Luke 6

Yaun gipil eisir Juda as Sonda ebe ital inei Sabat ok

Yisu tis ane singamolomb-gen ilauk ivang um ti aplo givin Sonda Sabat, be eisir singamolomb marav-ges is be ile ipis yanggo ve inavse be inen. Beti eisir Parisai ili be ile inei gitangi Yisu be inei, “Miam singamolomb-gen ilgum gen gitlek molge, ve galkik as mate etenik etek Sonda be amol ti gitangi ebe ve nilgum kulkul tis Sonda ok ite bemem miam singamolomb-gen ande ilgum.

Be Yisu giwel eisir avos be ginei. “Yem wat usam yaun ebe Dawit gilgum ok ite me?” Be Yisu ginei, “Dawit tis ane amolmol-gen marav-ges is love Dawit gisov Pomate ane lum mateu ane aplo gile be amol ebe geb kulkul da ane ok geb ben ebe emb ve da gitangi Pomate ok gitangi Dawit be givwat gile be tis ane amolmol-gen en ben etok. Be ben etok gitangi ebe atob amolmol ebeok ane sinsin-ge inen ok ite ma, etok eisir ebe emb kulkul da ane ok ge atob inen ben etok.” Yisu ginei yaun etok veik amolmol inatpweng are inei gitangi ebe ve tanalgum kulkul tis Sonda ok.

Be Yisu ginei, “Sonda ane tame Pomate Natu Ayeu ebe meng-gahlang weik amolmol ok, be Ayeu Amol eteik ebe ve nanei be amolmol inalgum kulkul tis Sonda nivin ok.”

Yisu gilgum amol ti ebe bage tavlu muaimuai ok be vie vukuri givin Sonda

Givin Sonda Sabat ti vukuri Yisu gisov lum mateu ane aplo gile be ginei mateu gitangi amolmol givang. Be amol ti ebe bage tavlu muaimuai ok ei gibweg lum aplo givin ve giute giute mateu ebe Yisu ginei ginei ok. Be givin sawa etok eisir Parisai be tis gidung subu ebe emb Mose ane yaun dabin ok irek luev ebe ve inalgum yaun nipil Yisu ok. Beti eisir nas ginal Yisu vie-ngge be ilgum ve indi velob Yisu nilgum kulkul ve nilgum amolmol ebe tis gimat ok be utlas vie vukuri tis Sonda me ma?

Bemem Yisu ande gitpweng yaun ete eisir tas gitung ok are gikwai, beti ginei gitangi amol bage muai-muai ebok be ginei, “Umdil be unme uvarkei ebe mate ane ik.” Amol nok gimdil be gile givarkei mate ane, bekob Yisu giutani amolmol tepwengge be ginei, “Eitit taute yaun ret givin Sonda walang ok? Tanemb amolmol ru, me tanes amolmol vunkunu?” 10 Yisu na giro amolmol tepwengge ta giwei-giwei love kob ginei gitangi amol bage muai-muai ebok be ginei, “Uto bagem.” Amol nok gilgum gitangi ete Yisu ginei ok be seukie-ngge bage ande gile vie vukuri. 11 Bemem eisir Parisai be tis gidung ebe emb Mose ane yaun dabin ok ebe imbweg lum aplo ok, aplos tiate molge gitangi Yisu ve ebe gilgum amol etok bage be vie vukuri givin Sonda ok be inei ve is ate be inei, “Atob eitit tanalgum amol etenik nam nambed?”

Yisu geb ane amolmol kulkul ane (singamolomb-gen) gitangi 12

12 Givin sawa ti Yisu gireu mate dubi ti gile ve nes miengk nitangi Pomate. Ei givang ete matendubi ok gitangi tambok ti ungglus ve ges miengk. 13 Be givin tistumi ei gital ane amolmol gen ebe itau ile ei ok be itangi ei ile be geb eisir nok gitangi 12 be gital eisir ares ginei “Aposolo.” 14 Eisir nok as amol ti are Saimon, (be Yisu gital ei are ti ginei Pita), gabu male Endru be Jakobos gabu Jon, Pilip gabu Batolomai, 15 be Matai gabu Tomas be Alapai natu Jakobos. Be Saimon ebe warik gilgum ve nitin amolmol Rom ane inkwai Israel as taku ok, 16 be Jakobos natu Judas, be Judas Iskariot, amol ebe asonge ninei Yisu binge nitangi amolmol valir ane ok.

