1 Corinthians 6

Krais bin bɨ ognap mɨnɨm mɨdonɨmɨŋ ak, nɨbi ke tɨg bɨloknɨmɨb

Pen namam nɨbi Krais nop nɨŋ dɨp alap mɨnɨm mɨdonɨmɨŋ, bɨ Krais nop nɨŋ dɨpal okok nep mɨnɨm kɨb nɨbak nɨŋnɨgal. Pen ti gɨnɨg nɨbi amem, bɨ Krais nop ma nɨŋ dɨpal okok mɨnɨm kɨb nɨbak nɨŋnɨmel? Cɨn Krais bin bɨ ne, kɨsen bin bɨ karɨp lɨm ar wagɨn aul tɨgoŋ tɨgoŋ magɨlsek kɨrop mɨnɨm kɨb agɨl tɨg bɨloknɨgabɨn. Pen nɨbi bin bɨ karɨp lɨm ar wagɨn aul magɨlsek mɨnɨm kɨb agɨl tɨg bɨloknɨgabɨm ak, nɨbi bin bɨ nɨbi ke ognap mɨnɨm mɨdenɨgab ak nɨŋɨl ag tɨg bɨloknɨgabɨm. Cɨn kɨsen ejol okok kɨrop abe mɨnɨm kɨb agɨl tɨg bɨloknɨgabɨn. Nɨb ak, lɨm dai ar wagɨn aul mɨnɨm mɨdenɨgab ak, ke agɨn. Krais bin bɨ ne okok, kɨri mɨnɨm kɨb dɨ bɨlokep bɨ kɨb ognap nɨŋɨl, Krais mɨnɨm ma nɨŋ dɨpal, agɨl, kɨrop gos mɨker nɨpal. Nɨb ak, mɨnɨm kɨb ognap mɨdonɨmɨŋ, nɨbi ti gɨnɨg bɨ kɨb nɨb okok ambɨm? Mɨnɨm agebin nɨbaul, nɨbep nabɨŋ gɨnɨmɨŋ, agɨl agebin. Nɨbi ke bɨ gos tep nɨŋeb bɨ alap, Krais bin bɨ nab cɨn sɨŋaul mɨnɨm kɨb agon nɨŋnɨmɨŋ bɨ alap ma mɨdeb, agɨl agebɨm aka? Nɨb aknɨb rek nep gɨpkep ak tep. Pen nɨbi aknɨb rek ma gɨpɨm. Krais nɨŋ dɨp nɨmam alap warɨkɨl, Krais nɨŋ dɨp nɨmam ne ke dam Krais ma nɨŋ dɨpal bin bɨ okok mɨdebal nab sɨŋak mɨnɨm kɨb apal.

Pen nɨbi Bɨ Kɨb Jisas nɨŋ dɨpɨm ognap warɨkɨl, nanai namam nɨbi ke ognap dam mɨnɨm kɨb apɨm ak nɨŋɨl nɨpin, nɨbi Bɨ Kɨb Jisas nɨŋ dɨpal bin bɨ gɨpal rek ma gɨpɨm. Bɨ Kɨb Jisas nɨŋ dɨpɨm nanai namam ognap nɨbep gɨ tɨmel genɨmel ak, nɨŋ kɨrɨg gɨnɨgabɨm ak tep; nɨbi warɨkɨl kɨrop dam mɨnɨm kɨb agnɨgabɨm ak tep mer. Bɨ Kɨb Jisas nɨŋ dɨpɨm nanai namam ognap tap nɨbep lɨp gɨ denɨmel ak, nɨŋ kɨrɨg gɨnɨgabɨm ak tep; nɨbi warɨkɨl kɨrop dam mɨnɨm kɨb agnɨgabɨm ak tep mer. Pen nɨbi warɨkɨl, Bɨ Kɨb Jisas nɨŋ dɨpal nanai namam nɨbi ke ognap tap kɨrop lɨp gɨ dɨpɨm. Nɨbi warɨkɨl Bɨ Kɨb Jisas nɨŋ dɨpal nanai namam nɨbi ke ognap kɨrop gɨ tɨmel gɨpɨm. Pen nɨbi nɨŋ rep gɨnɨmɨb. Bin bɨ gɨ tɨmel gɨ mɨdebal okok, God kɨrop dad karɨp tep ne alaŋ ma dad amnɨgab. Nɨŋ tep gɨl, sɨdol ma gɨnɨmɨb. Tap yokop okok god cɨn agɨl sobok gɨpal bin bɨ okok; bin si bɨ si gɨpal bin bɨ okok; bɨ bin eip mer bɨ alap eip gɨ tapal bɨ okok; God kɨrop dam karɨp tep ne ar alaŋ sɨŋak ma dad amnɨgab. 10 Nɨŋ rep gɨnɨmɨb. Tap si dɨpal bin bɨ okok; per nep tap tep ognap sek dɨn ag gos nɨpal bin bɨ okok; bin bɨ ñɨg wain ñɨg kɨlɨs koŋai ñɨbɨl saköl ñagɨl gɨpal bin bɨ okok; bin bɨ ognap kɨrop mɨnɨm tɨmel mɨnɨm esek apal bin bɨ okok; bin bɨ ognap tap kɨri pɨlɨ gɨ dɨpal bin bɨ okok; God kɨrop magɨlsek dam karɨp tep ne ar alaŋ ma dad amnɨgab. Ak nɨŋ tep gɨl, sɨdol ma gɨnɨmɨb. 11 Nɨbi ognap ned nɨg rek gɨ mɨdelɨgɨpɨm. Pen Bɨ Kɨb Jisas Krais cɨnop nen agɨl kɨmak ak me, God cɨn Kaun ne ak apɨl, tap si tap tɨmel gac nɨbi ak lɨg gɨ yokɨl, nɨbep God nop wög gep bin bɨ ke lɨl, bin bɨ asɨŋ ma mɨdeb mɨdebɨm agak.

