Revelation of John 18

Babilon ande tiate gikwai

Etok gikwai bekob gali angela ti gisov nangge gulumb meng-gitak. Angela nok ane gwang-ne bamo molge be ane bogbogo giro nalk love bogbogo ge. Be gital avo bamo ge be ginei;

“Nam-vu bamo Babilon ande tiate gikwai! Bingano, ande tiate gikwai! Be galkik ande ngalau tiate isov ile imbweg ve as nam.
Ngalau tiate be tis mank bambamo ebe amolmol bwais ok, ande ile imbweg etok ve as nam.
Ve gisov amolmol walang ok tepwengge es luev wasi ane gitangi ei, be etok weik ebe ei geb ane wain wasi ane gitangi eisir be inum ok.
Be king nalk ane tepwengge ok es luev wasi ane gitangi ei givin weik etok ge.
Be amolmol nalk ane tepwengge ebe ilgum kulkul mone ane ok, inggas mone bamo molge be meihlang amolmol tis ares ve gisov ei ane luev gidang ate ane bambamo etok.”
Bekob gaute avo ti nangge gulumb ginme, avo nok ginei dang-eteik;

“Awangg amolmol-gen, Yem unamdil unkwai taku etenok be monahlang.
Velob yem unvang unvin ei be tepwe unalgum gen tiate nile dongke, be un-gas gen tiate etok ane vavavne unvin ei.
Ei ane tiate ebe gilgum gilgum ok, dubi bamo molge be gireu painge love gile gigas gulumb ta. Be Pomate tang-gitung ei ane gen tiate bambamo ebe gilgum gilgum ok ane den painge ete givang nik.
Tangg-aim nitung gen bambamo ebe avie wasi tine bamo etok gilgum gitangi aim ok, be unemb vavavne ano vie-ngge nitangi ei ve gen ete ei gilgum gitangi yem ok ane.
Ei geb bui tis ane gwang-ne gitangi yem be unum, dang-etok be yem unemb bui ebe ane gwang-ne gitlek etok ok nitangi ei be ninum.
Ei avo givwat ate be gidang ate ano-anongge. Dang-etok be yem unemb vavavne be tis bunam walang ano nitangi ei, ve ane gidang ate etok ane. Be unalgum ei be niteng painge love nili ma.

Ei tang-gitung giengk aplo ge dang-eteik; “Ayeu gabweg gawei lopong kwin ane weik ebe kwin ok. Be ayeu weik avie ti ebe nolge arwe gimat gikwai ok ite ma. Be gen bunam ti gitangi ebe atob menihlang nipil ayeu, love nateng ok ite ma molge.”
Dang-etok be atob ei ninggas gen bunam walang ano nipil dongke tis as-mate dongke-ngge.
Atob amolmol in-gas gimat walang ano be amolmol anongge atob inteng inriv be inra, be atob marav-nes is nemb taku avut. Be sawa etok ge atob yev nen Babilon be ma nikwai.
Ve gisov Amol Bamo Pomate ebe gilgum ei ane yaun be geb vavavne gitangi ei ok, ei Amol tulkwe gav-gavul tiate.”
Amolmol bambamo (king) nalk ane tepwengge ebe es luev wasi ane gitangi ei, be indang is ate ivin ei ok, atob indi ebe ande yev gen ei be ane umkumk gisu gireu ok, okob atob inteng anongge ve ei ane. 10 Atob eisir inpelk ve vavavne bamo ete ei gigas ok, be atob invarkei aikawe ge be inei; “O nam-vu bamo Babilon likok! Mie nam-vu bamo molge, be mie nam-vu ti ebe gwang-ne molge ok! Bemem galkik ande mie gugas am gen tiate ebe gulgum gulgum ok ane vavavne tupe-ngge givin as-matano sawa dongke ge!” 11 Be amolmol nalk ane ebe ilgum as kulkul mone ane ok, atob tas-nitung nile nam-vu bamo nok be atob aplos bunam be inteng anongge ve ei ane. Ve gisov amolmol ebe ve inavgo eisir as wambal ok ete ande ma gikwai. 12 Eisir as wambal etok, ete gol tis silva be vat ebe ane mone bamo molge ok, tis gumgum ebe ivgo ve mone bamo molge ok, be tis kambam bwalbwale vevies, muele be bogbogo be. Be kambam silika be, tis ei ebe ane ukwas vevies ge ok, be tis gen ebe ipasang ve bwelk elepan nivo ok tis gen ebe ipasang ve ei ebe ane mone bambamo ge ok. Be tis gen ebe ipasang ve aen be tis vat ebe ane bwal-bwale vie molge ok. 13 Be tis gen ukwas ukwas subu weik waivul be laiyamb tis wel ukwas subu subu ebe emb gireu utlas ulis ok, be wain tis wel be beret be yanggo be, bwelk bulimakao tis sipsip be hos tis ane wil-kar givin givin. Be amolmol ebe emb kulkul sinsin-ge be mone ma ve is ok, tis dalgos ge weik etok ge. Eisir as wambal bambamo etok ete atob inavgo vukuri ite, ve amolmol ebe ve inavgo gen etok ok ete ande ma gikwai. 14 Amolmol ebe emb as kulkul mone ane ok, inei gitangi ei dang-eteik inei; “Ano ebe mie aplom giteng giteng painge-ngge ve nunggas ok, ete tepwengge ande ikali is ate ikwai mie be ma gikwai. Miam ben vevies walang ano ebe ane mone bambamo ge ok tis am kup be kambam vevies tis am gen vevies walang ok ande ma gikwai. Be atob amolmol indi inei gen dang dang-etok galkik giengk mie ane vukuri ite ma!”