Yisu gipasang amolmol na gili ge

17 Yisu tis ane amolmol 12 etok isov nangge mate dubi ile love ile vunge ve amolmol dubi bamo ti nangge taku galav ti be tepwe ivarkei etok. Be amolmo nangge Jerusalem be nangge Judaia be Taia tis Saidon as taku gideb gielk ane inggas as amolmol ebe tis gimat ok be ile imbweg etok 18 ve inaute mateu ebe Yisu ginei ok. Be eisir tas givin ve Yisu nilgum eisir as amolmol ebe tis gimat ok be utlas vie vukuri beti inggas eisir ebe tis gimat ok givin be ile. Beti Yisu gilgum amolmol ebe tis gimat walang ano ok be utlas vie vukuri be gitin ngalau tiates ile ihlang ikwai amolmol ebe ngalau tiate givang givin is ok weik etok ge. Amolmol ebe tis gimat ok, bais gile giwei Yisu utle ulis ge be seukie-ngge Yisu ane gwangne gilgum eisir utlas be vie vukuri. 19 Beti amolmol tepwengge ili be lolos ve inde be intak bais niwei utle ulis ge.

Gen ebe asonge nilgum amolmo be tas vevias be aplos bunam ok

20 Yisu na giro ane singamolomb-gen ta be ginei;

“Yem amolmol ebe lolongg aim ve un-gas Pomate ane gen vevies ok, yem unvang tis tangg aim vevie-ngge ve Pomate ei yem aim Amol Bamo (King) ebe geb yem dabin ok, be ei ane gen walang ok, etok yem ge aim gen.
21 Be yem amolmol ete galkik marav-ges aim nik, yem tangg aim vevie-ngge ve asonge yem un-gas aim gen vevies ge nindeb mul ane.
Be yem amolmol ete galkik uteng uvang nik, yem tangg aim vevie-ngge, ve asonge yem unambweg be unmalk ge unambweg.
22 Be yem ete ande uvang mul ve Pomate Natu Ayeu ebe meng-gahlang weik amolmol ok, asonge amolmol indi aim be tas vavis be inaitin aim, be atob inei yaun ungglus-ungglus be intal gen tiates arkares nipil yem. Bemem ayeu nanei nitangi yem. Yem tangg-aim vevie-ngge ve gen ete eisir veve inalgum nitangi yem ok ane. 23 Warik eisir tumbus-gen ilgum gen weik etok ge gitangi Pomate ane amolmol kulkul ane. Be unaute kob: Asonge nindeb mul ane atob yem un-gas aim gen vevies tepwe. 24 Bemem gen etok bunam molge ve amolmol ete galkik imbweg tis tas vevias ge ok, ve eisir ande inggas as gen walang ok gikwai. 25 Be yem amolmol ete galkik omb kulkul ve uvkwen aim ate ge uvang nik, yem ok undi aim ate ge. Ve asonge nindeb mul ane atob yem marav-nes aim vunkunu.

26 Be yem ebe amolmol subu avos givwat yem arengg aim ok, yem undi aim ate ge, ve gen vevies ete amolmol ilgum gitangi yem ok ete atob nilgum yem ate weik ebe gen sin-ge ti ok. Be unaute, Warik yem aim bambamo-nggen ilgum gen weik etok ge gitangi amolmol ebe iyo inei eisir Pomate ane amolmol kulkul ane ebe inei Pomate avo ok.”

Yaun ebe ve tand nivin amolmol ebe ve ines valir nitangi it ok

27 Be Yisu ginei, “Ayeu nanei nitangi yem ete galkik umbweg etenik be ute awangg yaun nik: Tangg aim nivin amolmol ete ve ines valir nitangi yem ok, be unalgum gen vie-ngge nitangi amolmol ete ili yem tiate be utlas bua ve yem ok. 28 Be unes miengk nitangi Pomate be unautani ei ve nemb eisir ete ilgum yem tiate be tis amolmol ete veve ines valir nitangi yem ok ru. 29 Ginei amol ti givtav mie gisov paptem tavlu, okob mie nuro imate vukir be ei nivtav tavlu nivin weik etok ge. Be ginei amol ti giutani mie ve nomb am kup ti nitangi ei, okob mie nomb am kup malar ane nitangi ei nivin. 30 Be ginei amol ti giutani mie ve am gen ti ane, okob mie nomb am gen etok nitangi ei, be ginei amol ti niutani mie ve nivwat miam gen ti, okob mie nutani ei ve atob ei nemb gen ret niwel miam gen etok ok bwaya. 31 Be gen ret ret ete yem tangg-aim givin ve amolmol inalgum nitangi yem ok, ete yem unalgum gen weindongke nok ge nitangi eisir weik etok ge. 32 Be tangg-aim nivin amolmol ete tas givin yem ok ge ite ve etok vie ite. Ve etok amolmol valir ane be tis amolmol ebe iute mateu ite ok as luev etok. Eisir tas givin amolmol ebe tas givin eisir ok ge. 33 Be ginei yem tangg aim nivin amolmol ete tas givin yem ok ge, okob Pomate gitangi ebe atob nemb ane gen vevies nitangi yem ok ite. Ve amolmol tiate ane ok ilgum gen weik etok ge, eisir tas givin amolmol ebe tas givin eisir ok ge. 34 Ginei yem unemb gen nitangi amolmol be tangg-aim nitung unei eisir inemb gen ti niwel yem aim gen ete omb gile ve eisir ok, okob Pomate atob nemb gen vie ti nitangi yem ite, ve amolmol tiate ane ok ilgum gen weik ete yem ulgum ok givin. 35 Yem tangg-aim nivin amolmol ebe ili yem tiate ok, be ginei veve unemb gen nitangi amolmol, okob tangg aim nitung ete ve unvwat aim gen etok ane den ninumul ok bwaya. Ginei yem unalgum dangetok, okob atob Pomate ebe gibweg gulumb ok nital yem ninei natu-nggen, be atob yem un-gas aim gen vevies ge nindeb mul ane. Ve Pomate ei ta givin amolmol walang ok, vie be tiate gipil dongke. 36 Dangetok be yem tangg aim viti ve amolmol dangete Pomate ta viti ve yem ok.”

