa, ta wate 'ina gitomwa beledi 'enega si'inanena, siemwasalina. Lu 24:1-11v27 Ais 53:12; Sam 22:1,7-8,16-18, 69:21v31 Lu 24:16

Yesu 'iapwesa 'ina tononoyao nidi 'ediya

(Madiu 28:16-20; Maki 16:14-18; Yoni 20:19-23; Guinuwa 1:6-8)

36'Etamo gosediyao 'ediya siemwaemwasala ta Yesu nina 'iapwesa ga gamwagamwanidiya 'itoolo, 37ga si'itena ta simatauta, 'idi nuwanuwa 'ebweu yaluyaluwa bi'i. 'Enega Yesu 'ieonedi, 'igwae, “Geya'abo wamatamatauta! 38Ta geya'abo wate waenuenuwanaluwa. 'Abo'agu tuga. 39Ta esi nimagu be 'aegu wada 'itadi ta wagitoogu, manuna yaluyaluwa bi'i nigeya bwalanamo, ta wate nigeya lulunamo.”

41Gote 'ena sigwausowala, ta esi tupwana ma idi enuwanaluwa manuna nigeya siemiemisa 'ai'aila. Ta 'ieonedi, “Masula 'eisa, wa'ebwa'egu be ya'a'a?” 42Ta iyana tupwana mesomesona si'ebwa'ena, 43ga matadiya 'i'enina.

44Ta 'ieonedi, 'igwae, “Ona nidi ni'atu yaemwasalidi 'emiya tuta nina 'abo'agu ma'emi, maibo'ana manugu si'etoladina Mosese 'ina buki 'enaya be palopitao 'idi buki 'ediya ta wate wali Same 'ediya, be 'enega 'igu simana nina 'ana mwalatoi 'ai'aila 'ida apwesa.” 45Gote 'ena nuwadi 'igiesabwalenina ga Buki Tabu simwalatonina.

46Ga 'ediya 'igwae, “Gete nadigega si'etoladi'esena, 'igwae, To'etoseyana nina 'elouya be mwawasa 'ida loba, be 'enega 'asiyata 'etonina 'ena mwawasega 'ida toololimana, 47be 'enega 'ana esanega tetela bobo'ana, nuwa'ebuni be to'umalina 'ana nuwatau manudi sida guguyae. 'Idi guguya nina sida e'ale Yelusalema 'enega be 'ida sakowasi bale'u maibo'ana 'enaya. 48Yage getedi 'omi tuga 'adi tosimanao. 49Ta esi 'abo'agu 'iabe Tamagu 'ina onaupaupa nina nate yaluyaluwana yada etunenama 'emiya be 'ida giewaiwaiyemi, 'enega Yelusalema 'ena wada yamwayamwa manuna.”

Yesu 'ina tu'e galewaya

(Maki 16:19-20; Guinuwa 1:9-11)

50'Enega 'ina ona 'ilosalonina, ga muliyega 'i'au'ewedi ga sitauya Betani 'enaya, ga nada nimana 'iasitotoona 'ediya ga 'iona obobomedi. 51'Ina ona oboboma nina 'enaya, 'aena 'i'ewena ga 'itu'e galewaya. 52Taudi 'ina 'ebetu'e nina 'ena ma idi 'amayaba sibwagobwago, ga muliyega ma idi gwausowala sinabwana siila limana Yelusalema. 53Siila ga Anuwa Tabu solanaya tuta yauyauna Yaubada situputupu.

Copyright information for `DOB