Matthew 24

Tuta mwauna ma'etamo 'iapwesama

(Maki 13:1-13; Luke 21:5-19)

1'Enega Yesu Anuwa Tabu selabenaya be 'ipilisinei ta 'ina tononoyao simai ga Anuwa Tabu 'ana anuwao Yesu 'ena sie'itena. 2Ta Yesu 'igwae, “Anuwa nidi maibo'adi wa'ita'itadi, yaona'ai'aila ma'etamo maibo'adi siligeya yauledi be geya'abo wate 'ebweu tupwa wa'ita'ita lima.”

3Muliyega 'itauya Olibe 'oyana 'ena ga 'imiyatowaya, ta 'ina tononoyao 'ena simai ga taudimo simiyamiya ta 'enega sienaidena, sigwae, “'Inapwana, 'ueonama to tuta 'ena Anuwa Tabu nidi siligeidi, be 'imu tuta ilama, be tuta 'ana 'ebe losalowa manuna 'adi we'iwe'iyaya 'ue'itama be 'ada mwalatoni.”

4'Enega Yesu 'ieonedi, 'igwae, “Wa'ita'i'isimi 'abona nai tomota 'aidi sikaboemi. 5Manuna ma'etamo tomota yaudi 'agu esanega simama be 'aene sianugana gesiyemi be 'ebweuna 'ebweuna 'ida gwae, ‘'Abo'agu To'etoseyana nina’, be tomota yaudi sida muliyedi. 6Wate ale 'etamo wanonodi saiyao selabemiya ta 'edasolaya manudi, ta geya'abo wa'ate'ate sa'ala, manuna yage getedi sida apwesa nugana ta esi bale'u 'ana 'ebe losalowa 'ana tuta ma'etamo. 7Manuna 'etamo mali boda mali boda 'ediya sida losaiya, ta wate mali 'ebeloina mali 'ebeloina 'ediya sida losaiya, be botana sinabwadi ta mwani'ini'i siapwesa sena yaudi 'ediya. 8Ta yage getedi tuta mwaudi 'adi 'ebe e'ale tuga.

9“'Omi 'iabe tomota sigiyaimi be sigie'elouyami nai siloemwawasimi, be sena maibo'adi tomoteninao sida etalauwalemi manuna 'omi 'aene 'agu toemisao; 10be mwau nidi manudi 'etamo yaumi waneeneta be taumimo gosemiyao wasipupuyedi nai waetalauwalaedi. 11Wate palopita kabokaboyao sida apwesama be yaumi sida anugana gesiyemi. 12Be wate bubuna to'umalina 'ina sinabwa 'enega tomota yaudi 'idi oboboma 'atediyega 'ida neneta. 13Ta 'abo yaita 'ie'alama'i'ita be 'itoolopa'ala be 'ana laba tuta 'ana 'ebe losalowa 'enaya gwausowala ataya 'ida loba.

14“Ta Yaubada 'ina loina tetelina 'ida 'elelewana nugana sena maibo'ana 'ediya, be muliyega tuta 'ana 'ebe losalowa 'ida apwesa.

Mwau sinabwana

(Maki 13:14-23; Luke 21:20-24)

15“Ma'etamo we'iwe'iyaya nina palopita Daniela ni'atu 'igimisimanena 'ida apwesa, nate yage to'umali wawasae ta gadilulu sena tabu 'ena 'ida toolo. ('Abo yaita ona gete 'isawai 'ida nuwasabwalena.) 16Tuta gote 'enaya Yudia 'ana tomiyanao 'ilobwenedi be 'oya 'ediya sidedena. 17Be 'eguma yaita bwaimaya 'imiyami 'ida dena manini, ta geya'abo 'ilugulugu limana 'ina anuwaya 'ina gwegwe sabi 'ewadi. 18Ta 'abo yaita bagulaya 'ipaipaisewa geya'abo 'iilaila 'ana 'oama mali esenaya 'isa'unaya manuna.

19“Ta tuta gote 'enaya to'euwanao be toesusuyao sienuwa'ole'ole. 20'Enega wada sidasida be tuta bobo'ana Yaubada 'ida 'ebwa'emi 'imi tuta dena 'enaya, ta geya'abo gogai 'ana tutaya, nai Sabate 'ena.

21“Ona'ai'aila tuta gote mwau wawasae, manuna bale'u 'ana mweluluwa'unu 'enega ga batuwa nigeya 'ebweu wate mwau gete nadigega, ta muliyega mwau gete geya'abo wate 'iapweapwesa limana. 22Mwau gote 'ana 'asiyatao 'eguma Yaubada geya'abo 'igiegie kukupai, 'iabe tomota maibo'adi simwamwawasa, ta esi Yaubada 'asiyata nidi 'ida giekukupa, nate 'ina boda esiesinuwadi manudi.

23“'Enega 'abo yaita 'ieonami be 'igwae, ‘Keliso gete’, nai ‘Gote’, geya'abo waeemisedi. 24Manuna Keliso kabokabo be palopitao kabokabo 'iabe siapwesa be we'iwe'iyaya waiwaidi tomota 'ediya sida e'itaedi be 'ediyega 'abo sawesawediya Yaubada 'ina bodao esiesinuwadi wate sikwakwani. 25Ta 'omi yage gete manuna ni'atu yagimisimana 'emiya.

26“'Enega 'eguma sieonami, sigwae, ‘Keliso sena mwatui daitaya 'imiyami’, geya'abo mitawa gote 'ena watautauya. Be 'eguma sigwae, ‘Keliso anuwa sola'ai'ailinaya 'imiyami’, geya'abo waeemisedi. 27'Abo'agu Tomota Natuna, be 'igu mai limana 'ana 'ita 'atuwa namala sinabwana bomatuyega 'ituyayala ga 'ana laba 'ebwagaya.