15 Be amolmol ebe emb kulkul mone ane gipil gen bambamo etok, be inggas mone bamo molge nangge nam dabe etok ok atob inpelk ve ei ane vavavne ete gigas ok ane be atob invarkei aikawe ge. Be atob tas-bua be inteng anongge ve ei ane, 16 be inei; “O nam vu bamo etok likok! Warik ei gino kup vevies tepwe, bogbogo be muele be gigolong utle ulis ve gol tis vat be gumgum vevies ebe ane mone bambamo ge ok. 17 Be galkik ande ei ane mone tis ane gen vevies walang etok tepwengge ma gikwai seukie-ngge weik ebe bilip geb ok, givin as-matano sawa dongke-ngge.” Be amolmol ebe inggas inggas ei-vovo ok be amolmol ebe ivgo ei-vovo ve invang nam dani ok, tis eisir ebe ivang ei-vovo yapin ok, be amolmol ebe emb kulkul mone ane gipil ei-vovo gielk ane ok, eisir etok tepwengge imbweg aikawe ikwai nam bamo Babilon. 18 Be ili ebe yev gen nam nok be ane umkumk gisu gireu ok be inei; “Nam dabe ret gitangi nam dabe bamo etok?” 19 Be tas-bua be iro nalk gireu dabas tulkwe be iteng anongge ve ei ane be inei; “Opo nam dabe bamo etok likok e! Amolmol ebe tis as ei-vovo gituvki givang gielk ok, eisir inggas mone bamo molge gisov ei dongke-ngge. Bemem love-ande iyaing ei ane gen walang ok tepwengge gikwai seukie-ngge weik ebe bilip geb ok, givin as-matano sawa dongke-ngge ba!”

20 Dang-etok be mie gulumb tis Pomate ane amolmol-gen, be yem aposel tis profet, yem tangg-aim vevie-ngge ve gen ete galkik meng-gihlang gipil nam-vu bamo etok ok. Galkik ande Pomate gilgum ei ane yaun be geb vavavne gitangi ei, be etok weik gen tiate bambamo ebe nam-vu bamo etok gilgum gitangi yem ok, ane den ete ande Pomate geb ginumul gitangi ei ate gile ok.

21 Etok gikwai bekob angela gwang-ne ti gidbwal vat bumue bamo ebe bamo molge ok ti itin be gikari gisov gielk gile be ginei; “Atob inyaing nam-vu bamo Babilon ane luev dangete galkik vat bumue bamo etok ok, be atob amolmol indi ei vukuri ite ma. 22 Be atob amolmol inaute gita tis amb be tavulk be gasul be gen uiye ane subu subu ebe es uiye gisov gisov ok, ebe giteng nangge miam nam-luvue ok vukuri ite ma. Be atob indi amolmol ebe bais manggum manggum ok, me inaute vat bamo ebe gisak yanggo vus-vusa be giteng giteng ok nangge miam nam-luvue vukuri ite. 23 Be atob indi ebe lam aivi, me inaute ebe kakie giriv be gira ve avie gabu amol inemb bais ane ok, nangge miam nam-luvue vukuri ite ma. Miam amolmol-gen ebe ilgum kulkul mone ane ok, eisir tis are bamo nangge nalk. Be mie gulgum ve guyo guyo amolmol avo ti avo ti be ulis ti ulis ti be amolmol vu ti ane ti ane tepwengge nangge nalk ve am yaun dueb ane walang ok.”

24 Pomate gili ginei nam-vu bamo ete Babilon ok, ete ges amolmol ebe inei Pomate avo ukwas vusa ok be tis Pomate ane amolmol-gen be tis amolmol walang ok vun-kunu.

Copyright information for `KBM