1 Corinthians 8

“Tap pak god esek cɨp saj tap okok sobok gɨpal ak ñɨŋɨn aka mer?” aglak

1Pen bin bɨ tap esek cɨp saj tap okok sobok gɨpal okok, tap alap dap pak tap esek nɨb okok kɨrop sobok gɨ ñenɨgal ak, ñɨŋɨn aka ma ñɨŋɨn, agɨl yɨp ag nɨpɨm ak, nɨbep pen agnɨg gebin. “Cɨn bin bɨ magɨlsek gos ke ke mɨdeb,” apɨm ak, nɨŋɨd nep apɨm. Pen gos tɨmɨd cɨn ke nɨŋɨl, nɨŋ tep gɨpɨn, agnɨgabɨn ak, yɨb cɨn ke agon ar amnɨmɨŋ rek lɨp. Pen bin bɨ okok kɨrop mɨdmagɨl lɨnɨgabɨn ak, kɨlɨs ognap sek dɨl, Krais ageb rek nep gɨ tep gon amnɨgab.

2Pen cɨn gos nɨŋeb mɨdobɨn apal bin bɨ okok, yokop ar ar nep nɨŋɨl nɨb apal. 3Bin bɨ God nop mɨdmagɨl lɨpal okok, God ne kɨrop nɨŋɨp.

4Pen bin bɨ tap alap dap pak tap esek nɨb okok nop sobok gɨ ñenɨgal ak, ñɨŋɨn aka ma ñɨŋɨn? Pen cɨn nɨpɨn, tap esek sobok gɨpal nɨb okok tap nɨŋɨd mer, ak tap yokop. Cɨn nɨpɨn, God nokɨm nep mɨdeb. 5Bin bɨ ognap, god koŋai nep, bɨ kɨb koŋai nep seb kab ar alaŋ abe lɨm dai ar wagɨn aul abe mɨdebal, agɨl gos ak nɨpal. 6Pen God cɨn ak nokɨm yɨb mɨdeb. Ne Bapi cɨn tap okok magɨlsek gɨ lak mɨdeb. Ne mɨdek nɨŋlɨg gɨ me, cɨn mɨdobɨn. Bɨ Kɨb Jisas Krais ak, ak rek nep nokɨm nep mɨdeb. Ne mɨdek me, God tap okok magɨlsek gɨ lak mɨdeb. Ne mɨdek nɨŋlɨg gɨ me, cɨn mɨdobɨn.

7Pen bin bɨ ognap mɨnɨm nɨbak ma nɨpal. Nag ar ak tep, nag ar ak tɨmel, agɨl nɨŋ tep ma gɨpal. Nɨb ak, god esek okok nop tap pak sobok gɨ ñɨbal tap ak ñɨbɨl, tari gɨnɨg god esek nop sobok gɨ ñesal tap ñɨbɨn, agɨl gos par nɨŋnɨgal. 8Pen tap asɨk mosɨk gɨnɨgabɨn aka abramek ñɨŋnɨgabɨn ak, God nɨŋek, mɨnɨm ma mɨdeb.

9Pen nɨbi bin bɨ nɨŋ tep gɨpɨm okok, tap alap ñɨbon, ai mam nɨŋ tep ma gɨpal okok nɨŋɨl ap yap paknɨmel rek lɨp, agɨl gos ak nɨŋlɨg gɨ, tap ñɨŋnɨmɨb. 10Tari gɨnɨg: nɨbi bin bɨ nɨŋ tep gɨpɨm okok, am god esek sobok gɨpal karɨp ñɨlɨk mɨgan ak amɨl, tap ñɨbem, nanai namam nɨŋ tep ma gɨpal okok, alap nɨbep nɨŋɨl, kɨri ak rek nep ñɨŋnɨmel rek lɨp. 11Nɨb ak, nɨbi nɨŋ tep gɨpɨn, agɨl gem, nanai namam Krais dɨnɨgain agɨl kɨmak alap gos par lɨlɨg gɨ ak rek nep tap nɨbak ñɨbɨl, ap yap paknɨgab. 12Nɨbi nɨg genɨgabɨm ak, ar nɨbak nep nanai namam nɨbi okok nɨŋɨl, kanɨb tep akal, kanɨb tɨmel akal, nɨŋ tep ma gɨnɨgal. Nɨb ak, nɨbi nanai namam okok kɨrop tap si tap tɨmel gɨl, Krais nop tap si tap tɨmel gɨnɨgabɨm. 13Nɨb ak, tap ñɨŋeb ognap ñɨben, ai mam alap nɨŋɨl ap yap pakenɨgab ak, yad tap yɨpɨl ognap ma ñɨŋnɨgain; yokop bep maj tap nep ñɨbɨl kɨmnɨgain.

Copyright information for `KMHM