Mark 15

Yesu 'ina etala Pailato matanaya

(Madiu 27:1-2, 11-14; Luke 23:1-5; Yoni 18:28-38)

1'Enega tomwa 'iulisina ga totaliyao sinabwadi be 'inapwanao be loina 'adi toe'itao be toloinao maibo'adi sideli egogonama ga siloiloina Yesu manuna, 'enega nimana siyonidi ga sitauyena Pailato 'ena be 'aene Pailato nina 'ida loine.

2'Enega Pailato Yesu 'ienaidena, 'igwae, “'Uda simana, 'oyo me Yudia 'idi kini, aga?”

Ta Yesu 'igwae, “Ni'atu nate 'uona saba.”

3Ta 'enega totaliyao sinabwadi yage yaudi manudi Yesu sie'ewena. 4'Enega Pailato Yesu 'ienaida limena, 'igwae, “Mwa'adega nigeya 'imu e'isamo? Simana getedi 'amu e'ewa manuna 'unononaya?”

5Ta Yesu nigeya 'ebweu wate 'ie'ie'isa, 'enega Pailato nuwana 'iowana sinabwana.

Siloina be Yesu 'ida mwawasa

(Madiu 27:15-26; Luke 23:13-25; Yoni 18:38-19:16)

6Yakwala 'ebweuna 'ebweuna Ataona Sagalina 'ana tuta 'enaya toloina nina 'ina bubuna nate deliyega 'ebweu tai 'ili'ami be 'iapwesa, 'eguma yaita pwalu siesinuwe.

7Tuta gote 'ena 'aina me Loma 'adi talauwalao deliya simiyami, manuna geya nuwadi me Loma 'idi loina ga silosaiyedi, ga 'ebweuna 'ediyega 'ana esana Balaba, losaiya nina solanaya tomota 'iloemwawasidi. 'Enega me Loma Balaba magosenao sigiyaidi ga deliya sisa'udi.

8'Enega boda siegogonama ga si'awanoi Pailato 'enaya, sigwae, “Sawesawenaya be 'ebweu tai 'uda li'ami manuma, nadigega 'ima sidasida 'emuya 'uguiguinuwe yakwala 'ebweuna 'ebweuna 'enaya?”

9'Enega Pailato 'ieonedi, “Nuwanuwami 'aene me Yudia 'imi kini yada 'etoli'ami manumi, aga ?” 10Manuna Pailato 'imwalatonina 'aene totaliya sinabwadi 'idi e'ipi'ipiyega Yesu siwasegigiyena sabi loemwawasina.

11Ta sa'i totaliya sinabwadi ni'atu tomota nuwanuwa to'umalina sienuwa sa'uyena 'ediya, 'enega Yesu siguitoyasena ta Balaba esiya 'ana esana si'inanena be 'ida li'ami manudi.

12Ta Pailato 'ieonedi wate 'igwae, “Ta mwa'adega yada loina'esa tauna waeesena 'imi kini?”

13Ga wate sibwau, sigwae, “Kelose 'ena tada tutuepa'iye!”

14Ta Pailato 'igwae, “To'ase sana 'ina loegesi ga 'enega 'aene mwawasa 'iloba?”

Ta sibwau toitoila, sigwae, “Kelose 'ena tada tutuepa'iye.”

15'Enega Pailato nuwanuwana be pwalu 'ida giegwausowalidi ga Balaba 'ili'amina, ta wate 'ina tolosaiyao 'iloinedi be Yesu balaeyega sida sapi be muliyega sida tutuepa'iye kelose 'enaya.

Tolosaiyao Yesu situyeyena

(Madiu 27:27-31; Yoni 19:2-3)

16'Enega Pailato 'ina tolosaiyao Yesu sisapina ta si'au'ewena ga 'ina anuwaya siluguyena, nate tolosaiyao 'idi sena sinabwana anuwa solanaya, ga tolosaiyao 'idi bodao maibo'adi sibwau egogonedima. 17'Enega toesaesao 'adi 'oama bweyabweyalina 'enega Yesu sie'oamena ga 'ana peyaula kwakwakwala 'ediyega siguinuwena ga debanaya sisa'una. 18Ga silolagata be tuyeya 'enega silokagutokiye, sigwaegwae, “Kamatoki 'oyo me Yudia 'idi kini ye!”

19Ta wate 'etoguna 'enega Yesu debana sisapina, ta sigiwalina, ga tuyeyega matanaya si'aetulasa. 20'Enega 'idi tuyeya 'igumwala, ga 'oama esaesa 'enega sialolona, ta tauna 'ana 'oamega sie'ote limena, ga si'au'ewena sabi giekelosena.

Yesu situtu epa'iyena kelose 'enaya

(Madiu 27:32-44; Luke 23:26-43; Yoni 19:17-27)

21Ga 'asa sinabwana 'enega siapwesa, ga goma Sailini mitawega 'imeemai silobena, ga sididigena be Yesu 'ana kelose 'ida 'aali. Tai nina 'ana esana Saimoni, ta Alekisana be Lupuso tamadiya.

22'Enega si'au'ewena sena Goligota 'enaya (Goligota 'ana mwalatoi nate ‘Bulubulu 'asana’), 23ga oine be mulo si'einisena ga si'ebwa'ena be 'aene geya'abo uya 'ilotolotoo sinabwana, ta Yesu 'iguitoyasena. 24'Enega kelose bale'uya sisa'unaya ta Yesu 'enaya situtu epa'iyena ga sietoolona. Ga muliyega toguinuwa nidi Yesu 'ana 'oamao si'ewedi ga sieguyaiyedi taudimo 'ediya, ta 'idi eguyai esasala ulaesinuwa 'enega, be 'eguma yaita 'inugana 'ana 'oama 'ebweu 'i'ewa.

