Mark 13

Tuta mwauna ma'etamo 'iapwesama

(Madiu 24:1-14; Luke 21:5-19)

1'Enega Yesu ma ina tononoyao Anuwa Tabu 'enega siapwesa, ga 'ina tonono 'ebweu Anuwa Tabu 'ana anuwao Yesu 'ena 'ie'itaena, 'igwae, “'Inapwana 'u'ita anuwa getedi 'adi guinuwa bobo'ana wawasae, gulewa sinabwadi 'ediyega si'abidi.”

2Ta Yesu 'igwae, “Anuwa nidi sinabwadi 'u'ita'itadi ma'etamo maibo'adi siligeya yauledi be geya'abo wate 'ebweu tupwa wa'ita'ita lima.”

3Muliyega Yesu 'itauya Olibe 'oyana 'ena ga 'imiyatowaya ta 'enega Anuwa Tabu Yelusalema 'enaya 'idunedune, ga Pita, Yemesa, Yoni be Anidulu simai ga taudimo Yesu ma'edi, 'enega sieonena, sigwae, 4“'Inapwana, 'ueonama to tuta 'ena Anuwa Tabu nidi siligeidi ta to we'iwe'iyaya 'adi 'ita 'ediyega 'ada mwalatoni 'aene yage nidi 'uonaediya 'iabe siapwesama?”

5'Enega Yesu 'ilolagata ga 'ediya 'igwae, “Wa'ita'i'isimi 'abona nai tomota 'aidi sikaboemi. 6Manuna ma'etamo tomota yaudi 'agu esanega simama be 'aene sianugana gesiyemi, be 'ebweuna 'ebweuna 'ida gwae, ‘'Abo'agu To'etoseyana nina,’ be tomota yaudi sida muliyedi. 7Wate ale 'etamo wanonodi saiyao selabemiya ta 'edasolaya manudi, ta geya'abo wa'ate'ate sa'ala, manuna yage getedi sida apwesa nugana ta esi bale'u 'ana 'ebe losalowa 'ana tuta ma'etamo. 8Manuna 'etamo mali boda mali boda 'ediya sida losaiya, ta wate mali 'ebeloina mali 'ebeloina 'ediya sida losaiya, be wate mwani'ini'i siapwesa sena yaudi 'ediya, be botana sinabwadi sida apwesa. Ta yage getedi tuta mwaudi 'ana 'ebe e'ale tuga.

9“Ta 'omi esi wa'ita'i'isimi, manuna tomota sida giyaimi be sitauyemi etala manuna, be Anuwa Tapwalolo 'ediya 'etamo sisapisapimi, ta wate 'iabe toloinao be kiniyao matadiya si'au'ewami be watoolo ta sietalaemi, manuna 'omi 'aene 'igu bodao, be teteligu 'ediya wada simane. 10Ta tetela bobo'ana 'ida 'elelewana nugana sena maibo'ana 'ediya be muliyega tuta 'ana 'ebe losalowa 'ida apwesa.

11“Ta 'abo toloinao matadiya sietoolomi sabi etala, geya'abo wa'ate'ate sa'ala be 'aene wada ona'esa, ta esi ma imi 'atepatu wada ona tuga, manuna nigeya 'omi 'imi ona wasimasimane, ta esiya Yaluyaluwa Tabuna tuta gote 'ena ona 'i'ebwa'emi be wasimana apwese.

12“Ta wate tuta simeemai 'ediya tomota 'idi susu solanaya losaiya 'ida apwesa manugu, nate tai tasina 'isipupuyei be siloemwawasi. Be nadigega wate tamana natuna 'ida sipupuyei be siloemwawasi. Be wate gogama sinadiyao be tamadiyao sida etalauwaledi be siloemwawasidi. 13Be tomota maibo'adi sida etalauwalemi manuna 'omi 'aene 'agu toemisao. Ta 'abo yaita 'ie'alama'i'ita be 'itoolopa'ala be 'ana laba tuta 'ana 'ebe losalowa 'enaya, gwausowala ataya 'ida loba. 10:17-22v10 Md 28:19v13 Yo 15:18-21

Mwau sinabwana

(Madiu 24:15-28; Luke 21:20-24)

14“Ma'etamo 'eguma tomota wa'ita yage to'umali wawasae ta gadilulu sietoolo sena etaetabuna 'ena ('Abo yaita ona gete 'isawai 'ida nuwa sabwalena), tuta gote 'enaya Yudia 'ana tomiyanao 'ilobwenedi be 'oya 'ediya sidedena. 15Ta 'eguma yaita bwaimaya 'imiyami 'ida dena manini ta geya'abo 'ilugulugu limana 'ina anuwaya 'ina gwegwe sabi 'ewadi. 16Be 'abo yaita bagulaya 'ipaipaisewa geya'abo 'iilaila 'ana 'oama mali esenaya 'isa'unaya manuna.

