1 Corinthians 10

Apɨs based sɨkop okok gɨlak ak saköl ma gɨn

1Pen ai mam sɨkop. Apɨs based acɨk cɨn okok kesɨm ak saköl ma gɨnɨmɨb. God kɨmi bad rek lɨl, kɨrop talak tauɨl kod mɨdek, magɨlsek komɨŋ amnɨlak. Kɨri ñɨg solwara Lakañ apal olak ak, God ne gek, ñɨg nɨbak lɨlɨg gɨ pɨs pɨs amek, magɨlsek pɨs kɨd aul komɨŋ olak. 2Kɨri magɨlsek Mosɨs eip jɨm ñɨl mɨdɨl, kɨmi bad sɨŋak abe, ñɨg solwara sɨŋak abe, ñɨg paklak. 3Bin bɨ nɨb okok magɨlsek, God ñolɨgɨp tap ak ñɨbelɨgɨpal. 4Bin bɨ nɨb okok magɨlsek, God ñɨg ñolɨgɨp ak ñɨbelɨgɨpal. God kab alap ñek, kɨrop eip amek nɨŋɨl ñɨg nɨbak kab nab sɨŋak nɨb apek ñɨbelɨgɨpal. Kab nɨbak me Krais nep. 5Pen God ne bin bɨ nɨb okok mɨñ mɨñ ma gak. Ne kal juɨl kɨrop ñag pak lek, cɨp se par koŋai nep mɨñ mab kab nep mɨdolɨgɨp nab okok ki gɨ yap amnak.

6Pen apɨs based acɨk sɨkop okok nɨg gak ak, God cɨnop bin bɨ kɨsen tɨk dolak okok, bɨ ned nɨb per mɨdmagɨl gos tɨmɨd kɨri tap si tap tɨmel okok nɨŋelak rek ma gɨnɨmel agɨl gak. 7Apɨs based acɨk sɨkop okok ognap tap esek okok sobok gɨ mɨdelɨgɨpal; nɨbi ak rek nɨg ma gɨnɨmɨb. God Mɨnɨm ak, Mosɨs dai alap ñu kɨl tɨkak mɨnɨm nɨbak bɨr nɨpɨm: “Bɨsɨgɨl tap ñɨblɨg gɨ, ñɨg ñɨblɨg gɨ, kogɨm pag sɨlpɨŋ ñɨnɨg warɨklak,” aglak.

8Pen ognap bin si bɨ si gɨlɨg gɨ mɨdelɨgɨpal; cɨn aknɨb rek ma gɨn. Bin bɨ nɨb okok nɨg gɨlɨg gɨ gel amek nɨŋlɨg gɨ, ñɨn nokɨm alap twenti tri tausan (23,000) bin bɨ kɨm saklak. 9Kɨri ognap Bɨ Kɨb nop aleb aleb ñölɨgɨpal; cɨn aknɨb rek ma gɨn. Bin bɨ nɨb okok nɨg gelak ak, God ne gek toi kodal okok kɨrop suek bɨr kɨmlak. 10Kɨri ognap God nop ag juölɨgɨpal; nɨbi aknɨb rek ma gɨnɨmɨb. Bin bɨ nɨb okok nɨg gelak ak, God ejol bin bɨ ñag pak lep ak ag yokek apɨl kɨrop ñag pak lek kɨmlak. 11Pen God ne apɨs based acɨk sɨkop okok nɨg gak ak, bin bɨ ognap okok nɨŋɨl, gos nɨŋ tep gɨl, nɨg aknɨb rek ma gɨnɨmel agɨl gak. Pen gak nɨbak, God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl aglak ak, God cɨnop bin bɨ kɨsen tɨk dolak okok, Krais kauyaŋ adɨk gɨ onɨgab agɨl kod mɨdobɨn ñɨn aul, gos nɨŋ tep gɨl, apɨs based acɨk sɨkop okok gɨ tɨmel gɨlak rek ma gɨnɨmel, agɨl, bɨ mɨnɨm agep ne okok kɨrop gos ñek, God Mɨnɨm dai alap ñu kɨl tɨklak. Cɨn God Mɨnɨm dai nɨbak udɨn lɨ nɨŋɨl bɨr nɨpɨn. 12Pen nɨbi bin bɨ ke nɨŋ tep gɨpɨn, apɨm okok, ap yap pakjɨn rek lɨp, agɨl, nɨŋ tep gɨnɨmɨb. 13Tap si tap tɨmel gɨn agɨl gos ar ke ke owɨp ak nɨbep nep ma owɨp; bin bɨ okok koŋai nep kɨrop ak rek nep nɨg gɨp. Pen God ne tap tari tari agnɨgab ak, agnɨgab rek nep gɨnɨgab. Nɨb ak, nɨbep kod mɨd tep gek, Seten apɨl, tap si tap tɨmel gɨnɨmel, agɨl, nɨbep gos tɨmel ognap ñenɨgab ak, God ne gek, tapɨn gɨnɨmɨŋ rek ma lɨnɨgab. Seten nɨbep gos tɨmel ognap ñɨnɨgab ak, God ne kanɨb alap yomenɨgab, kanɨb nɨbak amɨl ap yap ma paknɨgabɨm.

