Revelation of John 2

Me Epeso 'idi leta

1Anilose nina totapwaloloyao Epeso 'ena 'i'ita'ita'i'isidi 'ina leta 'uda 'etoladi me Epeso nidi manudi, be 'uda gwae: Ale gete 'imai tauna kwadima nidi sebeni nima 'atainega 'igiyaidi, ta mayale goula sebeni nidi gamwagamwanidiya 'itautauya 'enega. Tauna gete 'ina simana 'emiya, 'igwae:

2“Ni'atu yamwalatonimi, 'aene 'imi paisewa sinabwana 'enega, be 'imi e'alama'i'itana 'ediyega, waewaiwai, ta toto'umalidi geya nuwami, 'enega 'agu tosimana kabokaboyao watoodi ga 'idi kabo wagieapwesena. 3Ta wate 'alama'i'ita wamwalamwalatoni, 'enega guinuwa mwaudi ta sinabwadi 'ediyega nigeya waneeneta, 'agu esana manuna.

4“Ta 'abo'agu 'ebweu yage 'emiya ya'itena nigeya bobo'ana, nate lowa 'imi oboboma nina 'eguya ni'atu walosa'una. 5Lowa bobo'ami, ta wada nuwa'i'isi mane 'enega wabe'u, 'enega wada nuwa'ebuni limana be wada guinuwa bobo'ana, nadigega lowa. Ta 'abo sa'i geya'abo wanuwanuwa'ebuni, 'emiya yawawai be 'imi mayale 'emiyega ya'ewayaule.

6“Ta yamwalatonimi 'aene 'ebweu yage bobo'ana 'emiya, nate Nikoleitanio 'idi bubuna waguitoyasena, 'abo'agu wate nadigega.

7“'Enega 'abo yaita 'omi matenana 'ida nono Yaluyaluwa Tabuna 'ina ona toekalesiyao 'ediya.

“Ta 'abo 'omi yaita 'iewaiwai, 'enaya yawasida 'ana kaiwe uwana yatagwale be 'ida 'ani, kaiwe nina 'itootoolo Yaubada 'ina bagulaya.”

Me Simulina 'idi leta

8Anilose nina totapwaloloyao Simulina 'ena 'i'ita'ita'i'isidi 'ina leta 'uda 'etoladi me Simulina nidi manudi be 'uda gwae: Ale gete 'imai tauna 'ebe e'ale be 'ebe losalowa 'enega, tauna ni'atu 'imwawasa ta 'itoolo limana ga mayawasina 'imiyami. Tauna gete 'ina simana 'emiya 'igwae:

9“Ni'atu yamwalatonina 'imi 'elouyao, nate 'omi gomagomabesomi, ta esi wada nuwa'i'isi 'aene 'omi ma imi esaesa, ta wate ni'atu yamwalamwalatoni 'aene 'aidi Seitani 'ina bodao si'awa'awa to'umaliyemi, ta wate sigwae, ‘'Abo'ama me Yudia,’ ta nigeya. Taudi esiya tuga Seitani 'ina bodao. 10Ta geya'abo wamatamatauta 'abo to yage 'ena 'elouya waloba. Wada nuwa'i'isi 'aene 'etamo Seitani 'ida wasegigiyemi be 'aimi sida yonimi be deliya sida sa'umi, ta esi 'ami mwau nidi 'asiyata sanau dimo manudi.

“Ta wada toolopa'ala 'ana laba mwawasa, be 'enega yawasimi ataya yada 'ebwa'emi.

11“'Enega 'abo yaita 'omi matenana, Yaluyaluwa Tabuna 'ina ona toekalesiyao 'ediya 'ida nono. Ta wate 'abo 'omi yaisigedi Seitani waewaiwai sinena, geya'abo sa'i mwawasa 'eluwena 'igiegie to'umaliyemi.” 22:31-32v11 Et 20:14, 21:8

Me Peligamo 'idi leta

12Anilose nina totapwaloloyao Peligamo 'ena 'i'ita'ita'i'isidi 'ina leta 'uda 'etoladi me Peligamo nidi manudi, be 'uda gwae: Ale gete 'imai tauna ma ina sisisaiya mamata sena luwaluwana 'enega. Tauna gete 'ina simana 'emiya, 'igwae:

13“Ni'atu yamwalamwalatoni sena nina 'ena wamiyami, nate Seitani 'ina 'ebeloina. Ta tuwa tuga waemisa 'ai'ailigu, manuna nigeya wada eyaseyaseyegu. Ta Seitani 'ina sena nina 'ena lowa 'ebweu 'agu tosimana 'ai'aila siloemwawasina, 'ana esana Anitipasa, ta tuga sa'i wagiyaigu pa'alina.

