1 Corinthians 7

Ber mal mɨb goŋ kɨri nokɨm alap mɨdeb

Yɨp mɨj ñu kɨl tɨkɨl mɨnɨm apek ak, nɨbep pen agnɨg gebin. Bɨ okok bin ma dɨnɨgal ak tep. Pen bin si bɨ si gɨpal ak tɨmel gɨp rek, bɨ okok bin kɨri ke dɨl mɨdenɨgal ak tep; bin okok bɨ kɨri ke dɨl mɨdenɨgal ak tep. Pen nɨg gɨ mɨdlɨg gɨ, bin gɨnɨg agonɨmɨŋ ak, nɨgmɨl yau agnɨmɨŋ. Nɨgmɨl ne gɨnɨg agonɨmɨŋ ak, bin ne ak rek nep yau agnɨmɨŋ. Bine mɨb goŋ ak tap ne ke mer; nɨgmɨl eip tap kɨri alog jɨm ñɨl. Nɨgmɨl mɨb goŋ ak, ak rek nep tap ne ke mer; bine eip tap kɨri alog jɨm ñɨl. Nɨb ak, nɨgmɨl agek, bine mer ma agnɨgab. Bine agek, nɨgmɨl mer ma agnɨgab. Yau nep agɨl gɨnɨmir. Pen God nop gos nokɨm nɨŋɨl, sobok gɨlɨg gɨ nep mɨdor, agɨl, mɨnɨm ag ar nokɨm alap lɨl, ñɨn ognap yokop mɨdɨl, God nop sobok gɨlɨg gɨ mɨdenɨgair. Kɨsen kauyaŋ gɨnɨgair. Mer ak, yokop mɨdenɨgair rek, gos ognap nɨŋɨl ger amek, Seten nɨbep ap dek, ap yap paknɨmir rek lɨp. Pen nɨri ber ñɨn ognap yokop mɨdɨl, God nop sobok gɨ mɨdenɨmir ak ma agebin. Pen nɨri ke ber mal mɨnɨm ag ar nokɨm alap lɨl, ñɨn ognap yokop mɨdɨl, God nop sobok gɨ mɨdor, agnɨgair ak, ak mɨnɨm ma mɨdeb, agɨl agebin. Gos yad nɨpin ak, bin bɨ magɨlsek yad yokop mɨdebin rek mɨdenɨmɨb ak tep. Nɨg gɨl gos nɨpin ak pen God gos ne ke nɨŋeb rek, cɨnop tap tep ke ke ñɨb. Bin bɨ ognap tap tep alap ñek, ar ognap ke gɨpal; pen bin bɨ ognap tap tep alap ke ñek, ar ognap ke gɨpal. Nɨb ak rek, nɨbi magɨlsek yad yokop mɨdebin rek mɨdenɨmɨb, agɨl ma agebin.

Pen bin praj bɨ praj mɨdebɨm okok abe, bin kaŋɨl okok abe, yad yokop mɨdebin rek mɨdenɨgabɨm ak tep. Pen bin bɨ ognap yokop mɨdɨl si gɨn, agɨl gos ak nep apek, mɨd tep ma gɨnɨgal. Nɨg genɨmɨŋ ak, bɨ okok bin kɨri ke ke dɨnɨmel, bin okok bɨ kɨri ke ke dɨnɨmel. Mer ak, nab kɨri eyaŋ mab rek yɨnek, mɨd tep ma gɨnɨgal.

10 Bɨ ber gon okok, kɨrop mɨnɨm alap agnɨg gebin. Pen yad nep mer; Bɨ Kɨb ak mɨnɨm ne. Bin okok nagɨmɨl sɨkop nɨbi ma kɨrɨg amnɨmɨb. 11 Pen ognap kɨrɨg amenɨmel ak, bɨ kɨsen nɨb ma dɨnɨmel; yokop nep mɨdenɨmel. Bɨ dɨnɨg, am nɨgmɨl kɨri ned nɨb ak nop kauyaŋ dɨnɨmel. Nɨbi bɨ okok ak rek nep nabin sɨkop nɨbi ak rek nep ma ag yoknɨmɨb.

