Revelation of John 1

'Ebe e'ale

1Buki gete 'enaya Yesu Keliso 'ina e'ita tetelina, Yaubada 'i'ebwa'ena be 'aene Yesu 'ida e'itae 'ina toguinuwao 'ediya be sida mwalatoni to'ase 'iabe 'iapwesama.

Gete e'ita nina Yesu Keliso 'ina anilose 'ietunena, be 'ina 'ali'ei Yoni 'enaya 'ida simana.
2'Enega Yoni yage nidi ni'atu 'i'itedi maibo'adi, ga 'isimana apwesena, nate Yaubada 'ina ona, ta wate Yesu Keliso tetelina.

3Wada gwausowala 'oyo tosawa be 'omi toenonoyao, 'abo ona getedi wanonodi be wamuliyedi, manuna yage nidi 'isimanedi 'iabe siapwesa.

4'Abo'agu Yoni 'imi leta ya'etoladinawa ekalesiyao 'ami yau sebeni Esia solanaya. Oboboma be nuwasiwalowa 'emiya, Yaubada 'enega, be yaluyaluwa sebeni 'ediyega, ta Yesu Keliso 'enega. Tauna Yaubada nina lowaenei ga batuwa ta tuta simeemai 'ediya 'imiyami, ta yaluyaluwa nidi sebeni taudi Yaubada 'ina 'ebemi esaesa matanaya simiyami. 5Ta Yesu Keliso tauna Tosimana 'ai'aila, ta wate tauna mwawasega 'igimi toololimana, ta bale'u 'ana toloinao 'idi kini. Tauna Yesu nina 'iobobomeda ga 'ida loegesiyao lalanega 'i'utu yauledi. 6'Enega 'iegogoneda be 'aene 'abo'ada 'ina toloinao be 'ina totaliyao Tamana Yaubada 'enaya. Tauna Yesu nina 'ina esaesa be 'ina waiwai miyamiya atayadi. Eimeni.

7Ta wa'ita tauna ma'etamo galewega 'imwa'utama pwana 'enega, be tomota yauyaudi be wate lowa 'ana tobadiyao maibo'adi sida 'ita, be 'enega tomiya bale'u sena maibo'adi 'ediya sida nuwamwau be matanaya sida dedoi. Nadigega. Eimeni.

8'Ida 'Inapwana 'igwae, “'Abo'agu 'ebe e'ale be 'ebe losalowa.” Tauna Yaubada nina Toewaiwai sana, ta lowaenei ga batuwa ta tuta simeemai 'ediya 'imiyami.

Keliso 'ana 'ita

9'Abo'agu tasimiya Yoni. Ni'atu taeboda 'ebweuna Yesu ma'edai, ta 'ina 'ebeloina solanaya 'omi be 'abo'agu tae'alama'i'itaneda 'elouya be mwau 'ediya. 'Abo'agu lowa yoniyonigu salu Patimo 'ena, manuna yaloguguya Yaubada 'ina ona be Yesu tetelina.

10Gote 'ena 'ebweu 'ida 'Inapwana 'ina 'asiyata 'enaya Yaluyaluwa Tabuna 'eguya yalotoona, ta 'enega 'ebweu 'enana sinabwana yanonona 'atuwa nadigega yoguli 'ionaona gwauguya, 'igwaegwae, 11“Yage nidi ma'etamo 'u'itadi manudi 'uda 'etoladidi, be 'enega buki nina 'uda etune Ekalesiyao sebeni 'ediya, nate Epeso be Simulina be Peligamo be Tayataila be Salidisa be Piladelipia be Laodisia wate 'enaya.”

12'Enega yatoolo sakowasi be 'aene yada 'ita yaita tauna 'eguya 'ionaona. Gote 'ena mayale sebeni ya'itedi, goula 'ediyega siguinuwedi. 13Ta gamwagamwanidiya 'ebweu tai ya'itena, 'ana 'ita 'atuwa tomota, 'ana 'oama 'aalanega ga 'aenaya, ta lumalumana 'ana diyapwata goula, 14ta 'uya'uyana wakewakeke wawasae, nadigega yaguma auwauna, ta matana 'atuwa nadigega kaiwe sabesabeluluna 'adi 'ita. 15Ta 'aena namanamalidi 'atuwa nadigega kainumu auwauna sigabuna, ta 'enana 'ana nono 'atuwa nadigega bwasi sinabwadi sidaudau, 16ta wate kwadima sebeni 'atainega 'igilagasidi, ta wate 'awanega sisisaiya mamata sena luwaluwana 'iapweapwesa, ta maninina 'atuwa sinala 'ina sae 'asuoleoleya.

17Ya'itena ga 'aenaya yabe'u 'atuwa nadigega yamwawasa. 'Enega nima 'ataina 'eguya 'isa'una, ga 'iona, “Geya'abo 'umatamatauta, manuna 'abo'agu 'ebe e'ale be 'ebe losalowa, 18mayawasigu yamiyami. Ta lowa yamwawasa, ta 'u'ita 'abo'agu yamiyami, ta geya'abo yagumwagumwala. 'Abo'agu wate nimaguya Mwawasa be tomwawasa yaluyaluwadi 'idi sena 'adi 'ebe gigege yagiyaidi.

19“Bobo'ana. Yage getedi 'u'itediya 'u'etoladidi, nate 'ebe'ita gete tuga manuna, ta tuta simeemai manudi.

20“Gete kwadima nidi sebeni 'ataiguya 'u'itediya, be wate mayale nidi sebeni 'u'itediya, 'adi mwalatoi kwaikwaiyidi 'emuya, 'enega 'emuya yada li'amidi. Kwadima nidi sebeni nate aniloseyao sebeni, ekalesiyao nidi sebeni manudi, ta mayale nidi sebeni nate taudi ekalesiyao nidi sebeni.” 4:12; Et 19:15,21

Copyright information for `DOB