Cɨn bred magɨl dai nokɨm ñɨbɨn ak me, mɨb goŋ nokɨm nep mɨdobɨn

14Nɨb ak, bin bɨ nɨŋeb tep yad okok. Tap yokop god esek okok ma sobok gɨnɨmɨb.

15Nɨbi bin bɨ gos tɨmɨd sek mɨdebɨm ak me, mɨnɨm agnɨg gebin aul, mɨnɨm nɨŋɨd ageb aka mer, agɨl, nɨbi ke nɨŋnɨmɨb. 16Cɨn mogɨm gɨl, ñɨg kap ak dɨl, God nop tep agɨl ñɨbɨn ak, Krais lakañ ne ñɨbɨn. Pen bred magɨl dɨ pag gɨ ñɨbɨn ak, Krais mɨb goŋ ne ñɨbɨn. 17Cɨn bin bɨ koŋai nep mɨdobɨn ak pen jɨm ñɨl mɨdɨl bred magɨl dai nokɨm ñɨbɨn ak me, mɨb goŋ nokɨm alap nep mɨdobɨn.

18Pen Juda kai gɨpal ak bɨr nɨpɨm. Meme sipsip tap okok damɨl, pak God nop sobok gɨ ñɨbal. Pen kɨri ned gos ar nokɨm alap gos nɨŋɨl, eip jɨm ñɨl meme sipsip tap nɨbak pak sobok gɨ ñɨbal; kɨsen bin bɨ nɨb okok eip jɨm ñɨl dai ognap ñɨbal.

19Pen yakɨr kɨmɨn tap okok god esek nop sobok gɨ ñɨbal ak, god esek nɨbak tap yɨb ma agebin; ak tap yokop. Lɨm alap, mab alap, kab gol alap dɨl, kaj kau kaj kau ñɨlɨk kaunan alap gɨ lɨl, sobok gɨpal tap esek nɨb okok, tap yɨb agɨl ma agebin; tap esek nɨb okok yokop lɨm, mab dai, kab gol dai nep. 20Pen nɨbep agebin: bin bɨ God nop ma nɨpal okok, tap esek nɨb okok sobok gɨl, yakɨr kɨmɨn tap dap pak kab bɨd ar ak lɨn, agenɨgal ak, kɨri kɨjeki cɨp saj cɨp kaunan kab dai mab dai yɨweyu tap okok sobok gɨl pakpal; God nop sobok gɨ ma pakpal. Nɨb ak nɨŋɨl, nɨbi yakɨr kɨmɨn tap kɨjeki nop sobok gɨ pak ñɨbal yakɨr kɨmɨn tap okok bin bɨ okok eip jɨm ñɨl ñɨbɨl, kɨjeki kai eip jɨm ñɨl mɨdenɨgabɨm, agɨl, nɨbep mɨnɨm nɨbaul agebin. 21Krais bin bɨ ne eip mogɨm gɨl, Bɨ Kɨb kap ne dɨ ñɨbɨl, amɨl kɨjeki kap ne dɨ ñɨŋnɨmɨb rek ma lɨnɨgab; Bɨ Kɨb tap ne ñɨbɨl, amɨl kɨjeki tap ne ñɨŋnɨmɨb rek ma lɨnɨgab. 22Nɨg genɨgabɨm, Bɨ Kɨb nop aleb aleb ñɨl gɨnɨgabɨm. Nɨbi bin bɨ kɨlɨs ma mɨdeb, Bɨ Kɨb bɨ kɨlɨs yɨb nop nɨg genɨgabɨm ak, cɨnop pen yur ma ñɨnɨmɨŋ, apɨm ar?