12 Pen nɨbep bin bɨ ognap okok mɨnɨm alap agnɨg gebin. Pen Bɨ Kɨb mɨnɨm ne ak dɨl, nɨbep ma agebin; gos yad ke nɨŋebin rek ak nɨbep agebin. Pen bɨ alap, ne bin Krais nop ma nɨŋ dɨp bin alap dɨl mɨdenɨgair ak, bin nɨbak, nɨgmɨl eip mɨdor, agenɨgab ak, nɨgmɨl ne, bin Krais nop ma nɨŋ dɨp, agɨl, asɨk masɨk gɨl ma ag yoknɨgab. 13 Pen bin alap, ne bɨ Krais nop ma nɨŋ dɨp bɨ alap dɨl mɨdenɨgair ak, bɨ nɨbak, bine eip mɨdor, agenɨgab ak, bin ne, nɨgmɨl Krais nop ma nɨŋ dɨp, agɨl, asɨk masɨk gɨl ma kɨrɨg amnɨgab. 14 Bin Krais nop nɨŋ dɨp ak me, bɨ Krais ma nɨŋ dɨp bɨ ne ak bine eip jɨm ñɨl mɨder, God nɨŋek, bin ak abe nɨgmɨl ak abe bin bɨ ne ke omal mɨdebir. Pen bɨ Krais nop nɨŋ dɨp ak me, bine Krais ma nɨŋ dɨp bin ne ak nɨgmɨl eip jɨm ñɨl mɨder, God nɨŋek, nɨgmɨl ak abe bin ne ak abe bin bɨ ne ke omal mɨdebir. Mer ak, ñɨ pai kɨri okok bin bɨ Krais ma nɨŋ dɨpal ñɨ pai rek lɨplap. Pen nap kɨri aka nonɨm kɨri Krais nop nɨŋ dɨpal rek, God ak rek nep nɨŋek, ñɨ pai ne ke rek mɨdebal.

15 Bɨ ber gon dɨl mɨdebal okok, nɨgmɨl nep Krais nop nɨŋ dɨl mɨdek, bin ne Krais nop nɨŋ dɨl ma mɨdenɨgab ak ne kɨlɨs gɨl nɨgmɨl ne nop kɨrɨg amnɨg gonɨmɨŋ ak, nɨgmɨl ne, bin yad, agɨl, turaj ma lɨnɨmɨŋ; yau agek, amnɨmɨŋ. Mer ak, pen pen gɨl mɨd tep ma gɨnɨgair. Pen bin ak Krais nop nɨŋ dɨl mɨdek, nɨgmɨl ne Krais nop nɨŋ dɨl ma mɨdenɨgab ak ne kɨlɨs gɨl bin ne nop kɨrɨg amnɨg gonɨmɨŋ ak, bin ne, bɨ yad, agɨl, turaj ma lɨnɨmɨŋ; yau agek, amnɨmɨŋ. Ak mɨnɨm ma mɨdeb. Mer ak, pen pen gɨl mɨd tep ma gɨnɨgair. God kapkap mɨd tep gɨlaŋ agɨl cɨnop dɨp.

16 Pen nɨbi bin okok, Krais nop nɨŋ dɨpɨm ak, nagɨmɨl Krais ma nɨŋ dɨp ak eip mɨdɨl, ne Krais nɨŋ dɨnɨmɨŋ rek lɨp. Pen nɨbi nɨgmɨl sɨkop okok, Krais nop nɨŋ dɨpɨm ak, nabin Krais ma nɨŋ dɨp ak eip mɨdɨl, ne Krais nɨŋ dɨnɨmɨŋ rek lɨp. 17 Bin bɨ Krais pɨs ar mɨdebal karɨp okok magɨlsek kɨrop per apin, “Nɨbi ke tari tari gɨl rek mɨdem, God nɨbep sɨk agɨl dak ak, ar nɨbak nep mɨdenɨmɨb,” apin. 18 Bɨ wak bɨr tɨb gɨ rɨk gɨlak alap, kɨsen God nop sɨk agɨl dɨnɨgab ak, ne nɨg gɨl mɨdebin agɨl gos par ma nɨŋnɨmɨŋ. Pen bɨ wak tɨb gɨ rɨk ma gɨlak alap, kɨsen God nop sɨk agɨl dɨnɨgab ak, yɨp wak tɨb gɨ rɨk ma gɨpal agɨl gos ak ma nɨŋnɨgab; nop wak tɨb gɨ rɨk ma gɨnɨmel. 19 God ne nɨŋek, bɨ wak tɨb gɨ rɨk gɨpal aka tɨb gɨ rɨk ma gɨpal ak, ak tap yokop yɨb; God agek nɨŋɨl gɨnɨgabɨn ak, ak tap kɨb yɨb.

