1 Corinthians 11

1Nɨb ak, yad Krais gɨp ar ak nɨŋɨl gɨpin rek, nɨbi ak rek nep yad gɨpin ar ak nep nɨŋɨl gɨnɨmɨb.

Bin bɨ God nop sobok gɨnɨg mogɨm genɨgal ak, kɨri tari rek mɨdenɨmel

2Yad tap tari tari gɨpin ak nɨŋ damɨl, Jisas mɨnɨm tep ak dapɨl nɨbep ag ñɨnek ak, nɨŋ damɨl nɨŋlɨg gɨ nep mɨdɨl gɨpɨm ak, nɨbep bin bɨ tep yɨb agebin. 3Pen mɨñi agnɨg gebin aul nɨŋnɨmɨb. Bɨ okok nabɨc kɨri Krais; bin okok nabɨc kɨri nɨgmɨl sɨkop; Krais nabɨc ne God. 4Pen bɨ okok nabɨc kɨri pɨrau yokɨl, God nop sobok genɨgal aka bin bɨ okok kɨrop God Mɨnɨm ag ñenɨgal ak, nabɨc kɨri ke dap yonɨgal. 5Pen bin okok nabɨc kɨri ak mɨseŋ mɨdek nɨŋlɨg gɨ, God nop sobok genɨgal aka bin bɨ okok kɨrop God Mɨnɨm ag ñenɨgal ak, nabɨc kɨri ke dap yonɨgal. Bin alap nɨg genɨgab ak, bin tap tɨmel gɨnɨgab nabɨŋ gaŋ, agɨl, kɨmkas pɨs nep tɨkel nabɨŋ gɨnɨgab ak, ak rek nep lɨnɨgab. 6Pen bin alap kɨmkas ne ma pɨraunɨgab ak, kɨmkas ne ak tɨk ulep ulep gɨnɨmɨŋ; mer ak tɨk kerak lɨnɨmɨŋ. Pen nɨg gen nabɨŋ gɨnɨgab agonɨmɨŋ ak, kɨmkas ne pɨraunɨmɨŋ. 7Bɨ okok, God kɨrop ne ke rek gɨ lek mɨdebal ak rek, nabɨc kɨri ak ma pɨraunɨmel. Pen bin okok, God kɨrop bɨ rek gɨ lek mɨdebal. 8God bin tɨglem kɨd ak dɨl, bɨ ma gɨ lak; bɨ tɨglem kɨd ak dɨl, bin gɨ lak. 9Pen bin ke ausek mɨdeb ak tɨmel gɨp, agɨl, nɨgmɨl nop ma gɨ lak; bɨ ke ausek mɨdeb ak tɨmel gɨp, agɨl, bine nop gɨ lak. 10Ar nɨbak, bin nabɨc pɨrau yoklɨg gɨ mɨdenɨgab. Nɨg genɨgab ak, bin bɨ nɨŋɨl, bin nɨbak mɨnɨm nɨŋeb, agnɨgal. Nɨg genɨgab ak, ejol okok nɨŋel nabɨŋ ma gɨnɨgab.

11Pen nɨŋ tep gɨnɨmɨb. Bɨ Kɨb udɨn yɨrɨk ak, bin ke ausek ma mɨdeb; bɨ ke ausek ma mɨdeb. God ne bin abe bɨ abe omalgɨl gɨ lak.

