1 Corinthians 9

Pol pe ma dolɨgɨp ak nop tep gak

1Yad Jisas mɨnɨm dad ameb bɨ alap mɨdebin. Yad Bɨ Kɨb cɨn Jisas nop udɨn yad ke nɨŋnek. Nɨbi Bɨ Kɨb bin bɨ ne mɨdebɨm ak, yad Bɨ Kɨb nop wög gɨl, nɨbep mɨnɨm tep ne ak ag ñenek, nɨŋ dɨl me, bin bɨ ne mɨdebɨm. Nɨb ak, tap alap yɨp kanɨb ma uren gɨp. 2Yad Jisas mɨnɨm dad ameb bɨ alap mɨdebin ak, pen bin bɨ ognap yɨp nɨŋɨl, Pol Jisas mɨnɨm dad ameb bɨ alap mɨdeb, agɨl ma nɨŋnɨgal. Pen gos yad nɨpin, nɨbi bin bɨ okok, nɨŋɨd nep Pol Jisas mɨnɨm dad ameb bɨ alap mɨdeb agɨl nɨpɨm. Bin bɨ okok pen, nɨbi Bɨ Kɨb bin bɨ ne mɨdebɨm ak nɨŋenɨgal ak, nɨŋɨd nep Bɨ Kɨb ne ke Pol mɨnɨm ne dad ameb bɨ alap ag lak mɨdeb, agnɨgal.

3Bin bɨ ognap yɨp mɨnɨm kɨb apal okok kɨrop pen nɨbgɨl agnɨg gebin. 4Nɨbep wög gɨ ñɨbin ak pen tap magɨl dɨnɨm rek ma lɨp aka? 5Wög nɨbep gɨpin rek, yad pen bin Jisas nop nɨŋ dɨp alap dɨl, dam Jisas mɨnɨm tep ag ñɨ ajlɨg gɨ, tap ñɨŋjɨr rek ma lɨp aka? Bɨ Jisas mɨnɨm dad ameb bɨ ognap abe, Bɨ Kɨb nɨmam kɨsen ne okok abe, Pita abe, per bin kɨri okok sek damɨl, Jisas mɨnɨm tep ag ñɨ ajpal. 6Aka Banabas cɨr mal nep mani wög gɨl tap magɨl ñɨŋjɨr?

7Bɨ ami okok wög gɨpal rek, tap kɨri ke ma pɨyo nɨpal. Kɨrop tap ñel ñɨbal. Bɨ wain wög gɨ yɨbal okok, yɨbal rek, wain magɨl ognap pag dapɨl ñɨbal. Bɨ kaj sipsip mɨkpal okok, mɨkpal rek, ci ognap dɨl ñɨbal. 8Mɨnɨm agebin nɨbak nɨŋem, bin bɨ okok gos nɨpal rek nep ageb, agnɨgabɨm rek lɨp. Pen lo mɨnɨm ar nɨbak nep ageb me. 9God Mɨnɨm ak, Mosɨs dai alap ñu kɨl tɨkɨl agak,

“Nɨbi kaj kau okok poŋ dapɨl,
wid cɨn tau cɨb jakel,
magɨl ak ke lɨl, cög ak ke lɨl gaŋ, agɨl,
dap lem wög gel nɨŋlɨg gɨ,
meg mɨgan kɨrop ak nag lɨ rɨbɨk ma gɨnɨmɨb.
Wög gɨnɨgal rek ognap ñɨŋnɨgal,” agak.
Pen God ne kaj kau okok gos nɨŋɨl mɨnɨm nɨbak ma agak.
10Cɨnop bin bɨ gos nɨŋɨl agak. Bin bɨ wög kɨlɨs yɨb gɨlɨg gɨ wög yɨmbal okok, bin bɨ wög kɨlɨs gɨlɨg gɨ tap pag dopal okok, wög gɨpal rek kɨrop ognap ñel ñɨbɨl, tep gek nɨŋlɨg gɨ wög gɨnɨmel, agak. 11God mɨnɨm ageb tap tep ak mɨdmagɨl nab nɨbep adaŋ bɨr yɨmbɨn ak rek, nɨbi pen tap lɨm dai ar wagɨn aul mɨdeb ognap cɨnop pag dap ñɨnɨgabɨm ak tep. 12Pen bɨ ognap nɨbep mɨnɨm tep ak ag ñel, mani tap okok ñɨbɨm rek, Banabas cɨr bɨ omal nɨbep per ag ñolɨgɨpɨr ak, cɨrop bɨ ma ñɨnɨgabɨm aka?

