1 John 3

Pomate gital eitit ginei natu-nggen

Undi kob; Tamand ebe gibweg gulumb ok ta givin eitit gitlek molge beti gital eitit ginei natu-nggen. Pomate natu-nggen eitit bingano molge, beti amolmol nalk ane itpweng eitit are ite ve gisov eisir itpweng Pomate are ite. Angg nune-nggen, Pomate ande gital eitit ginei natu-nggen, dangetok be wali asonge nindeb mul ane atob eitit tanambweg namnambed? Ve etok eitit tatpweng are ite nangge. Bemem eitit tatpweng etok are gikwai ve asonge nivin ebe Kilisi ve ninumul ninme ok, okob atob eitit metanahlang weik ete ei ate ok. Ve atob eitit matanond tandi ei ano bupwe ge. Amolmol tepwengge ebe nas giengk Kilisi ge ok, eisir ipasang is ate love vie molge weik ete Kilisi ei ate ok.

Amolmol ebe ilgum gen tiate ok, eisir etok ebe isov Pomate ane yaun ane lu ite ok. Ve gen tiate meng-gihlang nangge luev mongai ane ge. Yem utpweng are gikwai ve Kilisi meng-gihlang weik ebe amolmol ok, be gimat vunu be gisin eitit and gen tiate bambamo ebe talgum ok gikwai. Be Ei ate ei Amol vie dongke. Dangetok be amolmol ebe ivang ivin Kilisi ok, eisir etok ebe ande ivkir dumas gitangi luev gen tiate ane gikwai ok. Bemem amolmol ebe dabas wal-walo ve ilgum tiate painge ge ok, ane dabe gisov eisir ili Kilisi ite be itpweng Ei are ite.

Angg nune-nggen undi aim ate ge velob amolmol subu inme be inyo inyo aim. Amol ti ebe ges ane luev vie-ngge ok, ei amol yaun ano ane weik ete Kilisi ei ate ok. Be amol ti ebe dabe wal-walo ge ve gilgum gen tiate ok, amol etok ei Sadam ane amol ti. Ve Sadam ei gilgum gen tiate ulu. Bemem Pomate Natu meng-gihlang ve niyaing Sadam ane kulkul be nitin nikwai. Ginei amol ti ande meng-gihlang ve Pomate ane natu gikwai, okob ei nilgum gen tiate vukuri ite, ve ei ande gigas Pomate ane na gikwai. Dangetok be atob ei nilgum gen tiate vukuri ite, ve ande Pomate gital ei ginei natu. 10 Ginei eitit ve tanatpweng are tanei Pomate ane amolmol-gen inend, be Sadam ane amolmol-gen inend, okob atob tanatpweng are niengk as luev ge. Amolmol ebe ilgum gen gitlek Pomate ane luev, me tas givin amolmol subu ite ok, eisir etok ete Sadam ane amolmol-gen.

Yaun tand nivin it ate ane

11 Be yaun ebe warik yem ute gimungg mate ge ok ete dangeteik; Mie tam nivin amolmol walang ok. 12 Dangetok be eitit tanes and luev dangete Kaing ok bwaya, Kaing ei Sadam ane amol ti ve ges male Abel vunu. Kain ges male vunu gisov ret? Gisov Abel ei gilgum ane gen walang ok tis Pomate ge, bemem Kaing ei gilgum gen gitlek Pomate ane ta gitung.

13 Angg nune-nggen, ginei amolmol ebe aplos givin Pomate ite ok ili yem tiate, okob tangg aim nitung yaun walang ano bwaya. 14 Ve eitit tatpweng are gikwai ve nolge eitit takwai luev ebe ve tanmat vunu tis dalgond matawand ane ok, be tanme tavang tasov luev ebe ve tanambweg matawand nemb ta ge ok aplo gikwai. Ve gisov eitit ate and tand givin it ate ane, be ginei amol ti ane ta givin ma, okob amol etok givang gisov luev ebe ve nimat vunu tis dalgo matawe ane ok ge nangge. 15 Amol ti ginei ta vavis ve ane nune-nggen, okob etok weik ebe ei ges amolmol vunu ok, nangge ei ate aplo. Yem utpweng are gikwai ve amolmol ebe ilgum ve ines amolmol vunu ok gitangi ebe atob inambweg matawas nemb ta ge ok ite. 16 Eitit tatpweng luev ebe ve tand nivin it ate ane ok are gikwai, ve Kilisi ta givin eitit beti geb ate be gimat vunu ve eitit and tiate ane. Dangetok be eitit ok tanalgum dangete Kilisi gilgum ok, eitit tanwel and nune-nggen be tan-gas eisir as gen tiate ebe ilgum ok ane vavavne, veik tanemb eisir ru. 17 Ginei amol ti ane wambal anongge giengk be ei ok gili amolmol subu ebe gen ma molge ve is ok, bemem geb eisir etok ru be geb gen subu gitangi eisir ite, okob namnambed be ei ginei ei ok ta givin Pomate? 18 Angg nune-nggen, eitit tanei ete tand givin amolmol ok ve avond ge ite, eitit tand nivin ano roro ge be tanalgum ane kulkul nivin veik tanemb and nune-nggen ru.

Amolmol ebe aplos givin Pomate ok atob invarkei Pomate na tis aplos dongke-ngge

19 Ginei eitit tanalgum dangetok, okob atob tanatpweng are tanei eitit amolmol yaun ano ane roro. Beti atob eitit tanvarkei Pomate na tis aplond dongke-ngge. 20 Bemem ginei eitit tand gitung and tiate ebe talgum ok love geb bunam gitangi eitit, okob aplond bunam molge bwaya ve Pomate ane gwangne gitlek gen walang ok, be ei gitpweng gen walang ok are. 21 Angg nune-nggen, ginei eitit aplond bunam ve and tiate ebe talgum ok ane ite, atob tanvarkei Pomate na tis aplond dongke ge. 22 Be gen ret ret ete eitit tautani ei ve nemb ok, atob nemb nitangi eitit. Ve gisov eitit tasov ei ane yaun ane lu ge be talgum gen gitangi ebe ei ane ta givin ok ge. 23 Gen ebe Pomate ta givin ve eitit tanalgum ok ete dangeteik; Aplond nivin Natu Yisu Kilisi, be tand nivin amolmol walang ok weik ete Yisu ginei ok. 24 Ginei amol ti nisov Pomate ane yaun ane lu ge, okob amol etok ei givang tis Pomate ge, be Pomate givang givin ei. Pomate geb Ngalau Yamar gitangi eitit beti Ngalau Yamar nok ginei lavo gitangi eitit ginei Pomate givang givin eitit.

Copyright information for `KBM