12God bɨ tɨglem kɨd ak dɨl, bin gɨ lak ak pen mɨñi bin okok ñɨ tɨk dapel nɨŋlɨg gɨ, pobɨŋ gɨ kɨb gɨl, bɨ lɨnɨgal. Pen magɨlsek God ne wagɨn nokɨm nɨbak nep mɨdeb. 13Pen bin okok nabɨc kɨri mɨseŋ mɨdek nɨŋlɨg gɨ, God nop sobok gɨnɨgal ak, tep gɨnɨgab aka mer, nɨbi ke bɨlok nɨŋɨm. 14God ne titi gɨl bɨ gɨ lɨl, bin gɨ lɨl, gɨ lak ak nɨŋɨl tɨk nɨŋnɨgabɨm ak, bɨ okok kɨmkas par mɨdenɨgab ak tɨmel gɨnɨgab, 15pen bin okok kɨmkas par mɨdenɨgab ak tep gɨnɨgab ak, agɨl nɨŋnɨgabɨm. Kɨmkas par nabɨc pɨrauaŋ, agɨl, God kɨmkas par bin okok ñak. 16Pen bin bɨ ognap mɨnɨm agebin ar nɨbaul nɨŋɨl, mɨnɨm mɨdonɨmɨŋ ak, yad mɨnɨm nɨbaul nep agnɨg gebin. Yad per nɨg aknɨb rek nep gɨpin. Bin bɨ Krais pɨs ar mɨdebal karɨp lɨm okok magɨlsek nɨg aknɨb rek nep gɨpal. Ar alap ke ma gɨpal.

17Pen mɨnɨm kɨb nɨbep agnɨg gebin aul, nɨbep mɨnɨm tep ognap agnɨm rek ma lɨp. Tari gɨnɨg: nɨbi Krais pɨs ar mɨdebɨm bin bɨ okok eip mogɨm gɨpɨm ak, ai mam nɨbi okok gos nɨŋɨl, gɨ tep ma gɨpɨm. 18Pen bin bɨ ognap yɨp apal nɨpin, nɨbi Krais pɨs ar mɨdebɨm bin bɨ amɨl mogɨm gɨpɨm ñɨn ak, nɨbi asɨk ke ke lɨpɨm. Nɨb apal ak, nɨbi ognap nɨg gɨpɨm agɨl nɨpin. 19Pen gos ar ke ke nɨŋɨl gem ameb nɨbak, bin bɨ okok Krais nɨŋ dɨ wös gɨpal, pen bin bɨ okok Krais nɨŋ dɨ wös ma gɨpal, agɨl, mɨseŋ nɨŋnɨgabɨn. 20Krais bin bɨ ne eip mogɨm gɨl tap ñɨbɨm nɨbak, Bɨ Kɨb ñɨg tap jɨm ñɨl ñɨŋnɨmɨb agak rek ma ñɨbɨm; esek ar ak gɨpɨm. 21Nɨbi tap ñɨŋnɨg opɨm ak, nɨbi ned apɨl ai mam ma opal okok gos nɨŋɨl ma kod mɨdebɨm. Ned opal ak, ñɨg wain tap okok koŋai nep abramek ñɨbɨl ñɨb sakpal. Nɨg gel, bin bɨ ognap kɨsen apel yuan lɨnɨgab; bin bɨ ognap ned apɨl ñɨg wain koŋai ñɨbel saköl ñagnɨgab. 22Pen karɨp nɨbi ke ma mɨdek, mogɨm gep karɨp ak amɨl, tap ñɨblɨg gɨ, ñɨg ñɨblɨg gɨ, gɨ mɨdebɨm ar? Aka, nɨbi God bin bɨ ne mɨdebɨm ak, tap yokop rek lɨp? Nɨbi nɨg gɨl, bin bɨ tap ma mɨdeb okok ag jupɨm. Nɨg gɨpɨm ak, nɨbep tari agnɨm? Nɨbep bin bɨ tep agnɨm? Mer yɨb! Nɨbep nɨg ma agnɨgain.