12 Nɨbi ognap apɨm, “Yad tap tari gɨnɨm agnɨgain ak gɨnɨgain; ak mɨnɨm ma mɨdeb,” apɨm. Nɨb apɨm ak pen ar ognap genɨgain yɨp tap tep alap ma gɨ ñɨnɨgab. Nɨbi apɨm, “Yad tap tari gɨnɨm agnɨgain ak gɨnɨgain; ak mɨnɨm ma mɨdeb,” apɨm. Nɨb apɨm ak pen yad ar ognap gɨl, gɨ dam dam mɨdak mɨdak yad bɨ nagɨman rek mɨdɨl, ar nɨbak nep gos nɨŋɨl gɨnɨgain; yokop mɨdenɨm rek ma lɨnɨgab. Nɨb ak nɨŋɨl, yad nɨg gɨl ma gɨnɨgain.

13 Nɨbi ognap pen apɨm, “Cɨnop kogi mɨdeb ak me, tap ñɨblɨg gɨ nep mɨdenɨgabɨn,” apɨm. Nɨb apɨm ak pen God gek kogi ak abe, tap nɨb okok abe kɨr gɨnɨgab. God bin bɨ mɨb goŋ kɨri gɨ lak ak, bin si bɨ si gɨnɨmel, agɨl ma gɨ lak. Mɨb goŋ kɨlɨs nɨbi ak, Bɨ Kɨb nop wög gɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb, agɨl gak. Bɨ Kɨb ne nep mɨb goŋ nɨbep tap ñɨb. 14 God kɨlɨs ne ak nep gek me, Bɨ Kɨb warɨkak. Kɨlɨs ne ak nep gek me, cɨn ak rek nep warɨknɨgabɨn.

15 Nɨŋ tep gɨnɨmɨb. Nɨbi Krais eip jɨm ñɨl mɨdebɨm ak, ñɨn kɨd tob kɨd ne ke ak mɨdebɨm. Krais mɨb goŋ ne ak, bɨ si dep bin eip jɨm ma ñɨnɨmɨŋ, mer yɨb! 16 God Mɨnɨm ak, Mosɨs dai alap ñu kɨl tɨkɨl agak, “Bɨ bin dɨl eip jɨm ñɨl mɨdenɨgair ak, kɨri mal mɨb goŋ nokɨm alap nep mɨdenɨgair,” agak. Nɨb ak rek, bɨ an ne bɨ si dep bin alap dɨ eip jɨm ñɨl mɨdenɨgab ak, kɨri mal mɨb goŋ nokɨm alap nep mɨdenɨgair. 17 Pen bin bɨ an Bɨ Kɨb eip jɨm ñɨl mɨdenɨgab ak, kaun ne Bɨ Kɨb Kaun ne eip jɨm ñɨl mɨdenɨgair. 18 Bin si bɨ si ma gɨnɨmɨb. Bin bɨ tap si tap tɨmel ognap gɨnɨgal okok, mɨb goŋ söŋ ken gɨnɨgal, pen bin si bɨ si gɨnɨgal okok mɨb goŋ kɨri ke gɨ tɨmel gɨnɨgal. 19 Nɨŋ tep gɨnɨmɨb. God ne Kaun Sɨŋ ak ag yokek apɨl, nab nɨbep adaŋ mɨdeb. Mɨb goŋ nɨbi ak Kaun Sɨŋ karɨp ñɨlɨk ne mɨdeb ak. Nɨb ak, ke gos nɨpɨn rek gɨn, agɨl gos ak ma nɨŋɨn. Mɨb goŋ gos tɨmɨd mɨdmagɨl nɨbi tap nɨbi ke mer. God ne nɨbep tau adɨk dak. 20 Krais ne tap tep yɨb yokɨl nɨbep tau adɨk dak. Nɨb ak me, mɨb goŋ nɨbi okok gɨ tep gɨlɨg gɨ mɨdem nɨŋlɨg gɨ, God nɨŋek nop tep gɨnɨmɨŋ; bin bɨ okok nɨŋɨl God nop tep agnɨmel.

Copyright information for `KMHM