Revelation of John 17

Avie wasi ane ti be tis bwelk

Etok gikwai bekob angela ebe galkik ivwat Pomate ane ta-vavis ane ano gisov bele kap-kapul kap-kapul ok as ti ginme ginei gitangi ayeu be ginei; “Unme, tale be uli avie wasi ane ti ebe tis are be gibweg giwei bui walang ok nangge nalk ok, ane gen bunam ebe atob ninggas ok okob. Amolmol bambamo (king) ebe emb amolmol dabin nangge nalk ok tepwengge ile ve avie nok, be ei nok ge ete geb ane wain wasi ane be amolmol nalk ane tepwengge inum love giyaing is weik ebe bui vavis ges amolmol ok.”

Ngalau geb ayeu avut love angela nok gigas ayeu dalgongg gale taku sawa ebe amolmol ma ok. Be nangge etok ayeu gali avie ti gibweg giwei bwelk muele bamo ti, be iro ares walang ano bwalbwale geb bwelk nok utle ulis avut. Ares nok ane dabe dang-eteik; Yaun ungglus ungglus tepwe ebe inei gipil Pomate ok. Bwelk nok dabe gitangi 7 be dabe range gitangi 10. Be avie galkik ayeu gali ok, ei gino kup muele ailu be gigolong ate ve gol be tis vat ebe ane mone bamo molge ok be tis gumgum. Be bage geb kap ti ebe ipasang ve gol ok ta, be luev gen tiate walang ok ane ebe Pomate gili ginei tiate be uve molge ok, be tis avie nok ane luev wasi ane gingik gisov kap gol nok aplo. Be iro are ti bwalbwale ve bing ai ge giengk avie nok na-vatu. Ares nok ane dabe dang-eteik; “Avie-gaptol wasi ane be tis amolmol ebe inei uiye be es miengk gitangi pomate bingkasop ane nangge nalk ok, tepwengge tinas nam-vu bamo Babilon.”

Au-gali avie bamo nok ebe ginum ginum Pomate ane amolmol-gen be tis amolmol ebe aplos givin Yisu, be es is vun-kunu ok as tuerk love gisov be giengk ge ok, love yaun ok ma molge.

Be angela ginei gitangi ayeu be ginei; “Mie avom poke be gulat bagem ve-ret ane? Ute kob! Ayeu nanei avei bamo etok be tis bwelk dabe tulkwe 7 be dabe range 10 ete ei gibweg giwei ok as dabe ebe givuai-vun ate ok lavo nitangi mie be nute kob. Bwelk ete galkik guli ok, bwelk etok ei givang ebe warik bemem galkik ande lavo bun, bemem mul ane kob atob ei menihlang vukuri nangge nalk avo ebe gisov ve gininem ok be ines ei vunu nikwai. Be amolmol nalk ane subu ebe Pomate giro ares bwalbwale gisov kapia matawas ane ite givin ebe geb gulumb tis nalk ite nangge ok, atob indi bwelk nok love yaun ok ma. Ve gisov bwelk etok ei givang ebe warik, bemem ande lavo bun bemem mul ane kob atob ei menihlang vukuri.

Amolmol ebe itpweng gen are gile gulunge molge ok tas-nitung gen etok vevie be indi kob. Bwelk nok dabe tulkwe 7 etok weik matendubi 7, be avie bamo nok gibweg giwei matendubi 7 etok. 10 Be bwelk dabe tulkwe 7 etok weik king 7 ebe emb amolmol dabin ok, be nolge bage tavlu imat ikwai be dongke-ngge ete gibweg nik be ti meng-gihlang ite nangge. Bwayage kob atob ei menihlang bemem atob ninggas ane gwang-ne ebe ve nemb amolmol dabin ok be nemb amolmol dabin sawa tupe ge bok-ti ma. 11 Be bwelk ete galk guli ok, ebe warik gibweg be galkik ande lavo bun ok, ete gile givin eisir king 7 etok be 8. Bemem king 7 nok as amol ti ete ei ok, bemem atob ei nimbweg ite ma ei atob nimat vunu mang-mangi.

12 Be bwelk ane dabe range 10 ete galkik guli ok, etok weik king 10 ebe meihlang ite nangge ok. Bemem bwayage kob atob eisir in-gas as gwang-ne ebe ve tis bwelk etok inemb amolmol dabin ok, be atob inemb amolmol dabin nitangi as-matano sawa dongke-ngge bok-ti ma. 13 Be king 10 etok tepwengge as tas-gitung gen gile dongke. Be eisir tis ares bamo be as gwang-ne gitlek, be atob inemb as gwang-ne etok tepwengge nitangi bwelk galkok. 14 Be atob ines valir nitangi bwelk Sipsip. Bemem atob bwelk Sipsip be tis amolmol tepwengge ebe ei geb eisir ve ane gen, be ivang ivin ei be isov ei ane yaun ane lu vie-ngge ok atob inambweg inwei eisir. Ve gisov amolmol bambamo walang ok as Amol Bamo ei dongke-ngge, be king walang ok as King Ei.

15 Be angela ginei gitangi ayeu be ginei; “Bui bambamo ete galkik guli avie wasi tine bamo etok gibweg giwei ok, etok weik amolmol avo ti avo ti be ulis ti ulis ti be amolmol vu ti ane ti ane tepwengge, ebe iro is ate sut be imbweg ok. 16 Be bwelk ane dabe range 10 ete galkik guli ok, be tis bwelk nok atob bwais ve ret indi avie wasi tine bamo nok na. Be atob ines ei tiate tiate be inemb ane kup tis kambam ete giro be gino ok nikwai be nivang utle ulis vuvri sin-ge. Be atob inyat-yati ei utle ulis be inkari nireu yev be yev nen nikwai. 17 Bingano, Pomate atob nilgum be eisir inalgum gen dang-etok, veik nilgum yaun ebe Pomate ta gitung ok ano nile. Beti eisir aplos gisov dongke be emb as gwang-ne ebe ve inemb amolmol dabin ok tepwengge gitangi bwelk nok gile. Be atob eisir inalgum dang-etok painge love nitangi sawa ebe Pomate ve nilgum gen bambamo ebe ginei atob nilgum ok ano nile kob. 18 Be avie ete galkik guli ok, etok weik nam vu bamo ebe geb amolmol bambamo (king) nalk ane tepwengge dabin ok.

Copyright information for `KBM