14“Ta esi 'imi bubuna 'aina manudi nigeya yagwaugwausowala, manuna 'aimi Balami 'ina e'itao wamulimuliyedi, ta 'ina e'itao nidi lowa Balaki 'imuliyedi ga me Isileli bubuna to'umalina 'ie'itedi, nate tokwalui siemisena ga 'ana masula si'ebwa'ena, ta to'ebwaya nidi masula nina sie'ani, be wate siloelata.

15“Ta wate 'ebweu yage nigeya bobo'ana, nate 'aimi Nikoleitanio 'idi e'ita wamulimuliyedi. 16'Enega gete tuga bubuna to'umalidi nidi 'ediyega wada nuwa'ebuni. Ta 'abo nigeya, tuta gidalina 'ena yawawai be yada losaiyemi, sisisaiya nina 'awaguyega 'iapweapwesa 'enega.

17“'Enega 'abo 'omi yaita matenana, Yaluyaluwa Tabuna 'ina ona toekalesiyao 'ediya 'ida nono.

“Ta 'abo yaisigedi 'omi Seitani waewaiwai sinena, masula kwaikwaiyina yada 'ebwa'emi. Ta wate 'ebweuna 'ebweuna 'enaya yada eguyai gulewa wakewakekedi, ta gulewa nidi 'ediya 'ami esanao auwaudi simiyami, nate nigeya 'ebweu yaita sawesawenaya be 'imwalatonidi, nate namo taudi to'ewa nidi simwalamwalatoni.” 22:12v17 Et 3:12

Me Tayataila 'idi leta

18Anilose nina totapwaloloyao Tayataila 'ena 'i'ita'ita'i'isidi 'ina leta 'uda 'etoladi me Tayataila nidi manudi, be 'uda gwae: Ale gete 'imai Yaubada Natuna 'enega, tauna matana 'adi 'ita 'atuwa nadigega kaiwe sabesabeluluna, ta wate 'aena namanamalidi 'atuwa kainumu auwauna sigabuna.

19Tauna gete 'ina simana 'emiya, 'igwae, “'Imi guinuwao ni'atu yamwalamwalatonidi, 'imi oboboma be 'imi emisa be 'imi paisewa be 'imi 'alama'i'ita, ta yamwalatonimi 'aene gete tuga 'imi guinuwao bobo'ana wawasae, ta lowa tupwana.

20“Ta esi gete 'ena 'ebweu yage manuna nigeya yagwaugwausowala, manuna Yesibeli 'ena watagwala, tauna waine nina 'ieesena 'aene 'ebweu Yaubada 'ana tosimana, ta nigeya. Manuna waine nina esi 'igu toguinuwao loyaweyega ta wate tokwalui 'ediyega 'ilisidi, manuna tokwalui siemisena, ga 'ana masula si'ebwa'ena, ga to'ebwaya nidi sie'enina. 21Ta ni'atu waine nina 'ina tuta ya'ebwa'ena be 'aene 'ina to'umalina nidi 'ediyega 'ida nuwa'ebuni, ta sa'i geya nuwana be 'ina loyawe nina 'ida guitoyase. 22'Enega le'oasa yada 'ebwa'e, be 'abo yaisigedi taudi ma'enao siloyawe 'elouya sinabwana sida loba, 'abo 'idi guinuwa to'umalidi 'ediyega nigeya sinuwanuwa'ebuni. 23Ta wate natunao yada loemwawasidi, be 'enega ekalesiyao maibo'adi sida mwalatonigu 'aene 'abo'agu tomota yauyaudi 'idi nuwanuwa 'atediya maibo'ana yamwalamwalatoni, ta wate maibo'ami 'emiya yada e'isa to'ase nadigega 'imi guinuwao, nai bobo'adi, nai to'umalina.

24“Ta 'omi Me Tayataila nimi, 'abo bubuna to'umalidi getedi nigeya wamulimuliyedi, nai Seitani 'ina e'itao ni'uni'udi nigeya wamwalamwalatonidi, geya'abo wate 'aa'aala mwauna ya'ebwa'ebwa'emi. 25Tuga ma imi emisa wada toolopa'ala 'ana laba yailama.

26“Ta wate 'abo yaisigedi 'omi Seitani waewaiwai sinena, be 'igu guinuwa nina tuga waguiguinuwei be 'ana laba 'ebe losalowa 'ena, loina yada 'ebwa'emi be sena yauyaudi wada loinedi. Nadigega tuga Tamagu loina 'i'ebwa'eguya. Ta 'imi loina nina waiwaina 'enega wada loina tomota 'ediya, 'atuwa nadigega kainumuyega 'ulena ta'aupisalidi. 28Ta wate 'ubwana yada 'ebwa'emi.

29“'Enega 'abo 'omi yaita matenana, Yaluyaluwa Tabuna 'ina ona ekalesiyao 'ediya 'ida nono.”

Copyright information for `DOB