Luke 4

Sadam gitpungi Yisu

Yisu gipil gikwai bui kire gile love Ngalau Yamar geb ei avwut, be Ngalau Yamar gitwem ei gile taku sawa be Sadam ane kulkul ve gitpungi ei. Yisu givang taku sawa etok be gen ben ite gitangi as mate 40 be tambok 40 love maravges vunu-ngge. Be Sadam ginei gitangi ei be ginei, “Ginei Pomate Natu mie, okob nunei be vat bambamo etenik menihlang ve ben be non.”

Be Yisu giwel Sadam avo be ginei, “Yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dang eteik, ‘Ben dongke-ngge giro amolmol ta ite.’”

Bekob Sadam gigas Yisu be gabu ireu Matendubi undib ti ile, be seukie-ngge Sadam ges taku walang ok tis ane gen vevies tepwengge ru gitangi Yisu be ginei, “Ayeu gab gen walang ete ande guli ok tepwengge dabin be ayeu gitangi ebe ve namb gen etok tepwengge nitangi amol ti ebe ayeu ate tang givin ok, dangetok be ginei mie nusov awangg yaun ane lu ge be nuro vam dubi supwe nisov nalk be nos miengk nitangi ayeu, atob ayeu namb gen bambamo etok tepwengge nitangi mie be nomb dabin.”

Be Yisu giwel Sadam avo be ginei, “Yaun giengk dangetok ginei, ‘Nusov am Amol Bamo Pomate ane yaun ane lu be nos miengk nitangi ei dongke-ngge.’”

Be Sadam gigas Yisu vukuri be gabu ireu ile Jerusalem be gitak Yisu gile gibweg giwei lum yamar bamo ebe givarkei etok ok ane bwelk-dume bekob ginei gitangi ei, “Ginei Pomate Natu mie, okob vepiem nangge etenok nunme nutak be mie gitangi ebe atob nos im ate ok ite, ma. 10 Ve Yaun giengk dangetok ginei, ‘Atob Pomate nihlin ane angela inme inemb mie dabin be atob inrun mie itin ve bais nile einggoto veik nutut vam nipil vat bambamo etenik ite.’”

12 Yisu giwel Sadam avo be ginei; “Yaun ti ginei weik etok ge dangeteik, ‘Mie nuhle am Amol Bamo Pomate ite.’”

13 Sadam gilgum veik Yisu nisov ei ane yaun ane lu ge beti gitpungi ei ve luev walang ok bemem Yisu gisov ei ane yaun ti ane lu ite molge. Beti Sadam gili ma be gikwai Yisu be gile ve givang. Be Sadam ta gitung ve ginei sawa ti kob ninumul nile be nitpungi Yisu vukuri.

Yisu ges vu ane kulkul mateu ane nangge Galilaia

14 Yisu ginumul gile Galilaia vukuri, be Ngalau Yamar ane gwangne geb ei avwut be amolmol inei ei ane bing love geb taku walang ok avwut. 15 Yisu gisov lum mateu ane aplo gile be ginei mateu givang be amolmol tepwengge avos givwat ei are.

Yisu ane bambamo-nggen nangge Nasaret itin ei

16 Yisu ginumul gile Nasaret, ei ane nam ebe warik bamo nangge ok. Be givin as mate ebe Juda ve indi as Sonda ebe ital inei Sabat ok be ei ok gisov lum aplo gile givin weik ebe gilgum-gilgum ok. 17 Be amolmol emb kapia ti ebe warik Jesaia, amol ebe ginei Pomate avo ok giro ok gitangi Yisu ve nisam. Beti Yisu givdu kapia nok givang love gile gili yaun ake ti ebe ginei dang eteik:

18 “Amol Bamo ane Ngalau Yamar givang givin ayeu.
Ve gisov ei geb ayeu ve nanme be nanei mateu nitangi amolmol ebe gen ma ve is ok. Be Pomate gihlin ayeu ve nanme be narwel amolmol inkwai Sadam tis ane gen tiate walang ok aplo, be nalgum amolmol ebe matanos bop ok be indi taku vukuri be nalgum eisir ebe ivang tis bunam ge nangge nalk ok be inambweg vie.
19 Be nanei lavo nitangi amolmol nanei galkik as mate etenik Pomate atob nemb ane amolmol gen dabin.”
20 Yisu ges kapia avwut be geb gitangi amol ti ebe geb lum mateu ane dabin ok gile, be gibweg golonge ve ninei yaun nitangi eisir. Be amolmol tepwengge ebe imbweg lum aplo ok nas gitangi ei ge. 21 Be Yisu ginei: “Yaun ete galkik ayeu gavnawi ok ebe warik Pomate ane amol ti ebe ginei Pomate avo ok giro ok. Be galkik as mate etenik ande yaun etok ano gile.”

22 Amolmol tepwengge iute Yisu ane yaun vie ebe ginei ok love avos poke-ngge be inei, “Amol etenik wat tame ete Josep ok me?”