Pen nɨbep ag nɨprop, mani tap okok dɨprop, pen bin bɨ ognap nɨŋɨl aplap, “Mani tap ag asɨb gɨlɨg gɨ ajebir ak pen tom agɨl, ‘Krais mɨnɨm tep ak ag ñɨ ajobɨr,’ apir,” aplap. Nɨb ak nɨŋɨl, Krais mɨnɨm tep ak ma nɨŋnɨmel rek lɨp, agɨl, mani tap kɨri okok ma dɨpɨr. Mani cɨr ke wög gɨl, tap tau ñɨbɨl, Krais mɨnɨm tep ak ag ñɨ ajpɨr.

13Pen nɨbi nɨpɨm: bɨ God sobok gep karɨp ñɨlɨk mɨgan wög gɨpal okok, tap God nop dap ñɨbal okok ognap dɨl ñɨbal. Bɨ God wög gɨlɨg gɨ, yakɨr kɨmɨn bɨd ar pak sobok gɨpal okok ognap dɨl ñɨbal. 14Nɨg aknɨb rek nep, Bɨ Kɨb agek, mɨnɨm tep ne ag ñɨnɨgal bin bɨ okok, kɨrop pen tap kɨri Bɨ Kɨb nop ñeb ognap ñɨnɨgal, dam tap ñɨŋeb tap kɨri okok tauɨl, mɨd tep gɨlɨg gɨ wög nɨbak gɨnɨgal.

15Pen nɨbep Krais mɨnɨm tep ak ag ñɨ ajen nɨŋ dɨpɨm rek, mani tap ñɨŋeb nɨbi ognap ma dɨpin ak yɨp tep yɨb gɨp. Mɨñi mɨj ñu kɨl tɨkebin aul, tap nɨbi ognap dɨnɨm, agɨl ma agebin. Mer yɨb! Mani yad ke wög gɨl, tap tau ñɨŋnɨgain; mer ak kɨmnɨgain. Yad tap nɨbep ognap ma dɨnɨgain.