23Nɨbi ognap apɨm, “Cɨn tari tari gɨn agnɨgabɨn ak, gɨnɨgabɨn; ak mɨnɨm ma mɨdeb,” apɨm. Pen ar ognap genɨgabɨn ak pen cɨnop gɨ tɨmel gɨnɨgab. Nɨbi apɨm, “Cɨn tari tari gɨn agnɨgabɨn ak, gɨnɨgabɨn; ak mɨnɨm ma mɨdeb,” agebɨm. Pen ar ognap genɨgabɨn ak bin bɨ Krais pɨs ar mɨdebal okok kɨrop tap tep alap ma gɨ ñɨnɨgab. 24Cɨn ke mɨd tep gɨnɨgabɨn agɨl ar ak nep nɨŋɨl ma gɨn; bin bɨ ognap kɨrop gos nɨŋɨl, kɨri mɨd tep gɨnɨmel agɨl ar ak nep nɨŋɨl gɨn.

25Kɨri yakɨr kɨmɨn tap pak dam maker lenɨmel ak, kɨjeki cɨp saj tap okok pak sobok gɨ dap maker lɨpal aka agɨl, gos par nɨŋɨl, kɨrop ma ag nɨŋnɨmɨb. Abramek tau ñɨŋnɨmɨb. 26Tari gɨnɨg: God Mɨnɨm ak Depid ne dai alap ñu kɨl tɨkɨl agak, “Karɨp lɨm wagɨn aul abe, tap lɨm dai ar wagɨn aul mɨdeb tap okok abe, magɨlsek Bɨ Kɨb tap ne mɨdeb,” agak.

27Pen bin bɨ Krais pɨs ken ma mɨdebal ognap nɨbep, “Apem tap ñɨŋɨn,” agenɨmel, nɨbi karɨp kɨrop amnɨgabɨn, ag gos nɨŋenɨgabɨm ak, gos par nɨŋɨl ma amnɨmɨb. Amɨl kɨrop eip bɨsɨgɨl, kɨri yakɨr kɨmɨn tap okok dam dai nɨbep ñenɨgal okok, kɨjeki cɨp saj tap okok pak sobok gɨ dap ñebal aka, agɨl, gos par nɨŋɨl, kɨrop ma ag nɨŋnɨmɨb. Tap ñɨŋeb nɨbep ñɨnɨgal rek abramek dɨ ñɨŋnɨmɨb. 28Pen bin bɨ ognap apɨl nɨbep agenɨmel, “Tap nɨbak kɨjeki cɨp saj tap okok pak sobok gɨ dap lɨpal,” agenɨmel ak, tɨk nɨŋɨl, cɨn ñɨbon, bin bɨ cɨnop ag ñesal okok gos par nɨŋnɨgal, agɨl, kɨrɨg gɨnɨmɨb. Mer ak, gos magɨl kɨri nab adaŋ, ak tep ak tɨmel ageb gos magɨl nɨbak sɨdol gɨnɨgab. 29Pen gos magɨl nɨbepe ma agebin; bin bɨ ognap nɨbep ag ñɨnɨgal okok, gos magɨl kɨri nab adaŋ mɨdeb nɨbak tɨmel gɨnɨgab, agɨl agebin.

Pen gos magɨl yad ke nɨŋɨl, tap tari tari gɨnɨm agnɨgain ak, gɨnɨgain; bin bɨ ke gos magɨl kɨri nɨŋɨl, nɨg ma gɨnɨm, ma agnɨgain.
30Tap ñɨŋeb nɨb okok, God nop tep agɨl ñɨŋnɨgain ak, tari gɨnɨg bin bɨ ognap yɨp mɨnɨm ag gɨnɨgal? 31Nɨb ak, tap ñɨŋnɨg gɨnɨgabɨm aka ñɨg ñɨŋnɨg gɨnɨgabɨm aka tap tari tari gɨnɨg gɨnɨgabɨm, God yɨb ne ar amnaŋ agɨl gos ak nep nɨŋɨl gɨnɨmɨb. 32Pen Juda bin bɨ okok aka Grik bin bɨ okok aka Krais pɨs ar mɨdebal bin bɨ okok nɨŋel, tep ma gɨnɨmɨŋ ar ak ma gɨnɨmɨb. 33Yad gɨpin ar ak, yɨp ke tep gɨnɨmɨŋ ar ak ma gɨpin; bin bɨ okok koŋai yɨb nep Jisas mɨnɨm tep ak nɨŋ del, kɨrop dɨ komɨŋ yoknɨmɨŋ, agɨl, ar ak nep gɨpin.

Copyright information for `KMHM