20 Nɨbi ke tari tari gɨl rek mɨdem, God nɨbep sɨk agɨl dak ak, ar nɨbak nep mɨdenɨmɨb. 21 Nɨbep ognap bɨ ognap tauɨl dam wög kɨri ak ag lel, pe ak ma dɨl, apal apal rek gɨl, mɨñ wög rek gɨpɨm. Pen God nɨbep sɨk agɨl dek bin bɨ ne mɨdebɨm ak, mɨñ wög rek gɨpɨm ak kɨrɨg amnɨn agɨl gos ak ma nɨŋnɨmɨb. Pen kɨsen kɨrɨg gɨl yokop mɨdenɨmɨb rek lonɨmɨŋ ak, kɨrɨg gɨl yokop mɨdenɨmɨb. 22 Bin bɨ an an, bɨ ognap tauɨl dam wög kɨri ak ag lel, pe ma dɨl, apal apal rek nep mɨñ wög rek gɨlɨg gɨ mɨdem, kɨsen Bɨ Kɨb nɨbep sɨk agɨl, tap tep yɨb yokɨl, nɨbep tau adɨk dek, bin bɨ ne ke mɨdebɨm. Pen bin bɨ an an, bɨ ognap apal apal rek nep mɨñ wög rek gɨlɨg gɨ ma mɨdebek, kɨsen Bɨ Kɨb nɨbep sɨk agɨl, tap tep yɨb yokɨl, nɨbep tau adɨk dek, bin bɨ mɨñ wög gep ne ke mɨdebɨm. 23 Krais ne tap tep yɨb yokɨl nɨbep tau adɨk dek, bin bɨ ne mɨdebɨm. Nɨb ak, bin bɨ ognap mɨñ wög gep bin bɨ kɨri mɨdon, agɨl gos ak ma nɨŋnɨmɨb. 24 Nɨb ak, ai mam sɨkop. Nɨbi ke tap tari tari gɨlɨg gɨ mɨdem, God nɨbep sɨk agɨl dak ak, ar nɨbak nep mɨdenɨmɨb.

25 Pen bin dɨnɨmɨb aka bin ma dɨnɨmɨb, mɨnɨm ag nɨpek ak agnɨg gebin. Mɨnɨm nɨbaul Bɨ Kɨb ak agek nɨŋɨl nɨbep ma agebin. Pen ne yɨp yɨmɨg nɨŋɨl dɨl wög ke ag lak rek, gos nɨŋ tep gɨl nɨbep mɨnɨm agnɨg gebin nɨbaul mɨnɨm nɨŋɨd agɨl nɨŋnɨmɨb. 26 Cɨn bin bɨ Krais nop nɨŋ dɨl, mɨñi mɨker dɨl koslam mɨdenɨgabɨn ak, mɨdebɨm rek nep mɨdenɨmɨb ak tep. 27 Nɨbi bɨ bin sek mɨdebɨm okok, bin cɨn okok kɨrɨg gɨl yokop mɨdojɨn, agɨl gos ak ma nɨŋnɨmɨb. Pen nɨbi bɨ bin sek ma mɨdebɨm okok, bin dɨn, agɨl gos ak ma nɨŋnɨmɨb. 28 Pen nɨbi bɨ okok, bin dɨnɨgabɨm ak, tap si tap tɨmel ma gɨnɨgabɨm. Nɨbi bin praj okok, bɨ dɨnɨgabɨm ak, tap si tap tɨmel ma gɨnɨgabɨm. Nɨbi dɨl koslam mɨdenɨgabɨm agɨl gos ak nɨŋɨl nɨbep agebin.

