2 John 1

Yad bin bɨ Jisas Krais nop nɨŋ dɨpal okok kɨrop kod mɨdebin.

Nɨbep, bin God bɨrarɨk nep dɨnɨgain agak bin nɨbak abe, ñɨ pai ne okok abe, nɨbep mɨj aul ñu kɨl tɨkebin. Yad nɨbep mɨdmagɨl yɨb lɨpin. Pen yad nep mer, bin bɨ Jisas Krais mɨnɨm nɨŋɨd nɨŋ dɨpal okok magɨlsek nɨbep mɨdmagɨl lɨpal.
Copyright information for `KMHM