2 Thessalonians 3

Cɨnop gos nɨŋɨl, God nop sobok gɨnɨmɨb

Pen ai mam sɨkop, mɨnɨm nokɨm alap mɨdeb. Cɨnop God nop sobok gɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb. Nɨbep Bɨ Kɨb mɨnɨm tep ag ñɨnok nɨŋ dɨpek, bin bɨ nɨbi ognap nɨbep nɨŋɨl Bɨ Kɨb mɨnɨm tep ak rek nep nɨŋ del, bin bɨ ognap koŋai nep kɨd kɨd okok mɨnɨm tep ak nɨŋɨl, Bɨ Kɨb mɨnɨm tep ne ke nep mɨdeb ak agɨl nɨŋ dɨlak. Nɨb ak, God nop ag nɨŋɨl, Bɨ Kɨb mɨnɨm tep ak bin bɨ karɨp lɨm nab sɨŋaul mɨdebal kɨrop ag ñon, ned nɨbep nab sɨŋak gak rek, nɨb aknɨb rek nep gɨnɨmɨŋ. Pen God nop sobok gɨl tap alap ag nɨŋnɨmɨb. God ne gek bɨ tɨmel tap si tap tɨmel nep gɨpal okok, cɨnop tap alap gɨnɨmel rek ma lɨnɨmɨŋ. Tari gɨnɨg: bin bɨ ognap Krais mɨnɨm tep ak ma nɨŋ dɨpal.

Pen Bɨ Kɨb agɨp rek, per nep aknɨb rek nep gɨp. Ne nɨbep gek nɨbi mɨnɨm ne nɨŋ dɨ wös gɨl nop cɨg dɨ wös gɨl gɨ mɨdem, Seten nɨbep lɨp gɨ tɨmel gɨnɨmɨŋ rek ma lɨnɨgab. Pen Bɨ Kɨb cɨnop gos ñek gos sek mɨdɨl nɨpɨn, mɨnɨm nɨbep ag ñɨnok ak, nɨbi dɨl nɨb aknɨb rek nep gɨlɨg gɨ mɨdenɨgabɨm. Bɨ Kɨb nop sobok gɨl agobɨn, ne nɨbep gos tep ñek, God bin bɨ mɨdmagɨl lɨp rek nɨŋɨl, Krais yur kɨb dak pen kɨlɨs gɨl tap tari nop gɨnɨg gak ak ma kɨrɨg gak ak nɨŋɨl, nɨg aknɨb rek nep gɨnɨgabɨm.

Wög gɨl nep tap ñɨŋnɨgabɨm

Ai mam sɨkop. Bɨ Kɨb Jisas Krais mɨnɨm yad bin bɨ okok ag ñɨnɨmɨb ag lak rek nɨbep agobɨn. Mam ognap wög ma gɨl yokop nep gɨ ajɨl, apɨn rek ma genɨmel, kɨrop eip mɨnɨm mɨnɨm ma agnɨmɨb. Nɨbi ke nɨpɨm, cɨn nɨbep eip kɨn mɨdɨl golɨgɨpɨn ar ak gɨnɨgabɨm, Bɨ Kɨb nop tep gɨnɨgab. Cɨn yokop ma mɨdolɨgɨpɨn. Bin bɨ ognap tap magɨl kɨri yokop ma dɨ ñɨŋɨn, agɨl, pɨb nab kɨslɨm eyaŋ tɨpɨk yur gɨl nep tap ñɨbolɨgɨpɨn. God wög gɨpɨn rek, nɨbep ag nɨŋɨl tap abramek dɨl ñɨbnop ak pen nɨbep nag tep ar ak yomon nɨŋɨl nɨg aknɨb rek nep gɨnɨmɨb, agɨl, ke tɨpɨk yur gɨl tap ñɨbolɨgɨpɨn. 10 Pen nɨbep eip mɨdɨl agolɨgɨpɨn, “Bin bɨ wög ma gɨnɨmel okok tap ma ñɨŋnɨmel,” agolɨgɨpɨn ak nɨpɨm.

11 Mɨnɨm alap nɨpɨn ak, bin bɨ nɨbi ognap wög ma gɨl, yokop nep mɨdɨl, tɨgoŋ tɨgoŋ gɨ ajɨl, mɨnɨm pɨg kɨlopɨl agɨl, bin bɨ okok nɨg gɨpal nɨg gɨpal apal. 12 Bɨ Kɨb Jisas Krais nop wög gɨpɨn rek, bin bɨ nɨb okok kɨrop mɨnɨm kɨlɨs agɨl agobɨn, kapkap mɨd tep gɨl, wög ke gɨl tap ñɨŋnɨmɨb.

13 Pen ai mam sɨkop. Nɨbi nag tep ar ak nep gɨ damɨl, yɨrɨk marɨk gonɨmɨŋ, tap tari tap tep nɨpɨm ak nep kɨlɨs gɨlɨg gɨ nep mɨdenɨmɨb.

14 Mɨnɨm mɨj ñu kɨl tɨkɨl agobɨn aul, bin bɨ ognap ma nɨŋenɨmel, bin bɨ an an nɨb gɨpal ak nɨŋ tep gɨl, kɨrop mɨnɨm mɨnɨm ma agnɨmɨb; yokop mɨdem kɨrop nabɨŋ gɨnɨmɨŋ. 15 Pen kɨrop kaual maual rek ma nɨŋnɨmɨb; mam cɨn agɨl ag ñɨ tep gɨnɨmɨb.

Pol, “Nɨbi mɨdebɨm?” agɨp

16 Bɨ Kɨb cɨnop gek gos par ma nɨpɨn ak, ne ke nɨbep magɨlsek eip mɨdek, nɨbi per nep tap tari tari gɨnɨgabɨm ak, mɨd tep gɨl gos par ma nɨŋnɨgabɨm.

17 Yad Pol. Mɨnɨm dai aul ñɨnmagɨl yad ke ñu kɨl tɨkɨl, “Nɨbi mɨdebɨm?” agebin. Ñɨnmagɨl yad ke mɨnɨm ñu kɨl tɨkebin ak, per nɨb aul rek nep ñu kɨl tɨkpin ak me, nɨŋnɨgabɨm. 18 Bɨ Kɨb cɨn Jisas Krais nɨbep magɨlsek yɨmɨg nɨŋɨl, dɨ tep gɨlɨg gɨ mɨdonɨmɨŋ.

Copyright information for `KMHM