29 Ai mam sɨkop. Mɨñi mɨdobɨn ñɨn aul par mɨlek ma mɨdenɨgab. Nɨbi bin sek mɨdebɨm bɨ okok, bin sek bɨ ma mɨdebɨm rek mɨdenɨmɨb. 30 Sɨl agebɨm bin bɨ okok, sɨl ma gep bin bɨ rek mɨdenɨmɨb. Mɨñ mɨñ gebɨm bin bɨ okok, mɨñ mɨñ ma gep bin bɨ rek mɨdenɨmɨb. Tap tauebɨm bin bɨ okok, tap ma mɨdeb bin bɨ rek mɨdenɨmɨb. 31 Lɨm dai ar wagɨn aul tap okok dɨl gebɨm bin bɨ okok, gos ar nokɨm nɨbak nep nɨŋɨl ma gɨnɨmɨb. Lɨm dai wagɨn aul ke kɨsen nɨb lɨnɨgab ñɨn ak ulep mɨdeb.

32 Yɨp tep gɨp ak, nɨbep mɨker kɨb ma gɨnɨmɨŋ. Bɨ bin ma dɨp ak, Bɨ Kɨb nop nep gos nɨŋɨl, yad tap tari gen, Bɨ Kɨb nop tep gɨnɨgab, agɨl gos ak nɨŋnɨgab. 33 Pen bɨ bin dɨp ak, yad tap tari gen, bin yad ak nop tep gɨnɨmɨŋ, agɨl, tap lɨm dai ar wagɨn aul gos kɨb nɨŋɨl gek amnɨgab. 34 Nɨg gek, ne gos omal nɨŋnɨgab. Pen bin bɨ ma dɨp ak, Bɨ Kɨb nop nep gos nokɨm nep nɨŋnɨgab. Mɨb goŋ gos tɨmɨd mɨdmagɨl yad magɨlsek Bɨ Kɨb nop nep ñɨl, nop mɨdmagɨl lɨl, wög gɨnɨm, agɨl gos ak nep nɨŋnɨgab. Pen bin bɨ dɨp ak, yad tap tari gen, bɨ yad ak nop tep gɨnɨmɨŋ, agɨl, tap lɨm dai ar wagɨn aul gos kɨb nɨŋɨl gek amnɨgab. 35 Mɨnɨm agebin nɨbaul, nɨbep mer agɨl ma agebin; nɨbep gos nɨŋɨl, Bɨ Kɨb nop nokɨm nep gos nɨŋlɨg gɨ, mɨdmagɨl lɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb, agɨl agebin.

36 Pen bɨ alap yokop mɨdek, nop bin dap ñel, yad bɨ waske mɨdenɨgain, agɨl, mɨd damɨl, kɨsen bin nɨbak nop nɨŋɨl, ne mɨd tep ma gɨp, agɨl, nop yɨmɨg nɨŋɨl dɨnɨgain, agnɨgab ak, dɨnɨmɨŋ. Mɨnɨm ma mɨdeb. Ne tap si tap tɨmel alap ma gɨnɨgab. Bin dɨnɨgab ak tep. 37 Pen bɨ alap yokop mɨdek, nop bin dap ñel, yad bɨ waske mɨdɨl mɨd tep gɨnɨgain, agɨl, gos ar nɨbak nep kɨlɨs gɨ nɨŋ damɨl, bin ma dɨnɨgain, agnɨgab ak, ma dɨnɨmɨŋ. Mɨnɨm ma mɨdeb. Ne ak rek nep gɨ tep gɨnɨgab. Bin ma dɨnɨgab ak tep. 38 Nɨb ak, bin dap ñel, dɨnɨmɨŋ ak, gɨ tep gɨnɨgab. Pen bin dap ñel, ma dɨnɨmɨŋ ak, gɨ tep yɨb gɨnɨgab.

39 Bin okok, nɨgmɨl komɨŋ mɨdenɨgab ak, eip mɨdenɨgair. Kɨmnɨgab ak me, am bɨ kɨsen dɨnɨgain, agnɨgab ak, dɨnɨgab; gos ne. Pen dɨnɨg gɨnɨgab ak, Bɨ Kɨb pɨs ar mɨdeb bɨ alap nep dɨnɨgab. 40 Pen gos yad nɨpin ak, nɨgmɨl kɨmek, bin yokop kaŋɨl mɨdebal rek mɨdenɨmɨŋ ak tep. Ne mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ mɨdɨl, mɨd tep gɨnɨgab. Yad gos nɨpin, God Kaun ne yɨp gos ñek nɨŋlɨg gɨ nɨbep mɨnɨm nɨbaul agebin.

Copyright information for `KMHM