17“Ta tuta gote 'enaya to'euwanao be toesusuyao sienuwa'ole'ole. 18'Enega wada sidasida be tuta bobo'ana Yaubada 'ida 'ebwa'emi 'imi tuta dena 'enaya, ta geya'abo gogai 'ana tutaya.

19“Ona'ai'aila tuta gote mwau wawasae, manuna tuta nina Yaubada bale'u 'imweluluina 'enega ga batuwa nigeya 'ebweu wate mwau gete nadigega, ta muliyega mwau gete geya'abo wate 'iapwesapwesa limana. 20Mwau gote 'ana 'asiyatao 'eguma Yaubada geya'abo 'igiegie kukupai 'iabe tomota maibo'adi simwamwawasa, ta esi Yaubada 'asiyata nidi 'ida giekukupa, nate tauna 'ina tomotai esiesinuwadi manudi.

21“'Enega 'abo yaita 'ieonami be 'igwae, ‘Keliso gete’ nai ‘Gote’ geya'abo waeemisedi. 22Manuna Keliso kabokabo be palopitao kabokabo 'iabe siapwesa be we'iwe'iyaya waiwaidi tomota 'ediya sida e'itaedi, be 'ediyega 'abo sawesawediya Yaubada 'ina bodao esiesinuwadi sikwakwani. 23'Enega wa'ita'i'isimi manuna yage getedi manudi ni'atu yagimi simanedi 'emiya.

Yesu 'ina ila limanama

(Madiu 24:29-31; Luke 21:25-28)

24“Ta tuta mwau nina 'igugumwala be muliyega sinala 'iguguyoi be wate nawalae 'ina maedana 'ikwekweu, 25be kwadimao galewega sibebe'u, be yage yauyaudi galewaya simiyami 'idi waiwai sida neneta. 26'Abo'agu Tomota Natuna, be tuta gote me bale'u maibo'adi si'itagu pwanega yamwa'umwa'utama ma igu waiwai ta ma igu esaesa sinabwana, 27be 'enega 'igu aneloseyao yaetunedi be 'igu boda esiesinuwadi siegogonedima bale'u be galewa be yagila maibo'adi 'idi senao 'ediyega. Te 4:16-17

'Ebe'ita saido 'enega

(Madiu 24:32-35; Luke 21:29-33)

28“'Ebe 'ita saido 'enega yada e'itami 'aene 'eguma saido
*saido: 'Ebe'ita gete me Yudia 'idi kaiwe 'ana esana pigi (fig), uwana tupwana nadigega damaya uwana, ta esi yawadi sisagusagu nadigega saido.
yawadi auwaudi 'igalugalu wamwalatonina 'aene losiye 'ana tuta 'iloseloselabe.
29Ta wate we'iwe'iyaya nidi ni'atu 'emiya yasimanedi, 'eguma to tuta wa'italobadi ni'atu wamwalamwalatoni 'aene 'igu tuta ila limanama ni'atu 'iloseloselabena. 30Ona'ai'aila 'epata gete geya'abo wagumwagumwala be 'ana laba yage nidi maibo'adi sida apwesa.

31“Ma'etamo galewa ta bale'u sisasawala ta 'igu onao geya'abo sa'i sisawasawala.

'Ina mai 'ana tuta nigeya mwalatoninamo

(Madiu 24:36-44)

32“Nigeya 'ebweu yaita 'imwalamwalatoni to tuta nai to 'asiyata 'ena yaila limanama, ta wate aneloseyao galewaya nigeya simwalamwalatoni. 'Abo'agu wate nigeya yamwalamwalatoni. Ta Tamagu tebweuna namo 'imwalamwalatoni. 33'Enega walomata'i'ita manuna 'igu tuta ila limanama nigeya wamwalamwalatoni.”

34'Ebe'ita wate Yesu 'i'ebwa'edi, 'igwae, “'Eguma 'ebweu 'inapwana 'iabe 'ina anuwa 'ida pilisine be 'itatauya mali senaya, 'ina toguinuwao 'ebweuna 'ebweuna 'idi paisewa 'i'ebwa'edi, be 'iloinedi be 'aene 'ina anuwa si'ita'i'isi, ta wate anuwa 'ana 'awa 'ana to'ita'i'ita 'ieonena, 'igwae, ‘Geya'abo 'u'eno'eno ta esi 'ulomata'i'ita 'ai'aila.’ 35'Enega 'ilobwenemi be walomata'i'ita be wayamwayamwagu, manuna toni anuwa 'ina mai 'ana tuta nigeya wamwalamwalatoni, nai 'asuinuwanuwaya, nai niuniuwanaya, nai tomwa uliulitaya, nai gonagonaya. 36Ta geya'abo yalatuma be 'eno'enoega yaloeloesalutuimi.

37“'Igu emataluwa gete 'omi 'emiya be wate tomota maibo'adi 'ediya 'aene wada lomata'i'ita 'ai'aila.”

Copyright information for `DOB