Matthew 25

Ona semalimali gomagweine sanau manudi

1Ta Yesu 'ieonedi wate, 'igwae, “Yaubada 'ina loina gete nadigega: Gomagweine site sanau 'idi mayale si'ewedi ga sitauya toai me'olotona sabi aesotena 'ina ai sagalina 'ina mai 'ena manuna. 2'Ediyega site nima uwauwadi ta site nima sinasinapudi. 3Touwauwao nidi 'idi mayale nigeya 'ana bwasi 'ana loeposeyana si'ewa'ewa, 4ta esi taudi tosinasinapu nidi ma idi bwasi 'ana loeposeyana si'ewedi 'idi mayaleyao ma'ediyao.

5“Ta toai me'olotona 'iso'iso'i, 'enega maibo'adi siyamwayamwana ga si'eno mwataya. 6'Enega niuniuwanaya 'ebweu tomota 'ibwau, 'igwae, ‘Toai nina ni'atu gete 'imeema. Watoolo be taaesota.’ 7'Enega gomagweine nidi maibo'adi sitoolo ga 'idi mayale sigibubudi. 8'Enega gomagweine nidi uwauwadi gosediyao 'ediya sisida, sigwae, ‘Gosemao, mayale 'ana bwasi tupwana wada 'ebwa'ema, manuna 'ima mayale ni'atu be sikwekweu.’

9“Ta tosinasinapu nidi sigwae, ‘Nai nigeya 'ima bwasi sawesawenaya be tupwana 'a'ebwa'emi, 'enega 'omi watatauya toegimwaneyao 'ediya be 'imi mayale 'adi bwasi wagimwanedi.’

10“'Enega sitauya sabi gimwane, ta toai 'iapwesama ga taudi ni'atu sigibubunaya ma'enao silugu ai masulina manuna, ga 'awa sigibodena. 11Muliyega gosediyao gimwaneyega siilama ga sigwae, ‘'Inapwana, 'awa 'ugigege be 'ada luguwa.’ 12Ta 'idi ona 'ie'isena, 'igwae, ‘'Omi mali boda, nigeya yamwalamwalatonimi.’

13“'Enega 'ilobwenemi be walomata'i'ita, manuna 'asiyata nina, nai tuta nina yailailama nigeya wamwalamwalatoni.

'Inapwana 'ina 'ebwaya 'ina toguinuwao 'ediya

(Luke 19:11-27)

14“Yaubada 'ina loina wate nadigega 'eguma 'ebweu 'inapwana 'iabe 'itatauya mali esenaya, ta 'ina toguinuwao 'ibwauyedima ta 'iloinedi be 'aene 'ina 'ebeloina sida 'ita'i'isi. 15Ga 'ebweu 'ina mani 'ina toguinuwa 'i'ebwa'ena 'ana yau paibi analedi kina, ta tai 'eluwena tu analedi kina, ta tai 'etonina analedi kina, manuna 'ina 'ebwaya 'ediya taudi 'ebweuna 'ebweuna 'idi waiwai nadigega, ga muliyega 'inapwana nina 'ipilisinedi ga 'itauya.

16“'Enega tai nina tauna ma ina paibi analedi kina 'ina 'inapwana 'ina mani nina 'i'ewedi ga 'ediyega 'iepaisewaedi ga 'adi loeposeyana paibi analedi wate 'ilobedi. 17Tai 'eluwena wate nadigega 'ina tu analedi kina nidi 'iepaisewaedi ga 'ediyega 'ina 'inapwana 'ina mani 'ana loeposeyana tu analedi wate 'ilobena. 18Ta tai 'etonina, tauna ma ina analedi kina, 'i'ewedi ga bale'u 'itaina ga 'ina 'inapwana 'ina mani nina 'ikwaiyena bale'u solanaya.

19“'Enega tuta dudulana mulinaya 'idi 'inapwana 'iilama ga 'ienaidedi 'idi guinuwa 'adi e'isa manudi. 20'Enega tai nina ma ina paibi analedi kina 'imai ga 'ana loeposeyana paibi analedi kina wate 'ime'edi ga 'igwae, ‘'Inapwana, paibi analedi kina 'u'ebwa'eguya ga 'ana loeposeyana paibi analedi kina wate yalobena, ga gete.’

21“Ta 'inapwana nina 'igwae, ‘Bobo'ana, 'oyo togwaunuwa 'ai'aila ta palupaluna. Ni'atu 'uetapewa yage gidalidi 'ediyega, 'enega 'amu loina yage sinabwadi manudi ya'ebwa'eyo, be wate 'igu 'ebe gwausowala gete 'ena 'uda miyami.’

22“Muliyega tai 'eluwena ma ina tu analedi kina 'iapwesama ga 'ana loeposeyana tu analedi kina wate 'ime'edi ta 'igwae, ‘'Inapwana, tu analedi kina 'u'ebwa'eguya ga 'ana loeposeyana tu analedi kina wate yalobena, ga gete.’

23“'Enega 'inapwana nina 'igwae, ‘Bobo'ana, 'oyo togwaunuwa 'ai'aila ta palupaluna. Ni'atu 'uetapewa yage gidalidi 'ediyega, 'enega 'amu loina yage sinabwadi manudi ya'ebwa'eyo be 'oyo wate 'igu 'ebe gwausowala gete 'ena 'uda miyami.’