23 Be Yisu ginei gitangi eisir, “Bingano molge, Ayeu gatpweng are roro-ngge ganei asonge yem unei yaun ake eteik nipil ayeu be unei, ‘Dokta, Ulgum mi ate be utlem vie vukuri ma?’ Be atob unei yaun ti nivin weik etok ge dang eteik, ‘Ulgum gen bambamo ebe gulgum nangge Kapenaum be amei aute binge ge ok nangge ete mie ate am nam nik ivin ma?’” 24 Be Yisu ginei, “Ayeu nanei bingano ge nitangi yem, Amolmol nangge nam dabe subu tas givin Pomate ane amol ebe ginei Pomate avo ok, be isov ei ane yaun ane lu ge. Bemem nangge amol etenik ane nam ei ane bambamo gen tas givin ei be isov ei ane yaun ane lu ite molge. 25 Be unaute, Givin ebe Pomate ane amol kulkul ane ti are Elia gibweg ok, be givin sawa etok ge avie gaptol ebe arwasgen imat vunkunu ikwai is ok walang molge imbweg nangge Israel. Be sawa etok ur gisov ite molge be as gwangne tiate molge gitangi Sonda bamo aitol be aiweng 6, be amolmol nangge Israel marav-ges is geb taku walang ok avwut. 26 Bemem Pomate gihlin Elia be givang gitangi avie gaptol etok as avie ti gile ite ma, Elia givang gitangi avie tupe ti ebe gibweg nangge nam dabe ti are Sarepat ok gile nangge Sidon as taku. 27 Be givin ebe Pomate ane amol kulkul ane ti are Elisa gibweg ok, be givin sawa etok bid tiate ti ebe ital inei bid namvu ok gen amolmol anongge nangge Israel vunkunu. Bemem eisir nok as amol ti utle vie vukuri ite ma. Amol Suria ane ti are Naiman, ei dongke-ngge ete utle vie vukuri.”

28 Amolmol ebe imbweg lum aplo ok iute Yisu ane yaun ebe ginei-ginei ok love gilgum be aplos tiate molge, ve eisir itpweng are inei Yisu gigo eisir. 29 Beti imdil be bais gisov Yisu be inggas ei ile ihlang ikwai as nam luvwe. Be eisir nok imbweg matendubi ti, beti inggas Yisu ile veve inasgul ei nisov papte nile be nes ate vunu. 30 Bemem Yisu gimumu ate ge gisov amolmol bambamo nok aplo be gile ve givang.

Amol ebe ngalau tiate givang ok

31 Yisu gikwai nam dabe etok be gile Kapenaum nangge Galilaia as taku. Be givin Sonda Sabat ei gisov lum mateu ane aplo gile be gibul amolmol givang. 32 Amolmol iute ei ane mateu ebe ginei ok love yaun ok ma, ve ei ane yaun mate be gwangne molge weik ete ei ate ane gwangne ok. 33 Be givin sawa etok amol ti ebe ngalau tiate givang givin ei ok gile gibweg lum aplo givin ve giute Yisu ane yaun ebe ginei-ginei ok. Be ngalau tiate nok as amol ti yayai avo bamo molge be ginei. 34 “Yisu Nasaret ane, Mie gunme ve numdom nitangi amei? Mie gunme ve nuyaing amei me? Ayeu ande gatpweng mie are gikwai, Mie Pomate ane Amol Yamar ebe gihlin be ginme ok.”

35 Be Yisu gigo ngalau tiates nok be ginei, “Kamoke, be unde unahlang unkwai amol etenok.” Be ngalau tiates nok ilgum amol nok love gikari ate gile gitak nalk bemem ges ate ite.

36 Amolmol ili gen bamo etok love yaun ok ma be inei ve is ate. “Amol etenik avo vavavne be mate molge ba. Ve ei ginei yaun ge gitangi ngalau tiates bemem isov ei ane yaun ane lu ge be ile ihlang ikwai.” 37 Be amolmol walang ok kakie gipil Yisu ane yaun ge love geb taku walang ok avwut nangge ete Galilaia as taku ok.

Yisu gilgum amolmol ebe tis gimat ok be utlas vie vukuri

38 Yisu gile gihlang gikwai lum aplo be gile ve nile nipil Saimon ane nam. Be Saimon nok lawavie gimat utle vavavne bamo molge be giengk, beti amolmol ile inei lavo gitangi Yisu. 39 Yisu gisov nam aplo gile be gile givarkei gibloblo avie nok be gihlin gimat etok ve nikwai avie nok, be seukie-ngge gimat vavavnas nok gihlang gikwai avie nok be ei gimdil be gipasang ben ve tepwe tis Yisu inen. 40 Be givin gibok etok amolmol inggas as nune-nggen ebe tis gimat walang ano ok be itangi Yisu ile ve nilgum as gimat be vias vukuri, beti Yisu gitak bage giwei eisir ebe tis gimat ok be utlas vie vukuri. 41 Be amolmol ebe ngalau tiate ivang ivin is ok ete ngalau tiates nok ile ihlang ikwai eisir be yayai be inei gitangi Yisu, “Mie Pomate Natu mie. Be Yisu ges bing be ginei yaun gwangne gitangi eisir ve ginei inei yaun ti be ti ite. Ngalau tiate itpweng Yisu are gikwai inei Yisu ei Pomate ane Amol ebe geb ginme ve nemb amolmol ru ok. Beti Yisu ges bing ve eisir be ginei inei ei binge bwaya.

Yisu ginei mateu givang Judaia as taku

42 Givin tistumi ge Yisu gimdil gikwai taku etok be gile ve givang ane atane ge nangge taku sawa ti ve nes miengk. Be amolmol taku etok ane irek ei love ile vunge ve ei beti eisir ilgum ve inemb ei ta be nimbweg nivin eisir nangge taku etok. 43 Bemem Yisu ginei gitangi eisir, “Pomate gihlin ayeu be ganme ve nanei mateu be nanei yaun nipil luev ebe Pomate ve nemb amolmol dabin ok nitangi amolmol nangge taku walang ok. Beti ayeu ganme ve kulkul nok ane.”

44 Bekob Yisu givang geb taku walang ok avwut nangge Judaia as taku ve ginei mateu gitangi amolmol.

Copyright information for `KBM