28“Mane 'ena kokowa 'imiyami nate 'ena kaokao sida egogonama. 13:13

Yesu 'ina ila limanama

(Maki 13:24-27; Luke 21:25-28)

29“Ta tuta mwau nina 'igugumwala be muliyega sinala 'iguguyoi, be wate nawalae 'ina maedana 'ikwekweu, be kwadimao galewega sibebe'u, be yage yauyaudi galewaya simiyami 'idi waiwai sida neneta. 30'Abo'agu Tomota Natuna, be tuta gote 'ena 'igu we'iwe'iyaya galewaya 'iapwesama, ta boda maibo'adi bale'uya si'itagu pwana debanega ma igu waiwai ta ma igu esaesa sinabwana yameema, be sida doonaona. 31Ta wate yoguli sida mu'e be 'igu aniloseyao yaetunedi be 'igu boda esiesinuwadi siegogonedima bale'u maibo'ana ta yagila maibo'adi 'idi sena 'ediyega.v31 1 Ko 15:52; 1 Te 4:16

'Ebe'ita saido 'enega

(Maki 13:28-31; Luke 21:29-33)

32“'Ebe'ita saido
*saido: 'Ebe'ita gete me Yudia 'idi kaiwe 'ana esana pigi (fig), uwana tupwana nadigega damaya uwana, ta esi yawadi sisagusagu nadigega saido.
'enega yada e'itami 'aene 'eguma saido yawadi auwaudi 'igalugalu wamwalatonina 'aene losiye 'ana tuta 'iloseloselabe.
33Ta wate 'abo we'iwe'iyaya nidi getedi wa'ita lobadi ni'atu wamwalamwalatoni 'aene 'igu tuta ila limanama ni'atu 'iloseloselabena. 34Ona'ai'aila, 'epata gete geya'abo wagumwagumwala be 'ana laba yage nidi maibo'adi sida apwesa. 35Ma'etamo galewa ta bale'u sisasawala, ta 'igu onao geya'abo sa'i sisawasawala.

Tuta gote nigeya 'ebweu yaita 'imwalamwalatoni

(Maki 13:32-37; Luke 17:26-30, 34-36)

36“Nigeya 'ebweu yaita 'imwalamwalatoni to tuta, nai to 'asiyata 'ena yaila limanama, ta wate aniloseyao galewaya nigeya simwalamwalatoni. 'Abo'agu wate nigeya yamwalamwalatoni. Ta tamagu tebweuna namo 'imwalamwalatoni. 37Tuta gete, Noa 'ina tuta nadigega. 38Manuna Noa 'ina tutaya tomota si'e'ai ta sinumanuma ta sisawasawaeyai, ta wate siaiai, ga 'ana laba Noa 'ina wagaya 'igelu; 39ta muluwa 'iloesalutuidi, ga 'enega tomota maibo'adi sidalala; ta 'abo'agu Tomota Natuna 'igu ila limanama nadigega.

40“Tuta gote 'ena 'eguma tai 'eluwa bagulaya, 'ebweu ya'au'ewa ta 'ebweuna 'imiyami. 41Wate 'abo iine siteluwa si'eta'etagowa, 'ebweu ya'au'ewa ta 'ebweuna 'imiyami. 42'Enega walomata'i'ita 'ai'aila, manuna 'igu ila limanama 'ana tuta nigeya wamwalamwalatoni. 43Ta wanuwa'i'isi 'aene 'abo yaita tonianuwa 'ida mwalatonina to tuta boiboi solanaya to'ipwala 'ilugulugu 'ina anuwaya, 'ida gibubuna 'ai'aila ta 'ida yaweyawe be geya'abo 'ina anuwa 'ibwalebwale. 44'Enega 'omi wate wada gibubuna 'ai'aila be 'igu tuta ilama manuna wada yamwagu, manuna 'abo'agu Tomota Natuna 'igu ilama 'ana tuta nigeya wamwalamwalatoni. 7:6-23v42 Md 25:13v43 Et 3:3

Toguinuwao bobo'adi ta to'umalidi

(Luke 12:41-48)

45“Toguinuwa bobo'adi ta sinasinapudi 'idi bubuna gete nadigega: 'Abo yaita tauna 'ina 'inapwana 'iesinuwena be anuwa 'ida 'ita'i'isi be gosenao 'adi masula 'i'ebwa'edi 'asiyata 'ebweuna 'ebweuna 'ediya, 46ma'etamo 'abo 'inapwana nina 'iila limanama be 'ina toguinuwa nina 'ilobai 'iguiguinuwa palupaluna, 'iabe manuna 'igwausowala be 'ena 'ida gwae, 47‘'Imu guinuwa bobo'ana manudi yagwausowala, 'enega yage maibo'adi 'adi loina ya'ebwa'eyo be 'uloine.’

48“Ta esi 'eguma toguinuwa 'ibubuna to'umalina be taunamo 'ena 'iona, ‘'Igu 'inapwana 'etamo 'iso'iso'i,’ 49ta 'ie'ale be gosenao 'isapi dadanedi, be 'i'e'ai diidiga, nai 'inumanuma diidiga toekabaleyao ma'enao, 50be 'enega 'ina 'inapwana 'abo 'iaesalutuinama be 'ina guinuwa to'umalina 'i'italobai, 51'iabe anuwega 'ipa'i be e'isa to'umalina 'i'ebwa'e tokaboyao 'idi senaya, sena gote 'ena sidedoi be siesala'i'ita 'elouya 'enega.

Copyright information for `DOB