1 Timothy 2

God nop sobok gep

Mɨnɨm agnɨg gebin ak nɨg gɨl mɨdeb: cɨn bin bɨ okok magɨlsek gos nɨŋɨl, kɨrop God nop sobok gɨn; bin bɨ okok kɨrop tap tari ma mɨdonɨmɨŋ, God nop ag nɨŋɨn; bin bɨ okok God kɨrop gɨ ñɨl kod mɨd tep gɨnɨmɨŋ, agɨl, sobok gɨn; bin bɨ okok magɨlsek God nop tep agɨn. God nop ag nɨŋon, kiŋ okok abe, gapman bɨ kɨb okok abe, kɨrop magɨlsek kod mɨd tep gɨnɨmɨŋ. Nɨg gek me, cɨn kapkap mɨd tep gɨl, God nop gos nɨŋlɨg gɨ, gɨ tep gɨlɨg gɨ mɨdonɨgabɨn. Nɨb aknɨb rek gɨnɨgabɨn tep. God, Dɨ Komɨŋ Yokep Bɨ cɨn ak, nop ak rek nep tep gɨnɨgab. “Yad bin bɨ okok magɨlsek dɨ komɨŋ yoknɨg gebin ak, kɨri magɨlsek mɨnɨm tep yad ak nɨŋ dɨl, mɨnɨm tep mɨnɨm wagɨn ak nɨŋ tep gɨnɨmel,” ag gos ak nɨŋɨp.

Tari gɨnɨg:

God nokɨm alap nep mɨdeb.
Pen Bɨ nab nɨb ak, ak rek nep nokɨm alap nep mɨdeb.
God pɨs kɨd mɨdeb;
cɨn bin bɨ pɨs kɨd mɨdobɨn.
Pen Bɨ nokɨm alap nep bin bɨ dɨ God eip jɨm ñɨnɨmɨŋ rek lɨp.
Bɨ nɨbak Krais Jisas, ne ke bɨ yɨb alap.
Tap si tap tɨmel bin bɨ okok magɨlsek gɨpal okok,
Krais Jisas ne mab bak alaŋ mɨb goŋ ne ke dɨl,
yur kɨb dɨl, kɨmɨl, saj kɨb cɨn nɨbak pɨs nep tauak.
Nɨb ak, God ag lak ñɨn ak,
Krais Jisas gak nɨbak bin bɨ nɨŋɨl nɨŋ dɨnɨgal okok,
ne kɨrop magɨlsek dɨ komɨŋ yoknɨgab.
Ar nɨbak nep, Krais Jisas yɨp ag lek, yad Jisas mɨnɨm tep dad ameb bɨ alap mɨdɨl, mɨnɨm tep nɨbak bin bɨ okok magɨlsek ag ñɨ tep gɨl, Juda bin bɨ mer okok kɨrop Krais Jisas mɨnɨm nɨŋɨd ak ag ñɨ ajpin. Yɨp wög ag lak nɨbak, nɨŋɨd yɨb agebin.

Bɨ okok, karɨp lɨm magɨlsek okok, bɨ ognap kɨrop mɨlɨk ma yapek, pen pen ma agɨl, kapkap jɨm ñɨl nep mɨdɨl, per nep God ageb rek nep gɨl, nop ñɨnmagɨl kɨlan gɨlɨg gɨ sobok genɨmel ak, yɨp tep gɨnɨgab.

Pen bin okok ak rek nep kapkap mɨd tep gɨnɨmel. Kɨmkas kɨri ma malɨknɨmel. Tap gol dɨl kɨl tep gɨpal okok, aka bis kɨbap rek mani kɨb tauep okok, aka walɨj mani kɨb tauep okok ma yɨmnɨmel. Bin tap tep tep mɨb goŋ yɨmbal okok, bin bɨ ognap cɨnop nɨŋel tep gaŋ, agɨl, gɨpal ak, God nop tep ma gɨp. 10 Pen bin God nop nɨŋ dɨl sobok gɨn, apal okok, kɨri bin bɨ ognap okok kɨrop dɨ tep gɨl, wög ognap gɨ ñɨl, kɨrop gɨ tep gɨl, gɨnɨmel. Nɨg gɨnɨgal ak, God nop tep gɨnɨgab.

11 Bɨ okok God Mɨnɨm ag ñenɨmel ak, bin okok kapkap mɨdɨl, nɨŋ tep gɨnɨmel. 12 Yad bin okok kɨrop agebin, kɨri God Mɨnɨm bɨ okok kɨrop ma ag ñɨnɨgal; kɨri bɨ okok kɨrop ma kod mɨdenɨgal. Bɨ okok God Mɨnɨm ag ñenɨmel ak, bin okok kɨri mɨnɨm ognap ma agnɨmel. 13 God Adam nop ned gɨ lɨl, kɨsen bin ne Ip nop gɨ lak. 14 God mab magɨl mer agak ak, kɨjeki mɨnɨm esek agek Adam ma nɨŋak. Bine Ip kɨjeki mɨnɨm esek ak nɨŋɨl gɨ tɨmel gak. 15 Pen bin okok ñɨ pai tɨk dapɨl, kaun dɨl, Krais Jisas nop nɨŋ dɨlɨg gɨ, bin bɨ okok kɨrop mɨdmagɨl lɨlɨg gɨ, Krais Jisas mɨnɨm tep ne ageb rek nep gɨlɨg gɨ mɨdenɨgal ak, God kɨrop dɨ komɨŋ yoknɨgab.

Copyright information for `KMHM