24“'Enega tai 'etonina ma ina analedi kina 'imai ta 'igwae, ‘'Inapwana, yamwalatonimuya 'aene 'oyo tai pa'aliyo ta 'imu esaesa 'u'ewa'ewa mali tomota 'idi paisewa 'ediyega, 25'enega yamatautemu ga 'imu analedi kina nina bale'u solanaya yakwaiyena, ga 'imu mani gete.’

26“Ta 'inapwana 'i'enapa'alina, 'igwae, ‘Toguinuwa to'umaliyo ta logwautoyasa 'aleyo, 'umwalatonigu 'aene 'igu esaesa ya'ewa'ewa mali tomota 'idi paisewa 'ediyega, 27'enega 'ilobwenemu be 'igu mani nina banika 'ena 'usa'u, be 'enega tuta nina yailama ma 'ana loeposeyana yalobai!’ 28Ga 'ina 'ali'eiyao 'ediya 'igwae, ‘'Igu analedi kina 'enega wa'ewadi be tai nina tauna loeposeyana sinabwana 'ilobena 'enaya wa'ebwa'e.’ 29Manuna 'abo yaita 'ana egueguyai 'iloeposeyanei, 'ana loeposeyana wate 'ida loba, be 'ida sinabwa; ta 'eguma yaita nigeya 'iloeloeposeyane, to'ase 'enaya 'imiyami 'enega ma'etamo sida 'ewayaule. 30'Enega 'ina 'ali'eiyao 'iloinedi be toguinuwa to'umalina nina siula apwese 'atamanaya sena guguyoi 'enaya, be nada tomota ma idi 'elouya sidedoi ta siesala'i'ita ma'enao.

Yesu me bale'u maibo'adi ma'etamo 'iloinedi

31“'Abo'agu Tomota Natuna, be ma'etamo ma igu esaesa tuyayalina be ma igu aniloseyao 'amama be 'enega 'igu 'ebemi esaesa 'ena yamiyatowa sabi loina, 32be 'ebeloina bale'uya maibo'adi mataguya sida egogonedima be yaweyalidi 'atuwa sipi 'adi to'ita'i'ita 'iweyalidi gota 'ediyega, 33be sipi yasa'u dumedumedi 'ataiguya ta gota gegeumiguya, 34be 'enega toloina 'abo'agu taudi 'ataiguya yada eonadi be yada gwae, ‘'Omi Tamagu 'ina obobomega wada gwausowala, wamai be 'imi 'ebeloina nina bale'u 'ana mweluluwa'unu 'enega 'igibubunaya manumi wada 'ewa. 35Manuna 'omi lowa yabotanaya ta wae'enigu, ta wate tona'agu 'iyapasaya ta bwasi wa'ebwa'egu, wate yaeto'u'umala 'imi 'asaya ta wabwauyeguya 'imi anuwaya, 36ta wate nigeya 'agu 'oamamo ta wae'oamegu, ta wate yale'oasaya ta waayausigu, wate deliya yamiyamiya ta waayausigu.’

37“'Enega topalupalu nidi 'eguya sida gwae, ‘'Inapwana, to tuta sana 'a'itemu ma 'amu botana ta 'ae'enimu? nai tona'ayo 'iyapasa ta bwasi 'a'ebwa'emu? 38nai 'ueto'u'umala 'ima 'asaya ta 'abwauyemu 'ima anuwaya? nai nigeya 'amu 'oamamo ta 'ae'oamemu? 39nai ma 'amu le'oasa nai deliya 'umiyamiya ta 'aayausimu?’

40“'Enega yada ona 'ediya be yada gwae, ‘Ona'ai'aila, 'eguma yaita 'oyo gosegwao gidalidi 'ebweuna 'ulemei, nate 'ena 'abo'agu wate 'ulemegu.’

41“Ta taudi gegeumiguya simiyami yaeonadi, ‘'Omi toto'umalimi wapilisinegu be watatauya kaiwe sabesabelulu atayana 'enaya, tauna Yaubada 'igibubuna Seitani ma ina bodao manudi, 42manuna lowa ma 'agu botana ta nigeya wada e'enigu, wate tona'agu 'iyapasaya ta nigeya 'ebweu wate bwasi wada 'ebwa'egu, 43ta yamiya to'u'umala 'imi 'asaya ta nigeya wada bwauyegu 'imi anuwaya, be nigeya 'agu 'oamamo ta nigeya wada e'oamegu, wate yale'oasaya ta wate deliya yamiyami ta nigeya wada ayausigu.’

44“Muliyega taudi ona gete sida e'isa be sida gwae, ‘'Inapwana, to tuta 'a'itemu ma 'amu botana, nai tona'ayo 'iyapasa, nai 'ueto'u'umala, nai nigeya 'amu 'oamamo, nai 'ule'oasa, nai deliya 'umiyami, ta nigeya 'alemelemeyo?’

45“Be yada eonadi, ‘Ona'ai'aila, tuta nidi 'ediya 'abo tomota gidalidi getedi 'ebweuna nigeya walemelemei, nate 'ena nigeya walemelemegu.’ 46'Enega taudi sida tauya 'elouya ataya 'enaya, ta topalupaludi esi yawasi ataya sida loba.” 6:10v41 Et 12:7, 20:10; Md 7:23

Copyright information for `DOB