1 John 5

God Ñɨ ne nop nɨŋ dep won ak

Bin bɨ, Jisas ne Krais, agɨl nɨŋ dɨpal okok, kɨri magɨlsek God ñɨ pai ne mɨdebal. Pen bin bɨ nap mɨdmagɨl lɨpal okok, ñɨ ne ak rek nep mɨdmagɨl lɨpal. God nop mɨdmagɨl lɨl, ne mɨnɨm kɨlɨs agɨl nɨg gɨnɨmɨb agɨp rek nep gɨnɨgabɨn ak, cɨn nɨŋnɨgabɨn, God ñɨ pai ne okok kɨrop mɨdmagɨl lɨpɨn.

God mɨnɨm kɨlɨs agɨl nɨg gɨnɨmɨb agɨp rek nep gɨnɨgabɨn ak me, cɨn God nop mɨdmagɨl lɨnɨgabɨn. God mɨnɨm kɨlɨs ne agɨp nɨb okok, mɨker ma gɨp. Tari gɨnɨg: God cɨnop dek, ñɨ pai ne mɨdobɨn ak me, bin bɨ yokop okok nag gɨpal ar ak, gos cɨnop lɨp gɨ dad amnɨmel rek ma lɨp. Jisas ne Krais agɨl nɨŋ dɨpɨn ak me, bin bɨ yokop okok nag gɨpal ar ak, gos cɨnop lɨp gɨ dad amnɨmel rek ma lɨp. Bin bɨ, Jisas ne God Ñɨ ne yɨb, agɨl, nɨŋ dɨpal okok nep, bin bɨ God Mɨnɨm ma nɨpal okok nag gɨpal ar ak, gos kɨrop lɨp gɨ dad amnɨmel rek ma lɨp.

Jisas God Ñɨ ne yɨb

Jisas Krais owak ak, bɨ yokop ma owak. Ne ñɨg pakak; kɨsen lakañ ne yapek kɨmak. Ñɨg nep pakek, God Ñɨ ne ak, agɨl, ma apɨn; ñɨg pakɨl kɨsen lakañ ne yapek kɨmak ak me, God Ñɨ ne mɨdeb ak nɨpɨn. God Kaun ne ak, ak rek nep cɨnop gos ñek nɨpɨn, Jisas God Ñɨ ne yɨb ak mɨdeb. Tari gɨnɨg: God Kaun per per mɨnɨm nɨŋɨd nep agɨp. Nɨb ak, mɨnɨm ar omal nokɨm mɨdeb: Kaun ak; ñɨg ak; lakañ ak.

Mɨnɨm omal nokɨm nɨbak, jɨm ñɨl ar nokɨm agɨp rek, Jisas ne God Ñɨ ne mɨdeb ak, nɨŋ tep gɨpɨn.
Bin bɨ okok mɨnɨm agnɨgal ak, mɨnɨm kɨrop nɨŋ dɨnɨgabɨn; pen God mɨnɨm agɨp nɨbak, mɨnɨm nɨbak mɨnɨm nɨŋɨd yɨb, agɨl, kasek nep nɨŋ dɨn. Tari gɨnɨg: God ne Ñɨ ne ak mɨnɨm nɨbak ag mɨseŋ lak.

10 Bin bɨ Jisas ne God Ñɨ ne yɨb, agɨl, nɨŋ dɨpal okok, God mɨnɨm nɨŋɨd ne ak kɨrop nab adaŋ mɨdek, kɨri God Ñɨ ne nɨŋ dɨpal. Pen bin bɨ Jisas ne God Ñɨ ne ma nɨŋ dɨpal okok, God ne bɨ esek agep bɨ, apal. Tari gɨnɨg: God ne ke Ñɨ ne mɨnɨm nɨŋɨd agɨp ak ma nɨŋ dɨpal. 11 Mɨnɨm nɨŋɨd ak nɨg gɨl mɨdeb: God ne komɨŋ per mɨdep magɨl ak cɨnop ñɨb; komɨŋ per mɨdep magɨl ak Ñɨ ne eip mɨdeb. 12 God Ñɨ ne kɨrop eip mɨdeb bin bɨ okok, per per komɨŋ mɨdep magɨl ak bɨr dɨpal; pen God Ñɨ ne kɨrop eip ma mɨdeb bin bɨ okok, per per komɨŋ mɨdep magɨl ak ma dɨpal.

Jisas Krais nop nɨŋ dɨpɨm ak me, God ñɨ pai ne mɨdebɨm

13 Nɨbi Jisas ne God Ñɨ ne ak agɨl gos nɨpɨm bin bɨ okok, per per mɨdenɨgabɨm ak nɨŋ tep gɨnɨmɨb, agɨl, yad mɨnɨm nɨbaul nɨbep ñu kɨl tɨkebin.

14 Cɨn nɨpɨn, God nop amɨl nop tep gɨnɨgab ar ak nep ag nɨŋenɨgabɨn ak, ne nɨŋnɨgab. 15 Nɨbak, cɨn nɨpɨn, tap tari tari ag nɨŋenɨgabɨn, agnɨgabɨn rek nep gɨnɨgab.

16 Pen ai mam alap, tap si tap tɨmel mab ke eyaŋ ma ameb rek ak genɨgab ak, nɨbi God nop sobok gem, God ne ai mam nɨbak komɨŋ mɨdep magɨl ak kauyaŋ ñɨnɨgab. Pen ai mam alap, tap si tap tɨmel mab ke eyaŋ ameb rek ak genɨgab ak, nɨbi God nop sobok gɨnɨmɨb, agɨl, ma agebin. 17 God tap tari tari mer agɨp okok genɨgal ak, tap si tap tɨmel gɨnɨgal, pen tap si tap tɨmel ar ognap genɨgal, God nɨŋɨl kɨrɨg gɨnɨgab.

18 Cɨn nɨpɨn, bin bɨ God ñɨ pai ne mɨdebal okok, tap si tap tɨmel ma gɨnɨgal; God Ñɨ ne kɨrop kod mɨdek, Seten kɨrop gɨ tɨmel gɨnɨmɨŋ rek ma lɨp.

19 Cɨn nɨpɨn, cɨn God ñɨ pai ne mɨdobɨn; pen bin bɨ karɨp lɨm ar wagɨn aul gos nɨpal okok magɨlsek Seten ñɨnmagɨl ar ne mɨdebal.

20 Cɨn nɨpɨn, God Ñɨ ne apɨl gos tep cɨnop ñek, God per yɨpɨd gɨl agɨp ak nop nɨŋnɨgabɨn. Ñɨ ne Jisas Krais eip jɨm ñɨl mɨdobɨn ak me, Nap God Bɨ yɨpɨd gɨl ak eip jɨm ñɨl mɨdobɨn. Jisas Krais ne God yɨpɨd gɨl ak me. Ne komɨŋ per mɨdeb Bɨ ak.

21 Ñɨ pai mɨdmagɨl yad okok. God cɨn, agɨl, tap tom sobok gɨpal tap okok, nɨbi asɨk mosɨk gɨnɨmɨb.

Copyright information for `KMHM