16Pen mɨnɨm ag ñɨ ajpin nɨbak, gos yad ke ag ñɨ ma ajpin. Wög Bɨ Kɨb nop gɨpin nɨbak, ne ke gɨnɨmɨn agak rek nep gɨpin; gos yad ke nɨŋɨl ma gɨpin. Nɨb ak, yad Jisas mɨnɨm tep ak kɨrɨg gɨnɨm rek ma lɨp; ag ñɨlɨg gɨ nep mɨdenɨgain. 17Gos yad ke nɨŋɨl Jisas mɨnɨm tep ak ag ñɨbnep, yad tap tep ognap dɨpnep. Pen gos yad ke mer, Bɨ Kɨb agek, mɨnɨm tep ne ag ñɨbin ak rek, yad yokop wög yɨp ag lak ak gɨpin. 18Nɨb ak, yad tap tep ma dɨl, nɨbep yokop ag ñɨbin ak, yad tap tari tari pen dɨnɨm? Pen dɨpin ak, mani tap ognap ma dɨl, Jisas mɨnɨm tep ak ag ñen, bin bɨ okok kɨri tap ognap ma ñɨl, yokop mɨnɨm tep nɨbak nɨŋɨl, Jisas nop nɨŋ dɨnɨgal, ag gos ak nep nɨpin; pen dɨpin me ak. 19Yad, bɨ tau dap lel, mɨñ wög gɨpal rek bɨ alap ma mɨdebin ak pen bin bɨ koŋai nep God pɨs ar mɨdelaŋ, agɨl, bin bɨ karɨp lɨm ke ke okok mɨdebal magɨlsek kɨrop mɨñ wög gep bɨ alap rek mɨdebin. 20Juda kai mɨdebal nab ak amɨl, Krais mɨnɨm tep ak ag ñen nɨŋ dɨlaŋ, agɨl, kɨri gɨpal ar ak nep gɨpin. Yad lo Mosɨs ñu kɨl tɨkɨl agak nɨbak nɨŋɨl kɨsen ma gɨpin ak pen Mosɨs ñu kɨl tɨkak lo nɨbak kɨsen gɨpal bin bɨ okok mɨdebal nab ak amɨl, Krais mɨnɨm tep ak ag ñen nɨŋ dɨlaŋ, agɨl, yad lo mɨnɨm nɨbak ak rek nep kɨsen gɨpin. 21Pen bin bɨ lo mɨnɨm ak ma nɨpal nab ak amɨl, Krais mɨnɨm tep ak ag ñen nɨŋ dɨlaŋ, agɨl, bin bɨ lo mɨnɨm ma nɨpal okok gɨpal rek nep gɨpin. Pen nɨg gɨl, abramek gɨlɨg gɨ God lo mɨnɨm ak ma kɨrɨg gɨpin; Krais lo mɨnɨm ak kɨsen gɨpin. 22Bin bɨ Krais nɨŋ dɨ kɨlɨs ma gɨpal nab ak amɨl, Krais mɨnɨm ak ag ñen nɨŋ dɨlaŋ, agɨl, mɨnɨm kal mɨnɨm kɨlɨs mer, mɨnɨm sɨsain nep ag ñɨbin. Nɨb ak, bin bɨ ke ke mɨdebal rek, ognap Krais nop nɨŋ del, kɨrop dɨ komɨŋ yoknɨmɨŋ, agɨl, kɨrop eip mɨdɨl, kɨri gɨpal rek nep gɨpin. 23Gɨpin nɨbak, Krais mɨnɨm tep ak ag ñɨ tep gen, bin bɨ nop nɨŋ del, ne kɨrop abe yɨp abe dɨ komɨŋ yoknɨgab, agɨl, nɨg gɨpin.

Kɨlɨs yɨb gon amenɨgab me, mɨd tep yɨb gɨnɨgabɨn

24Nɨbi nɨpɨm: bin bɨ resɨs gɨpal okok koŋai nep resɨs gɨpal, pen bɨ nokɨm alap ned amjaknɨgab ak nep tap tep dɨnɨgab. Nɨb aknɨb rek, nɨbi ak rek nep kɨlɨs gɨl, kanɨb kasek am tep gɨl, tap tep dɨnɨgabɨm. 25Bin bɨ resɨs gɨl, ned amjakɨn agɨl gos ak nɨpal okok, asɨk mosɨk gɨ tep gɨl, per kɨlɨs gɨl eksais gɨ dam dam, kɨsen resɨs gɨnɨgal. Usajɨl bad per mɨdep mer ak, tap sɨkol nep dɨn, agɨl, nɨg gɨpal. Pen cɨn usajɨl bad per mɨdeb dɨn, agɨl, nɨg gɨpɨn. 26Nɨb ak me, yad resɨs gɨpin ak, ke okok ma nɨpin; kanɨb amnɨg gɨpin mɨgan ak nep nɨŋɨl, kasek nep amɨl ambin. Pen bɨ yokop sɨlpɨŋ ñɨl pen pen pakpal okok, abramek ma pakpal, nɨŋ tep gɨl pakpal rek ak gɨpin. 27Pen yad mɨb goŋ gos tɨmɨd yad ke kɨlɨs wɨsɨb gɨl eksais gɨ tep gɨpin. Nɨg gɨl, bin bɨ okok kɨrop Jisas mɨnɨm tep ak ag ñen, Jisas nɨŋ dɨl tap tep dɨnɨmel, yad abe tap tep dɨnɨm, agɨl, nɨg gɨpin.

Copyright information for `KMHM