25Tuta nina Yesu sigie kelosena nate gonagona 'ana gamwagamwana 'enaya. 26Ta 'ana kelose 'enaya si'etoladina “Me Yudia 'adi toloina.” Nate 'ina mwawasa 'alena.

27Ta wate to'ipwala 'eluwa sigie kelosedi, 'ebweu Yesu 'atainaya ta 'ebweu gegeuminaya.

29Ta tomota 'aina 'edega Yesu kelose 'ena situyeyena ta siedagiyena, sigwae, “Nuwa'ole'oleyo! 'Uona 'aene sawesawemuya Anuwa Tabu 'uligei be 'asiyata 'etoi soladiya 'u'abilima. 30Baga 'uda 'etoseyeyo tauyo be keloseyega 'uebusima.”

31Ta wate totaliyao sinabwadi be loina 'ana toe'itao taudimo 'ediya sionaona gagasa, ga Yesu si'eetetena, sigwaegwae, “Mali tomota 'i'etoseyedi ta tauna 'ida 'etoseye! 32Tauna 'aene To'etoseyana nina ta sena Isileli 'ana toloina, abaga keloseyega 'ida ebusima be ta'ita, be 'enega taemise.”

Ta to'ipwala nidi Yesu ma'enao sigie kelosediya taudi 'adi keloseyega sibwa'onao ga Yesu siba'ena. 2:19

Yesu 'imwawasa

(Madiu 27:45-56; Luke 23:44-49; Yoni 19:28-30)

33Ta ni'atu 'asuoleole sena maibo'ana 'iguguyoi ga 'ana laba 'asuinuwanuwaya, 34ga 'asuinuwanuwaya Yesu 'enana sinabwanega 'ibwau, ga 'igwae, “Eloi, eloi, lama sabakitani,” ta 'ana gibui 'aene “'Igu Yaubada, 'igu Yaubada, to'ase manuna 'upilisinegu?”

35Ta 'aina tomota selabenaya sitootoolo 'ina bwau sinonona ta sigwae, “Wanono, Ilaitiya 'ibwaubwauye.” 36'Enega 'ebweuna 'ediyega 'ipili ga balou 'i'ewena, ga oine dalelena 'ena 'ietupa'utuina, 'enega 'ebweu kaiwe 'ena matana 'ibadiyena ga 'ie'etotu'eyena Yesu 'awanaya be 'isokuku, ta tai nina 'igwae, “Tuga tayamwayamwa, nai 'iabe Ilaitiya 'imama be keloseyega 'i'etoseye.”

37Ta Yesu 'ibwau toitoila ga yawasina 'igumwala.

38Ta kaleko nina Anuwa Tabu 'ana pitaupa 'iesabu luwena etanega ga 'imwa'uta 'ubunaya.

39Ta tolosaiyao 'adi toanugana Yesu 'ana kelose matanaya 'itootoolo Yesu 'ina mwawasa 'ana 'ita gete nadigega 'i'itena, 'enega 'igwae, “Ona'ai'aila tai gote Yaubada natuna.”

40'Aina iine wate 'edasolega sidunedune, nate Meli Magidala be 'ina waliyesa, tauna Yosese be tasina megwamana Yemesa sinadiya, be Salome wate, 41taudi lowa Yesu simuliyena ta 'ana masula siguinuwenaya 'ina sakowasi Galili solanaya manuna, ta 'aina iine wate Galiliyega Yesu ma'enao silagama Yelusalema 'enaya, maibo'adi siduneduneye. 10:19-20v40 Lu 8:2-3

Yesu sisa'u 'ali'aliyena

(Madiu 27:57-61; Luke 23:50-56; Yoni 19:38-42)

42Ta ni'atu 'asuinuwa ga gibubuna mali 'asiyata manuna, nate me Yudia 'idi Sabate. 43'Enega goma Alimatia 'ana esana Yosepa 'imai, tauna 'ebweu me Yudia 'idi toanugana ma 'ana emisa, ta 'iyamwayamwa be to tuta Yaubada bale'uya 'ida etoloina. Tauna Yosepa nina 'imai ga ma ina 'atepatu 'ilugu Pailato matanaya ga Yesu kokowana 'isidena be 'aene 'ida sa'u'ali'aliye.

44Ta 'enega Pailato 'ilosuyaena, 'igwae, “Iyae! Yesu ni'atu 'imwawasaya?” 'Enega tolosaiyao 'adi toanugana 'ibwauyenama, ga 'imai, ga Pailato 'ienaida, 'igwae, “Mwa'adega, Yesu ni'atu 'imwawasa?”

45Ga tai nina 'igwae, “O, ni'atu 'imwawasa.” 'Enega Pailato 'itagwala be Yosepa Yesu kokowana 'ida 'ewa.

46Ga Yosepa kaleko wakewakekena 'igimwanena ga 'i'ewenama, ga ma ina toguinuwao Yesu kokowana kelose 'enega si'ewa mwa'utenama, ga kaleko nina 'enega siwaduna, ga muliyega sisa'u 'ali'aliyena. Ta 'ali'ali nina sitainaya 'atuwa duluwa gulewa solanaya, ta gulewa sinabwana ta pulipulina 'enega 'ali'ali 'awana sisa'u bodena.

47Ta Meli Magidala be 'ina waliyesa, tauna Yosese sinana, ma'iyana sie'asiyedi ga 'ali'ali nina 'ena kokowana sisa'una si'itena.

Copyright information for `DOB