Revelation of John 16

Bele kap-kapul ebe Pomate ane ta-vavis gisov ok

Bekob gaute avo ti meng-gihlang nangge lum bes yamar nok ane aplo ebe yamar molge ok, be avo nok gital yaun avo bamo ge gitangi angela 7 etok be ginei; “Unde be unemb Pomate ane ta-vavis ane ano ete gisov bele kap-kapul 7 etok ok, be unamsuli isov nalk ile.”

Beti angela bage tavlu be ano ailu nok as amol mate ane gile geb ane bele kap-kapul tis Pomate ane ta-vavis ane ano etok, be gimsuli gisov nalk gile. Love bid ebe nangglus ungglus tepwe, gen amolmol ebe iro bwelk bumue etok are bwalbwale giengk nas-vatu, be inei uiye be es miengk gitangi bwelk nok ane dalgo ok, be ane viti givang gitlek.

Bekob angela ailu ane gimsuli ane gisov gielk gile love gilgum be gielk muele weik ebe es amolmol vun-kunu be ane tuerk gisu givwev ok. Be gen matawas ane tepwe ebe givang gielk ok tepwengge imat vun-kunu be ma. Be angela aitol ane gimsuli ane gisov bui bambamo be natu natu walang ok gitangi ge, love bui nok tepwengge giro ate vukir be muele weik ebe tuerk ok. Be ayeu gaute angela bui nok ane ginei dang-eteik; “Mie amol yamar bingano molge. Mie gubweg ebe warik be atob numbweg dang-etok. Miam luev ebe gulgum amolmol tiate ane as yaun ok, vie be roro dongke. Eisir es miam amolmol-gen tis am amolmol kulkul ane ebe inei mie avom ukwas vusa ok (profet) vun-kunu be as tuerk gisov weik ebe bui ok. Beti galkik mie gob eisir as tuerk ane den ginumul gitangi amolmol ebe ilgum gen dang dang-etok ok. Be tuerk ete mie gob gitangi eisir ok, etok gile gitangi as gen ebe ilgum ilgum ok roro-ngge.” Bekob au-gaute avo ti meng-gihlang nangge taku da ane (alta), avo nok ginei dang-eteik; “Bingano, Amol Bamo Pomate. Mie amol gwang-ne be tulkwe gav-gavul tiate. Miam luev ebe gupasang amolmol as yaun ok roro be ano molge.”

Bekob angela aivat ane geb ane bele kap-kapul tis Pomate ane ta-vavis ane ano etok be gimsuli gireu as-matano gile, love Pomate na gileni be as givse amolmol weik ebe yev ok. As-gwangne giruel na be ane vavavne bamo tiate weik ebe yev ok be gitun eisir tiate molge, love ili ma be inei yaun ungglus ungglus gipil Pomate, ebe ane gwang-ne gilgum beti vavavne bamo etok meng-gihlang ok. Be bwais ve ret inro is-ate vukir be avos nivwat Pomate are.

10 Kob angela bage tavlu (5) ane gimsuli ane giwei bwelk bumue galkok ane lopong king ane ebe gibweg giwei ok, be amolmol tepwengge ebe isov bwelk nok ane yaun ane lu ge ok imbweg isov aiweng tumi tiate aplo. Be inggas vavavne bamo molge, be ya-yai avos bambamo ge ve ebe lambim-puar gitun is ok, 11 love ili ma be inei yaun ungglus ungglus gipil Pomate ebe gibweg gulumb ok. Bemem eisir bwais ve ret inro is-ate vukir be inavkir dumas nitangi as luev tiate bambamo ete ilgum ilgum ok.

12 Bekob angela bage tavlu be ano dongke (6) ane gimsuli ane gisov bui bamo Yupretas, love gilgum be bui bamo nok givurk love ainggwen. Ve gipasang amolmol bambamo (king) ebe emb amolmol dabin nangge as gireu ok tis as amolmol valir ane as luev ebe ve invang ok yapin. 13 Bekob gali ngalau tiate aitol weik kukuek ok vepias meihlang nangge muat bamo galkok tis bwelk bumue be profet bingkasop ane ebok avos. 14 Ngalau tomtom aitol etok ilgum gen bwalbwale walang ano. Sotol ivang itangi amolmol nalk ane tepwengge as amolmol bambamo (king) ebe emb is dabin ok ile, ve inro eisir tepwengge sut inpil dongke veik ines valir nitangi Amol Bamo, nivin as-mate ebe Amol gwang-ne Pomate ve nes ane valir ok.

15 (“Unaute kob! Ayeu atob nalek weik ebe amolmol vaina ane ok. Dang-etok be ayeu avongg nivwat amolmol ebe ivang be nas-giengk ge, be ino as kup ve gisil utlas ulis veik mai-mayas bwaya ok ares!”)

16 Ngalau tiate aitol etok iro eisir king tepwengge sut isov taku ebe ital giengk Hibru avos ge inei Amagedon ok ile.

17 Kob angela bage tavlu be ano ailu (7) ane gidawi Pomate ane ta-vavis ane ano ebe gisov bele kap-kapul ok gireu einggoto gile, love avo bamo ti meng-gihlang nangge Amol Bamo ane lopong ebe gibweg giwei nangge lum yamar aplo ebe ital inei yamar molge ok. Be avo nok ginei dang-eteik; “Ma gikwai!” 18 Be bilip geb geb taku avut be nalk bil-bilinge be walpap ges tiate molge be gikuri ges ebe natu ite. As-mate walang ok, givin ebe warik be ginme love galkik gikuri ti ges dang-etok ite ma molge. 19 Love Babilon ane nam-vu bamo ti gipuek vusa gile ake aitol, be nam dabe tepwengge nangge nalk walang ok gihlu be gible bud-butu love ma. Pomate ta-gitung amolmol nangge nam-vu bamo Babilon as gen tiate bambamo ebe ilgum ilgum ok, beti geb wain bele kap-kapul mul ane ane etok gitangi eisir be inum. Be wain etok, etok Pomate ane ta-vavis ane ano. 20 Be nu-sawa tis matendubi walang ok ande ile ve ma sin-ge be lavos bun. 21 Be ur-aitine ebe natu ite be ano num-numbu bambamo weik vat ok, gisov nangge gulumb be ges gile giwei giwei amolmol. Ur nok ano num-numbu dongke dongke ane bunam weik ebe padi bek ailu ane bunam ok. Be gisak amolmol tiate-ngge love ili ma be inei yaun ungglus ungglus gipil Pomate, ve gen bunam etok, etok bamo be tiate molge.

Copyright information for `KBM