23Bɨ Kɨb yɨp mɨnɨm ag ñak ak, yad nɨbep ag ñɨnek: Bɨ Kɨb Jisas, bɨ nop kain gak ñɨn ak, karɨp dɨgak won ak, bred magɨl alap dak. 24Bred magɨl alap dɨl, God nop tep agɨl, dai dai dɨ pagɨl dai alap bɨ ne okok kɨrop ñɨlɨg gɨ agak, “Mɨb goŋ yad nɨbep ñebin aul. Nɨg gɨl, yɨp gos nɨŋlɨg gɨ mɨdenɨmɨb,” agak. 25Pen tap ñɨb sakelak, ñɨg wain kap ak, ak rek nep dɨ God nop tep agɨl, kɨrop ñɨlɨg gɨ agak, “Ñɨg wain kap nɨbaul, yad kɨmen lakañ yad yapek, bin bɨ okok God eip jɨm ñɨl rek lɨnɨgab, agɨl, nɨbep ñebin me aul. Ñɨg wain kap nɨbaul kɨsen ñɨbɨl, nɨg aknɨb rek nep gɨl, yɨp gos nɨŋlɨg gɨ mɨdenɨmɨb,” agak. 26Nɨb ak, Bɨ Kɨb ma adɨk gɨ owɨp ñɨn aul, bred magɨl ak abe ñɨg wain kap ak abe ñɨblɨg gɨ nep mɨdenɨgabɨm ak, Bɨ Kɨb cɨnop nen agɨl kɨmak mɨnɨm tep nɨb ak, bin bɨ okok kɨrop mɨseŋ ag ñɨnɨgabɨm. Nɨg gɨl, per ñɨb mɨdem mɨdem, ne adɨk gɨ onɨgab ñɨn ak nep kɨrɨg gɨnɨgabɨm.

27Pen bin bɨ ognap gos tep nɨŋɨl mer, Bɨ Kɨb bred dai ñɨg wain kap abramek dɨ ñɨbenɨgal ak, Bɨ Kɨb cɨnop nen agɨl kɨmak mɨb goŋ lakañ ne ak, tap yokop rek lɨnɨgab. Bin bɨ an an nɨg genɨgal okok, God nɨŋek, kɨri Krais mɨb goŋ lakañ ne ak tap si tap tɨmel gɨnɨgal. 28Nɨb ak, titi gɨl mɨdebɨm ak, ned cɨbur gos mɨdmagɨl nab nɨbi adaŋ ke nɨŋɨl bɨlok tep gɨl, kɨsen bred wain ak dɨ ñɨŋnɨmɨb.

29Tari gɨnɨg: bin bɨ an an bred ñɨg wain ak Jisas mɨb goŋ ne ak ag gos nɨŋɨl mer, abramek bred wain agɨl dɨ ñɨbenɨgal okok, tap si tap tɨmel gɨl mɨnɨm kɨb nɨŋnɨgal. 30Ar nɨbak nep, bin bɨ nɨbi ognap masos gɨl, mɨñak gɨl gɨp; ognap pɨs nep kɨmbal. 31Nɨb ak, ned titi gɨl mɨdobɨn ak, cɨbur gos mɨdmagɨl nab cɨn adaŋ ke nɨŋɨl bɨlok tep gɨl, kɨsen bred ñɨg wain dɨ ñɨŋenɨgabɨn ak, tap si tap tɨmel gɨl mɨnɨm kɨb ma nɨŋnɨgabɨn. 32Pen cɨn tap si tap tɨmel genɨgabɨn ak, Bɨ Kɨb bin bɨ ne mɨdobɨn rek, ne cɨnop tɨmɨd uknɨgab. Tɨmɨd ukek me, cɨn gos nɨŋɨl, bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul abramek tap si tap tɨmel gɨpal okok eip mab ke yɨneb kau mɨgan eyaŋ ma amnɨgabɨn. 33Nɨb ak, ai mam sɨkop yad, nɨbi tap ñɨŋnɨg onɨgabɨm ak, nɨbi ned apɨl ai mam ma onɨgal okok gos nɨŋɨl kod mɨdɨl, jɨm ñɨl ñɨŋnɨmɨb. 34Pen nɨbep ognap yuan lenɨgab ak, karɨp nɨbi ke okok tap ñɨbɨl onɨmɨb. Mer ak, abramek gɨnɨgabɨm ak, mɨnɨm kɨb dɨnɨgabɨm.

Mɨnɨm dai ognap, yad kɨsen nɨbi mɨdebɨm sɨŋak amɨl, ag ñɨ tep gɨnɨgain.

Copyright information for `KMHM