Yaun gipil luev ebe ve tanpasang amolmol as yaun ok

37 “Yem undi aim ate weik ebe Pomate ok be unalgum amolmol subu as yaun nitlek molge nile ite, ve Pomate atob nilgum yem ok aim yaun weik etok ge. Be gen ete yem ulgum gitangi amolmol sukus ok ete atob Pomate nilgum gen nok ge nitangi yem nivin weik etok ge. Yem tangg aim nivalngan gen tiate ete amolmol ilgum gitangi yem ok, veik atob Pomate ta nivalngan yem aim gen tiate ebe ulgum ulgum ok. 38 Be kaleuk ve amolmol bwaya ve Pomate ei kaleuk ve yem ite, ei geb gen walang ok gitangi yem tis as mate walang ok, veik ginei nindeb mul ane atob yem un-gas aim gen vevies ge. Be yaun ret ret ete yem unei gipil amolmol sukus ok yaun nok ge ete asonge Pomate ninei nipil yem nindeb mul ane.” 39 Be Yisu ginei bing-ai ti gitangi eisir be ginei; “Amol matano bop ti gitangi ebe ve nitwem ane nune ti ebe matano bop weik ei ate ane ok ite, ve atob gabu inrau inde ei dabe be amolmol ebe ivang nam luvwe ok. 40 Be nunus lum ane ti gitangi nitlek ane gidung be nimbul nunus ok ite, ei nisov ane gidung ane yaun ane lu be nilgum gen walang ok love yapin kob atob ei menihlang weik ete ane gidung ok.”

41 Be Yisu ginei, “Nam nambed be mie guli be gupasang mie ate am gen tiate ebe gulgum ok gimungg ite be guli amol ti ane tiate ebe gilgum ok be gunei, 42 ‘Ret ginei beti mie gulgum gen tiate etok?’ Bemem mie ate ok gulgum gen tiate walang ano gitlek amol etok ane tiate ete gilgum ok. Mie amol bingkasop ane, Mie nuli be nupasang mie ate am tiate nimungg bekob nupasang amol ti ane nindeb mul ane.

Ei walang etenik ges ane ano gitang-tangi ge

43 Be Yisu ginei, “Ei ebe vie ok ti ges ano tiate ti ite ma, be ei ebe ges ano tiate ok, ges ano vie ti ite ma molge. 44 Be ei walang etenik amolmol itpweng are giengk ane ano gitang-tangi ge, be ile isut weiwei nangge wal duduli aplo ite, me avi nangge gigwangk aplo ite ma! 45 Dangetok be amol ti ginei ta nitung yaun vie-ngge niengk aplo, atob ei nilgum ane gen walang ok vie-ngge. Be amol ti ginei ta nitung gen tiate nemb aplo avwut atob ei nilgum gen tiate weik etok ge. Ve gen ret ebe amolmol tas gitung giengk aplos ge ok ete inei vusa gile gihlang avos.”

Yaun gipil amol ailu ebe itav nam ok

46 Be Yisu ginei, “Gimdom be yem utal ayeu unei “Amol Bamo,” bekob ulgum gen walang ebe ayeu ganei gitangi aim ve unalgum ok ano gile ite? 47 Amolmol ebe itangai ayeu inme be iute awangg yaun be tas givin ve inalgum ano nile ok, 48 eisir etok ete weik amol ebe gitav ane nam tis twelk ok. Be givin ebe ur gisov be bui-vot gitimb taku ok bemem nam nok givarkei gwangne, ve gisov nam nok ane twelk gisov nalk aplo gile ve giminem beti givarkei gwangne. 49 Bemem amolmol ebe iute awangg yaun be bwais ve inalgum ano nile ok, eisir etok ete weik amol ebe gitav ane nam twelk ma be gitak giwei nalk dobo sin-gege ok. Be givin ebe ur gisov be bui-vot gitimb taku ok be bui gitut nam nok be gihlu gile gitak seukie-ngge be bui gitut gen walang ok giriv be gira.”

Copyright information for `KBM